02/03/2020 
DOGC 

 Ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris dels barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya 2020 

S’han publicat al DOGC els ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris dels barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges, per a l'any 2020.
 

Publicada al DOGC del 14 de febrer de 2020, la Resolució TES/330/2020, d'11 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria en règim de concurrència pública no competitiva, per a l'accés a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris dels barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges, per a l'any 2020 (ref. BDNS 493785).

Els ajuts previstos en aquesta convocatòria es regeixen per la Resolució TES/48/2020, de 15 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'accés a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris dels barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges.

L'objecte de la convocatòria és regular les condicions per a l'accés a la línia de préstecs convinguda entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC) i l'Institut Català de Finances (ICF) per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges dels barris socials administrats per l'AHC. 

Pressupost disponible:  5.000.000 € 
Àmbit d’aplicació: Catalunya. Barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Es poden comprovar a: http://web.gencat.cat/ca/tramits
Destinataris:  Comunitats de propietaris dels edificis d'habitatges dels barris socials que administra l'AHC, amb un índex de morositat igual o inferior al 13%.  Han de ser comunitats de propietaris que no hagin sol·licitat o obtingut una subvenció o un altre tipus de finançament per a les mateixes actuacions amb anterioritat a l'exercici 2020.
Terminis: Del 2 de març fins el 15 de novembre de 2020

Actuacions subvencionables

 1. Obres de rehabilitació referents a l'estat de conservació de l'edifici.
 2. Obres per a la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat, entenent com a tals, entre d'altres, les que afecten l'envolupant de l'edifici, tant en la seva part massissa com a les seves obertures i que comportin actuacions d'aïllament tèrmic i/o acústic que han d'aconseguir reduir la demanda energética anual global de calefacció i refrigeració referida a la certificació energètica, sobre la situació prèvia a l'actuació, les instal·lacions d'energies renovables i les d'adequació funcional i tecnològica
 3. Obres per la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat, que consisteixen en adequar els edificis i els accessos als habitatges i locals de l'edifici a la normativa vigent.

 Requisits tècnics i actuacions per poder accedir a les subvencions

 • Com a mínim, el 70% de la superfície construïda sobre rasant de l'edifici ha d'estar destinada a habitatge. No computa la superfície en planta baixa si és d'ús diferent del d'habitatge.
 • Els edificis han de disposar amb caràcter obligatori i prèviament a la sol·licitud del préstec, de l'informe d'avaluació de l'edifici (IAE) que ha de contenir l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici (IITE) amb data de la inspecció tècnica anterior a l'inici de les obres de rehabilitació i el certificat d'eficiència energètica (CEE) amb l'etiqueta de qualificació energètica (EE) que acrediti la necessitat de l'actuació de rehabilitació.
 • Per sol·licitar els préstecs és necessari que, prèviament, l'edifici tingui seguretat estructural o l'aconsegueixi mitjançant el procés de rehabilitació.
 • No seran protegides les obres que impliquin el buidatge estructural o l'enderrocament de façanes, l'augment de volums, les ampliacions o subdivisions d'edificis o habitatges i les definides com a gran rehabilitació.
 • Tampoc seran protegides les obres de rehabilitació que posin en evidència, de manera clara i manifesta en els informes previs a la sol·licitud d'ajuts, que s'han de realitzar amb motiu de no haver exercit degudament el deure de conservació i manteniment dels habitatges, que es de compliment obligatori per als propietaris, llevat del cas que les obres de conservació s'executin simultàniament amb altres actuacions prioritàries.

Pressupost protegible

A l'efecte del càlcul del préstec, el pressupost protegible de les obres de rehabilitació està constituït pel:

 1. Pressupost d'execució material (més les despeses generals i el benefici industrial de l'oferta de l'empresa que s'ha escollit per dur a terme les obres de rehabilitació).
 2. Els honoraris dels professionals que intervenen en el procés d'execució d'obra.
 3. Les despeses derivades de la tramitació administrativa i altres despeses generals (revisar les bases per veure els impostos, taxes i despeses excloses en aquest càlcul).
 4. L'impost sobre el valor afegit (IVA).

L'AHC pot adequar el pressupost protegible, a l'efecte del càlcul del préstec als preus dels barems de la construcció reconeguts oficialment en el Boletín Económico de la Construcción o en el butlletí d'informació de l'Institut Tecnològic de la Construcció de Catalunya (ITEC), corresponents a l'any de la convocatòria. Disposeu d'aquestes revistes de preus al Centre de Documentació del CAATEEB.


 Les sol·licituds s'han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà del formulari que estarà a disposició dels sol·licitants al web www.icf.cat  i incorporaran el consentiment del sol·licitant a la transmissió de dades entre l'AHC i l'ICF a l'efecte de valorar i, si s'escau, atorgar el corresponent finançament i ajut.