11/07/2017 
CTE 

 Actualitzats els comentaris dels DB SI i DB SUA del CTE 

Aquests documents, elaborats pel Ministeri de Foment, encara que no siguin obligatoris, conformen, juntament amb el text articulat del codi tècnic, el marc regulador aplicable.
 

La Direcció General d'Arquitectura, Habitatge i Sòl manté una política activa d'aclariment de dubtes, interpretacions, etc. adreçades a millorar l'aplicació del CTE. L'esmentada política inclou l'elaboració de documents amb comentaris, documents de suport, etc.

Aquests documents, elaborats pel Ministeri de Foment, encara que no siguin obligatoris, conformen, junt amb el text articulat del codi tècnic, el marc regulador aplicable.


En aquest cas han actualizat els documents amb comentaris del DB SI i el DB SUA. També s'ha actualitzat el document de suport DA DB-SUA / 2.

 

Trobareu tota aquesta informació en l'apartat Eines pel compliment del CTE de l'Àrea Tècnica.

 

Per últim, amb motiu de la publicació al al BOE de la Orden FOM/588/2017,  han actualitzat la versió consolidada del DB-HE i DB-HS a data juny de 2017.