30/12/2019 
DOGC 

 Ajudes per a la redacció de projectes i altres documents tècnics relatius a actuacions integrals de rehabilitació en edificis  

S'han publicat al DOGC subvencions per a la redacció de projectes i altres documents tècnics relatius a actuacions integrals de rehabilitació en edificis de tipologia residencial col·lectiva de l'àrea metropolitana de Barcelona
 

Publicada al DOGC del 27 de desembre de 2019,l'anunci de convocatòria per a la concessió de subvencions per a la redacció de projectes i altres documents tècnics relatius a actuacions integrals de rehabilitació en edificis de tipologia residencial col·lectiva de l'àrea metropolitana de Barcelona (BDNS 488483) per a l'any 2020.

Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les Bases reguladores aprovades per la Comissió Permanent del Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en data 8 d'octubre de 2018 (BOPB de 22 d'octubre de 2018).

L'objecte de la convocatòria és impulsar la rehabilitació d'edificis amb criteris energètics, mitjançant subvencions a fons perdut del cost dels treballs tècnics necessaris per acompanyar la presa de decisions de les comunitats de propietaris sobre la naturalesa i abast de les obres de rehabilitació que les dites comunitats hauran d'executar en els elements comuns del seu edifici.

Pressupost disponible: 1.267.647,05€ 
Àmbit d’aplicació: Municipis Área Metropolitana de Barcelona (exclosa Barcelona)
Destinataris: Comunitats de propietaris d'edificis de tipología residencial.
Terminis: Del 20 de gener fins el 31 de desembre de 2020

Requisits per poder accedir a les subvencions:

  • Edificis de titularitat privada i  com a mínim el 70% de la superfície construïda sobre rasant de l'edifici ha d'estar destinada a habitatge.
  • Com a mínim el 50% dels habitatges de l'edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris en totes les fases del procediment.
  • Edifici acabat abans de 2007.
  • Disposar de l'informe d'avaluació de l'edifici (Informe d'inspecció tècnica de l'edifici (IITE) + Certificat energètic).
  • Obres no iniciades.

Actuacions subvencionables

Es consideren subvencionables els projectes que hagin seguit la Guia Metodològica establerta pel Consorci, així com altres documents tècnics relacionats amb el dit projecte: informes tècnics de l'estat de l'edifici (IITE),certificats d'eficiència energètica (CEE), i altres documents tècnics necessaris per dur a terme actuacions integrals de rehabilitació en edificis existents de tipologia residencial col·lectiva i que comportin una actuació global en l'envolupant de l'edifici, amb actuacions de millora de l'eficiència energètica, i en altres elements comuns. Les obres projectades hauran de garantir l'actuació en, com a mínim un 30% de l'envolupant tèrmica de l'edifici. Si a més d'aquestes actuacions obligatòries la comunitat de propietaris acorda executar, a més, altres obres, aquestes s'inclouran també en el projecte i en la resta de documents tècnics. La Guia Metodològica que hauran de seguir tant el projecte com la resta de documents es publicarà en el web www.cmh.cat un cop s'iniciï el termini de presentació de les sol·licituds.

Cost protegible

A l'efecte del càlcul de la subvenció, el cost protegible està constituït pels honoraris facultatius en concepte de la redacció del projecte i d'altres documents tècnics objecte de la subvenció (informes tècnics i certificats necessaris, despeses derivades de la tramitació administrativa, i altres despeses generals similars). A efectes del càlcul de la subvenció no s'inclouran impostos, taxes i tributs.

Quantía de les subvencions

La quantia màxima de la subvenció a concedir per edifici serà del 100% del cost protegible, fins a un màxim del 8% del Pressupost de projecte (PEM) calculat amb la Base de dades de l'ITeC. Es podran subvencionar tots els costos relacionats amb els projectes i resta de documentació, excepte impostos, taxes i tributs.