13/7/2021
Ajuts amiant

 Tancada la convocatòria de subvencions del 2020 per a la retirada d’amiant amb un total de 5.400.000 €

Les subvencions per a la retirada d’amiant durant el 2020 han suposat un increment d'euros del 440% respecte al 2019
​​​​​Malgrat que estem esperant la publicació al DOGC de la convocatòria de 2021, d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya ​, podem dir que l'administració va incrementar en un 440% aquest tipus d'ajuts. 
L'any 2019, el pressupost de la convocatòria va ser d'1.000.000 € i, el de l'any 2020 va ser inicialment de 2.000.000 €, ampliant-se en 500.000 € i tancant la convocatòria en 2.900.000 € més a incrementar als anteriors. És a dir, un total de 5.400.000 €. Un increment que demostra la importància per erradicar aquest material dels nostres edificis.

Recordem que, en compliment de la Directiva de la Unió Europea sobre l’amiant, l’any 2002 es va prohibir la producció, ús i comercialització d’amiant o materials amb amiant a l’Estat Espanyol.

Tot i això, segons un estudi realitzat pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona, s’estima que, a Catalunya​, hi han instal·lats 4.220.000 tones de plaques de fibrociment i entre unes 8.000 i 32.000 tones de material d’amiant en projectats i calorifugats, conformant, entre altres elements: cobertes, revestiments, aïllaments o canonades en edificis tant públics com privats i fals sostres en edificis d’oficines, que pràcticament han assolit la seva vida útil.

L’exposició a fibres d’amiant continua sent un repte a tenir en compte a les feines on actualment hi ha treballadors exposats, especialment els treballadors de la construcció. L’exposició a l’amiant, serà un factor de risc per a la salut a l'Onada de Rehabilitació que té com a objectiu fer que els edificis siguin aptes per un futur climàticament neutre en el context del Pacte Verd Europeu.

El 14 de març del 2013 el Parlament Europeu va aprovar una resolució per a la salut dels treballs relacionats amb l’amiant on es projecte l’eliminació de tot l’amiant existent en els edificis públics a Europa per al 2028.

L’any 2015, es va publicar en el diari oficial de la Unió Europea un dictamen del comitè econòmic i social europeu per a erradicar l’amiant a la UE. En aquest dictamen, s’amplia el termini de desamiantatge dels edificis per al 2032 i es parla de tots tipus d’edificis, no només els públics i d’aprofitar la rehabilitació energètica dels edificis per a realitzar el seu desamiantatge. 

La normativa actual d’aplicació (RD 396/2006 pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant​), en el seu article 10 «Disposiciones específicas para determinadas actividades«, ens marca que abans de les obres de demolició o manteniment, els empresaris hauran d’adoptar, si és necessari, totes les mesures adequades per a identificar els materials que poden contenir amiant. Si existeix el mínim dubte envers la presència d’amiant en l’edifici a enderrocar o mantenir, s’hauran de complir totes les exigències legals d’aquest Reial Decret.

Identificar els materials amb amiant dels nostres edificis i el seu estat, és fonamental per assegurar no posar en risc la salut dels usuaris i treballadors que puguin estar en contacte amb aquest material. 

Eines i recursos

Si voleu ampliar informació sobre seguretat i salut en el procés de desamiantatge a les obres de rehabilitació, teniu a disposició el vídeo de l'​última jornada realitzada al mes de juny al CAATEEB i l'apartat específic d'amiant a la pàgina web del CAATEEB.