13/10/2017 
Consorci de l'Habitatge de Barcelona 

 Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges a Barcelona 2017 

Publicada al DOGC una nova convocatòria per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges de Barcelona.
 

Publicada al DOGC del 28 de març de 2017, l'anunci d'una convocatòria general per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges a la ciutat de Barcelona per a l'any 2017.

 

Convocatòria de l’any 2017 per a la concessió de subvencions per la ciutat de Barcelona adreçades a comunitats de propietaris, propietats verticals, propietats concentrades  i a propietaris d’edificis d’habitatge d’ús residencial per a la rehabilitació d’elements comuns, i habitatges, amb l’objectiu de fomentar la rehabilitació del parc existent d’edificis i habitatges a Barcelona, amb especial atenció a les obres de rehabilitació energètica.

 

El 13 d'octubre de 2017 es publica al DOGC una ampliació i modificació de la convocatòria general d'ajuts per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges a la ciutat de Barcelona per a l'any 2017.

  

Pressupost disponible:  12.000.000€  + 20.107.140,68€ (ampliació convocatòria

Àmbit d’aplicació: Municipi de Barcelona

Destinataris: Comunitats de propietaris, propietaris d’edificis d’habitatges, propietats verticals o de propietat concentrada.

Terminis: Del 29 de març fins el 31 de desembre de 2017

 

 Requisits per poder accedir a les subvencions:

  • 70% de l’edifici destinat a habitatge habitual (excepcions segons convocatòria).
  • Pressupost mínim 750€ (excepcions segons convocatòria).
  • Edifici acabat abans de 1992, excepte per a obres de millora en l'accessibilitat i per actuacions d'eficiència energética.
  • Disposar de l'informe d'avaluació de l'edifici (Informe d'inspecció tècnica de l'edifici (IITE) + Certificat energètic)
  • Obres no iniciades

 

Subvencions d'edificis

 

Per a la rehabilitació d’edificis es proposa incloure en la convocatòria els següents percentatges de subvencions:

  

 Actuació

Percentatge

Topall

Patologies estructurals i millores energètiques globals

50 %

sense topall

Millores actives

60 %

 

60.000 €

Ascensors

50 %

Millores energètiques passives parcials

35 %

30.000 €

Resta obres elements comuns

25 %

30.000 €

 

Ajuts complementaris

 Cohesió social

 100 %

 sense topall

 Ús materials baixa petjada ecològica

 5 %

 5.000 €

 Redacció projectes en conjunts comunitats

 85 %

 10.000 €

 Redacció ITEs en expedients ajuts

 100 %

 

 Barems conv 2015

 Redacció ITEs edificis + 100 anys

 80 %

 Cal consultar la convocatòria per saber els conjunts urbans en els que es podrà incrementar el percentatge de la subvenció.

 

NOTA IMPORTANT
Recomanacions per declarar el valor de les obres a realitzar al moment de sol·licitar la llicència o comunicació d'obres que posteriorment sol·licitaran subvenció a l'Ajuntament de Barcelona.

 

Des de l'Àrea Tècnica del CAATEEB ens agradaria recordar-vos la importància de la declaració del valor de les obres (pressupost) segons el tràmit que es vagi a realitzar.


L’article 12.1 de les bases especifica que el pressupost protegible als efectes del càlcul de la subvenció estarà constituït en cada una de les actuacions previstes i segons cada programa d’ajuts, pel pressupost de contracte de l’empresa o les empreses, pel cost de les obres, el cost de les llicències o autoritzacions administratives, els tributs que gravin les actuacions (excepte aquells que tinguin caràcter recuperable), les despeses generals i el benefici industrial, els honoraris tècnics i, si s’escau, els costos de la diagnosi i estudis tècnics previs a l’elaboració del projecte. En el cas d’acollir-se al programa de projectes i direccions d’obra s’exclourà del pressupost protegible la subvenció atorgada. 


A les mateixes bases, l’article 12.2 especifica que l’import del pressupost que consta en la llicència, comunicat o assabentat municipal de les obres serà el que determinarà el pressupost protegible d’obres, amb independència dels pressupostos d’execució material presentats. Per al càlcul del pressupost protegible no s’acceptarà l’import d’execució material descrit en el projecte tècnic visat.


A efectes del càlcul del pressupost d’execució material, en cap cas es consideraran com a cost les quantitats que superin el cost declarat en l’impost de construccions, instal·lacions i obres, quan aquest s’escaigui.


Per últim, comentar-vos que l’article 19.2 de les bases especifica que només s’acceptaran variacions sobre el pressupost inicialment presentat quan siguin superiors al 10% del pressupost anteriorment aprovat i estiguin motivades per noves partides d’obra degudes a causa sobrevinguda, prèvia comunicació al Consorci i adequació del permís d’obres, si s’escau. Aquest punt actualment esta portant problemes de justificació de la subvenció i us recomanen feu la consulta als tècnics de Paisatge Urbà abans de liquidar els imports de l’ICIO dels permisos d’obres.

 

  Podeu consultar el text complert, formularis i altra informació complementaria al portal del Consorci de l'Habitatge.