Actualitat de l'Àrea tècnica 

Normativa i CTE

25/10/17
L'ICAEN informa sobre el nou el nou sistema de revisió de certificats d'eficiència energética d'edificis
26/09/17
S'ha publicat al BOE de 26 de setembre, el VI conveni col·lectiu general de la construcció
13/07/17
S'ha publicat al DOGC la Llei d'arquitectura que entrarà en vigor el 2 d'agost de 2017
11/07/17
Aquests documents, elaborats pel Ministeri de Foment, encara que no siguin obligatoris, conformen, juntament amb el text articulat del codi tècnic, el marc regulador aplicable.
26/06/17
Publicades al BOE modificacions del CTE-DB-HE i el CTE DB-HS.
06/06/17
Publicada al BOE del 6 de juny, una modificació del reial decret sobre certificació energètica dels edificis
01/06/17
A partir de l'1 de juny , a la tarda, l'ICAEN publica una una nova versió del formulari del tràmit de certificació energètica d’edificis de Catalunya. Aquest nou formulari sèrà l'únic vàlid per tramitar.
29/05/17
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ha posat en marxa una campanya adreçada als propietaris dels 68.000 edificis que van ser construïts abans de l’any 1960 i que ja fa mesos estan obligats a presentar la ITE, i encara no ho han fet.
16/05/17
Segons l'Ordenança de Medi Ambient de l'Ajuntament de Barcelona, cal presentar els certificats de mesures d'aïllament acústic in situ abans de l'atorgament de la llicència de primera ocupació.
03/04/17
Ampliació del termini de pròrroga de les llicències d'obres paralitzades per causa de la conjuntura de crisi econòmica en el sector de la construcció. La pròrroga, que fins ara arribava al 31 de desembre de 2016, s’amplia fins al 31 de desembre de 2018.
27/02/17
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha portat a terme la implementació telemàtica de les tramitacions de les sol·licituds dels certificats d'aptitud de l'edifici.
10/01/17
Bombers de Barcelona ha actualitzat algunes de les fitxes de normativa de prevenció d'incendis que complementen l’Ordenança municipal de condicions de protecció contra incendis (ORCPI/08)
27/12/16
S'han actualitzat els documents amb comentaris DB-SI, DB-SUA, DB-HR i DB-HS així com la Guia d'aplicació del DB-HR i el Document de suport DB-SUA/2. També s'ha publicat una nova versió de l'eina unificada LIDER-CALENER (HULC)
12/12/16
L'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral ha publicat una nota Informativa sobre versions electròniques del llibre d’incidències.
05/09/16
La Comissió avisa els Estats sobre les dates i demana que avancin en l'aplicació de polítiques de suport que es dirigeixin a la renovació del parc immobiliari existent i de l'obra nova amb vista als nivells d'edificis de consum d'energia gairebe nul
04/07/16
L'eina reconeguda pel Ministeri es pot utilitzar en català descarregant el paquet d’idioma de la pàgina web de l’ICAEN
04/07/16
S'ha publicat el Document de suport DA DB-SI / 4 - Sortida de l'edifici i espai exterior segur. També s'ha actualitzat el Document de suport DA DB-SUA / 2 - Adequació efectiva de les condicions d'accessibilitat en els edificis existents.
25/05/16
El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme ha actualitzat la versió de l'eina CE3X a la versió 2.3
06/05/16
La Generalitat informa que a partir del 30 de maig, per a les consultes de tramitació sobre cèdules d'habitabilitat, caldrà disposar de cita prèvia
22/03/16
Segons la resolució de 26 d'octubre de 2015, us indiquem com generar l'arxiu gràfic GML pel Registre i pel cadastre
21/03/16
Nota aclaridora sobre la substitució de l'aportació solar mínima per a la producció d'ACS mitjançant bomba de calor aerotèrmica
16/03/16
Ara fa 10 anys, el dia 29 de març de 2006, va entrar en vigor el Reial Decret 314/2006 pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació.
08/03/16
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies activa una campanya per reduir els accidents laborals a les empreses d'alta sinistralitat
23/02/16
S'ha actualizat el document amb comentaris del DB HE.
15/02/16
Transposició de la Directiva 2012/27/UE, relativa a l'eficiència energètica, referent a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l'eficiència del subministrament d'energia.
08/02/16
En el cas de que en la inspecció técnica dels edificis s'hagin observat deficiències, la propietat està obligada a aprovar un programa de rehabilitació
22/01/16
Modificació de la implementació telemàtica de les tramitacions de les sol·licituds de cèdules d’habitabilitat de segona ocupació
18/01/16
S'han actualizat els documents amb comentaris del DB HS, DB SI i del DB SUA. També s'ha actualitzat el document de suport DA DB-SUA / 2.
18/01/16
Aquesta Llei planteja la supressió o la reducció dels tràmits administratius de les empreses i els professionals per iniciar una activitat així com agilitzar i simplificar l’activitat administrativa de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya
14/01/16
L'ICAEN informe sobre els canvis en les eines i facilita adreces de contacte per si teniu problemes amb els programes

Publicacions, Guies, etc

17/11/17
L'Àrea Tècnica del CAATEEB ha publicat un document a l'abast sobre dubtes freqüents en la certificació energètica
08/11/17
Nou manual de diagnosi i intervenció en instal·lacions de subministrament, distribució, escalfament i evacuació interior d’aigua sanitària
28/03/17
El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme ha actualitzat la versió de l'eina unificada LIDER-CALENER (HULC)
22/11/16
S'ha publicat la guia per donar compliment de la part IV de l'IEE. Condicions bàsiques de protecció davant el soroll.
09/09/16
L'Àrea Tècnica del CAATEEB ha publicat una actualització del document a l'abast sobre el certificat de solidesa
22/06/16
Ja està disponible l'aplicació informática, elaborada per l'àrea tècnica del CAATEEB, per portar a terme el llibre de l'edifici
23/05/16
Conveni entre el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Almería i el CAATEEB per a la utilització del programa “GENERADOR DE ARCHIVOS G.M.L de forma gratuïta
20/05/16
Nova guia per gestionar la seguretat i salut a les obres de rehabilitació i manteniment que explica les recomanacions i obligacions a seguir per la propietat d’un immoble.
13/05/16
Nova aplicació gratuïta de l'Institut Valencià de l'Edificació per realizar una estimació de costos, en funció de les característiques de l'edifici objecte de l' informe d'avaluació de l'edifici i la certificació energètica
17/03/16
L'INSHT ha realitzat una nova de la guia tècnica per a l'avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització dels llocs de treball
02/02/16
En aquesta nova edició s’han afegit el últims canvis en la tramitació telemàtica així com enllaços incorrectes que hi havia en anteriors versions
14/12/14
Sèrie de documents sobre l’aplicació del CTE a edificis D’ÚS RESIDENCIAL: HABITATGE (DAV), corresponents als Documents Bàsics.
14/12/14
A la venda llibre sobre la gestió de la qualitat a l'arquitectura tècnica

Subvencions

27/10/17
Publicades al DOGC ajudes per a actuacions d'adequació i obtenció de l'habitabilitat en habitatges individuals o unifamiliars dels municipis que integren l'àrea metropolitana de Barcelona
05/10/17
Publicada la convocatoria d'ajuts per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges al barri de Canyelles i sud-oest del Besòs de la ciutat de barcelona per a l'any 2017
03/04/17
L’exempció serà total en el certificats amb qualificació energètica A i del 50% en qualificació energètica B.
28/03/17
Publicada al DOGC una nova convocatòria per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges de Barcelona.
13/12/16
Amb aquesta pròrroga es garanteix la continuïtat del finançament dels ajuts estatals a l'habitatge durant l'any 2017.

Tècnica i professió

04/10/17
L'àrea tècnica i l'assessoria jurídica us informem sobre la importància de la comprovació de les dades en els vostres informes i certificats
25/07/17
El Col·legi busca la implicació de tots els seus col·legiats en l’elaboració del Pla Clima animant-vos a participar en un procés de coproducció per recollir les aportacions dels qui vulguin contribuir-hi.
31/05/16
El Departament de Territori i Sostenibilitat crea una comissió per implantar una metodología més completa en projectes d'obra pública
15/01/16
L'Àrea Tècnica i l'Assessoria Jurídica del CAATEEB han elaborat una nota informativa sobre les les inspeccions dels certificats d’eficiència energètica dels edificis que està realitzant l'empresa SUMMA.