17/6/2021
BOP

 Ajuts per a la redacció de projectes per a actuacions integrals de rehabilitació en edificis existents 2021

S'han publicat al BOP subvencions per a la redacció de projectes i altres documents tècnics relatius a actuacions integrals de rehabilitació en edificis de tipologia residencial col·lectiva de l'àrea metropolitana de Barcelona


Publicada al BOP del 16 de juny de 2021, l'anunci de convocatòria per a la concessió de subvencions per a la redacció de projectes, treballs previs i altres documents tècnics, relatius a actuacions integrals de rehabilitació en edificis existents de tipologia residencial col·lectiva, dels municipis que integren l’àrea metropolitana de Barcelona per l'any 2021.​


L’objecte de la convocatòria és impulsar la rehabilitació d’edificis amb criteris energètics, mitjançant subvencions a fons perdut del cost dels treballs tècnics necessaris per acompanyar la presa de decisions de les propietats o comunitats de propietaris i propietàries sobre la naturalesa i abast de les obres de rehabilitació a executar en els elements comuns del seu edifici.
Aquesta convocatòria compta amb una dotació pressupostària, per als honoraris professionals relatius a la redacció de projectes i altres documents tècnics necessaris, que facin referència a actuacions integrals de rehabilitació en edificis existents, així com per als treballs previs de realització de cales, diagnosi de l’edifici i aplicació de mesures cautelars escaients.
Pressupost disponible: 300.000 € 
Àmbit d’aplicació: Municipis Àrea Metropolitana de Barcelona (exclosa Barcelona)
Destinataris: Comunitats de propietaris i propietats verticals. Resten excloses les unifamiliars​.
Terminis: Del 17 de juny  fins al 31 de desembre de 2021.

Requisits per poder accedir a les subvencions:

  • Edificis de titularitat privada i  com a mínim el 70% de la superfície construïda sobre rasant de l'edifici ha d'estar destinada a habitatge.
  • Com a mínim el 50% dels habitatges de l'edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris en totes les fases del procediment.
  • Edifici acabat abans de 2007.
  • Disposar de l'informe d'avaluació de l'edifici (Informe d'inspecció tècnica de l'edifici (IITE) + Certificat energètic).
  • Obres no iniciades.​

Actuacions subvencionables

Es consideren actuacions subvencionables:
  • Treballs previs a la redacció dels projectes de rehabilitació (Diagnosi de l’estat de l’edifici ; Cales i assaigs necessaris per a la realització de la diagnosi, incloent-hi la restauració de la zona en la qual s’ha realitzat la cala)
  • Redacció de projectes que hagin seguit la Guia Metodològica establerta pel Consorci, així com altres documents tècnics relacionats amb el projecte: informes tècnics de l’estat de l’edifici (IITE), certificats d’eficiència energètica (CEE), i altres documents tècnics necessaris per dur a terme actuacions integrals de rehabilitació en edificis existents. Les obres projectades hauran de garantir l’actuació en, com a mínim un 30% de l’envolupant tèrmica de l’edifici.  En el cas de les actuacions de millora energètica a l’envolupant de l’edifici serà condició indispensable que els projectes donin compliment a les exigències del CTE DB HE 1 sobre les Condicions per al control de la demanda energètica.

Cost protegible

  1. ​Per treballs previs, a l'efecte del càlcul de la subvenció, el cost protegible està constituït pels honoraris tècnics de la redacció de la diagnosi i el cost de la realització de les cales, proves, assaigs i la restauració de la zona en què s’hagin realitzat.
  2. Per la redacció de projectes, a l’efecte del càlcul de la subvenció, el cost protegible està constituït pels honoraris facultatius en concepte de la redacció del projecte i d’altres documents tècnics objecte de la subvenció (informes tècnics i certificats necessaris, despeses derivades de la tramitació administrativa, i altres despeses generals similars). A efectes del càlcul de la subvenció no s’inclouran impostos, taxes i tributs.

​Quantia de les subvencions

En el cas dels treballs previs i la redacció de projectes tindríem
​Treballs previs
​Quantia màxima
​Topall
​Diagnosi de l’estat de l’edifici
​100% cost protegible
​1800 €
​Cales, proves i assaigs necessaris per a la realització de la diagnosi incloent la
restauració de la zona en la qual s’ha realitzat la cala
​100% cost protegible
​120 €


En el cas de la redacció de projectes tindríem
​Quantia màxima
​Topall
​100% cost protegible
​8% del Pressupost de projecte (PEM) calculat amb el Banc de preus BEDEC de l'ITeC