30/12/2021
Accessibilitat

 Entra en vigor el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i la utilització dels espais públics urbanitzats.

El 2 de gener de 2022 entra en vigor l'ordre TMA 851/2021, la qual substitueix a l’Orden VIV/561/2010, que fins ara era la normativa estatal vigent en aquesta matèria

​​​​​​​​El  6 d'agost de 2021 es va publicar l’Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados, del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana, la qual substitueix a l’Orden VIV/561/2010​, que fins ara era la normativa estatal vigent en aquesta matèria.

L'aprovació d'aquesta Ordre Ministerial suposa, el compliment d'una de les actuacions de caràcter normatiu recollides en el Pla d'acció de l'Agenda Urbana Espanyola per a l'Administració General de l'Estat, i l’adaptació de tots els canvis legislatius referents a l’accessibilitat que s’han produït en els darrers 10 anys.

Aquest document desenvolupa les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i la utilització dels espais públics urbanitzats, que deriven de l'aplicació dels principis d'autonomia individual, no discriminació, accessibilitat universal i disseny universal o disseny per a tothom, prenent especialment en consideració les necessitats de les persones amb discapacitat, així com les vinculades a l'ús de productes i serveis de suport.

El seu àmbit d’aplicació és per al projecte i construcció així com la renovació els espais públics urbanitzats (paviments, rampes, escales, ascensors), els elements que el componen amb caràcter permanent (mobiliari urbà), així com a les obres que es facin en la via pública, tenint sempre el caràcter de mínims i d’obligat compliment.

Aquesta Ordre no serà d'aplicació obligatòria a aquells espais públics urbanitzats els quals els plans i projectes s'aprovin definitivament durant el transcurs dels deu primers mesos posteriors a la seva entrada en vigor.