27/7/2021
Seguretat i Salut

 Avanç de la sinistralitat laboral durant els mesos de gener-maig 2021

Augment de la sinistralitat laboral durant els primers mesos de l'any amb relació al mateix període del 2020
Fent una comparativa de les xifres actuals en el mateix període de l'any anterior, els accidents amb baixa van patir un augment del 23,1%, els accidents sense baixa un 14% i només en el cas dels accidents mortals s'han vist reduïts en un 3,1%.


 
 

Dels 222.692 accidents amb baixa enregistrats en el període de 2021, 192.805 van ser en jornada de treball i 29.887 In itinere.​

Els homes continuen al capdavant de les estadístiques d'accidentalitat. Dels accidents amb baixa, un 73% van afectar els homes (majoritàriament entre 40-60 anys) i el 27% les dones (majoritàriament a la franja dels 50-60).

Catalunya (per darrere d'Andalusia) és la segona comunitat autònoma amb major nombre d'accidents de treball en jornada amb baixa i Madrid i Andalusia les que han patit el nombre més gran d'accidents mortals.

Per sector d'activitat, la construcció es troba en segon lloc amb major nombre d'accident de treball en jornada amb baixa, essent a la construcció d'edificis on es recull el nombre més gran d'accidents davant l'enginyeria civil i/o la construcció especialitzada.


 
 
 
  

En general, tot i tenir en compte l'aturada del sector econòmic motivat per la Covid-19 a partir de la segona quinzena del mes de març del 2020, el balanç per aquests primers mesos del 2021, no és positiu.

Els sectors que pateixen major nombre d'accidents mortals són l'industrial, construcció i transport. Tot i que encara hi ha molta gent teletreballant, entenem que part d'aquests accidents poden venir motivat pel fet que la indústria i la construcció, pràcticament han estat en actiu durant aquest període i l'augment del sector serveis i logístics cada cop més demandat. Així i tot, veient l'augment de les dades de sinistralitat dels mesos d'abril i maig, hem de continuar posant tots els esforços en prioritzar i millorar la gestió de la prevenció de riscos en tots els sectors.

A finals de juliol, es va publicar a la web l'Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral (2021-2026), que considera com a prioritaris entre els seus objectius: La millora de la gestió de la prevenció de riscos laborals i la reducció de la sinistralitat laboral.

Us recordem que el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'E​dificació, posa a disposició dels seus col·legiats un servei d'assessorament en cas d'accident. Podeu consultar tota la informació al nostre web.