28/5/2020
Habitabilitat

 Nou model per justificar l'antiguitat de l'habitatge en les cèdules d'habitabilitat

Nou Document amb el qual es pot justificar l'antiguitat, segons el model de Declaració responsable, RE-800 d'acord amb la circular núm. 6 de 20/01/2015 de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, d’aplicació a partir del 2 de febrer de 2015.

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha elaborat la circular informativa núm. 6: la declaració responsable com a document per acreditar l'antiguitat dels habitatges en la tramitació de cèdules d'habitabilitat de segona ocupació.

Per tal d'acreditar l'antiguitat dels habitatges als efectes de la tramitació de les cèdules d'habitabilitat de segona ocupació i com a mesura de simplificació administrativa, l'Agencia de l'Habitatge de Catalunya ha aprovat un document de declaració responsable per a agilitzar els processos de revisió dels expedients (RE-800).  Aquesta declaració responsable té les següents particularitats en funció de si l'antiguitat de l'habitatge és anterior a l'11 d'agost de 1984 o bé si té una antiguitat compresa entre l'11 d'agost de 1984 i el 2 de novembre de 2012: 

  •  En el cas de cèdules d'habitabilitat per habitatges anteriors a l'11 d'agost de 1984, el document de declaració responsable serà l’únic admès per acreditar l'antiguitat dels habitatges.
  •  Per els habitatges amb antiguitats compreses entre  l'11 d'agost de 1984 i el 2 de novembre del 2012, la declaració responsable es considera prioritària per acreditar l’antiguitat dels habitatges, admetent alternativament altres documents admesos en dret. 

Tanmateix l’Agència de l’Habitatge pot demanar mitjançant un requeriment els documents que acreditin el contingut de la declaració responsable. En aquest sentit, cal que durant la vigència de la cèdula d'habitabilitat la persona declarant mantingui en el seu poder qualsevol document admès en dret que acrediti l'antiguitat declarada de l'habitatge.

Els criteris d'acceptació d'aquests documents són els indicats a la circular núm. 2 i en el cas d'habitatges anteriors a 1'11 d'agost de 1984 també s’admetrà l'informe d'antiguitat a que fa referència la circular núm. 5.

L'acreditació de l'antiguitat mitjançant la declaració responsable s’aplica en la revisió deis expedients de sol·licituds de cèdules d'habitabilitat de segona ocupació d'habitatges sense cèdula d'habitabilitat anterior o sense qualificació definitiva d'habitatges protegits, des del dia 2 de febrer de 2015.

Recordeu que a l'apartat d'habitabilitat en el web del CAATEEB hi trobareu tota informació sobre el decret, guies de comprovacions i impresos i circulars per a la tramitació de les cèdules d'habitabilitat i de segona ocupació.