30/11/2015
Generalitat de Catalunya

 Nota informativa sobre el llibre d'incidències

Nota Informativa de la Subdirector general de Seguretat i Salut Laboral del Departament d'Empresa i Ocupació

En relació a les consultes rebudes sobre el llibre d'incidències, on es preguntava qui ha de facilitar el llibre d'incidències al coordinador de seguretat i salut o a  la direcció facultativa en el sector de la construcció, ens han fet arribar la informació següent:

 

En primer lloc, aquesta resposta no és vinculant i té efecte merament informatiu, ja que la interpretació i aplicació de la normativa laboral en cas de litigi és competència de la jurisdicció social.

 

D'acord amb l'article 13 del Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre pel que s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció: El llibre d'incidències s'ha de facilitar pel Col·legi professional al que pertany el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut o per l' Oficina de supervisió de projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les administracions publiques.

 

Departament d'Empresa i Ocupació

Generalitat de Catalunya