Actualitat de l'Àrea tècnica

Normativa i CTE

A partir del 24 de setembre és d'aplicació obligatòria el Reial Decret 732/2019 de modificació del Codi tècnic de l'edificació (CTE)
Publicada nota informativa sobre la incidència de l'estat d'alarma en l'aplicació del Real Decreto 732/2019
L'Agència de l'Habitage de Catalunya ha publicat una resolució sobre la tramitació de cèdules d’habitabilitat de primera ocupació amb caràcter extraordinari durant els efectes del l’estat alarma i confinament pel Covid19.
Publicada al BOE modificació del CTE que afecta al DB-HE, DB-HS i DB-SI. Incorpora noves exigències de protecció del gas radó en els edificis i actualitza referències de normatives en alguns documents bàsics del CTE
L'Àrea Tècnica del CAATEEB publica fitxes justificatives del Codi tècnic que els tècnics podrán utilizar per donar compliment a les seves intervencions
Bombers de Barcelona ha actualitzat i publicat noves fitxes de prevenció contra incendis
Ampliació del termini de pròrroga de les llicències d'obres paralitzades per causa de la conjuntura de crisi econòmica en el sector de la construcció. La pròrroga s’amplia fins al 31 de desembre de 2022.
Aquests documents, elaborats pel Ministeri de Foment, encara que no siguin obligatoris, conformen, juntament amb el text articulat del codi tècnic, el marc regulador aplicable.
Publicada guia tècnica sobre el criteri que cal tenir en compte al dotar de serveis sanitaris en els establiments de restauració

Publicacions, Guies, etc

El CAATEEB ha publicat un nou manual dins de la col·lecció 'Manuals d'energia'. Aquest nou volum tracta sobre l'aplicació 'Test energètic' desenvolupada pel Col·legi.
Publicada guia d'aplicació del DB-HE 2019 amb un exemple d'habitatge unifamiliar mínim.
Guia de solucions en edificis existents per la protecció davant el gas radó. Inclou fitxes amb exemples de casos reals
L'Àrea tècnica del CAATEEB publica un nou apunt tècnic titulat "Recomanacions per a la prevenció davant la Covid-19 en locals comercials i hostaleria en fase I i II"
L'àrea tècnica del CAATEEB publica un nou apunt tècnic titulat "Instal·lacions en habitatges. Gas natural. Conceptes bàsics i aparells de circuit obert"
L'Àrea Tècnica del CAATEEB ha publicat un nou manual sobre cobertes amb el que continua la nova col·lecció de manuals d'energia dedicada a temes energètics
L'Àrea Tècnica del CAATEEB ha publicat un nou manual dedicat a les façanes amb el que continua la nova col·lecció de manuals d'energia dedicada a temes energètics
El CAATEEB ha publicat un informe sota el títol “Informe del mantenimiento del parque edificado residencial en España”
El CAATEEB posa a l'abast de tots els col·legiats l'actualització del test energètic
L'àrea tècnica del CAATEEB publica un nou apunt tècnic titulat "càrrega de foc"
El CAATEEB posa a l'abast de tots els col·legiats dues noves aplicacions web per tal de facilitar l'exercici professional.
L’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral publica l'informe "la sinistralitat a Catalunya 2018" on fa un anàlisi anual per orientar i definir actuacions per reduir la sinistralitat laboral
L'àrea tècnica del CAATEEB publica un apunt tècnic titulat "Estructures. Resistència al foc. Elements de fusta"
L'àrea tècnica del CAATEEB publica un nou apunt tècnic titulat "Instal·lacions en edificis. Subministrament d'aigua"
El CAATEEB ha fet un conveni amb el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona per utilitzar el programa.
L'àrea tècnica del CAATEEB publica un nou apunt tècnic titulat "Estructures. Resistència al foc. Elements de formigó"
L'àrea tècnica del CAATEEB publica el tercer Apunt Tècnic. Aquesta vegada informem sobre les instal·lacions en edificis, habitatges i el seu subministrament en baixa tensió
L'àrea tècnica del CAATEEB publica el segon apunt tècnic titulat "Estructures. Resistència al foc. Elements d'acer"
L'Àrea Tècnica del CAATEEB ha publicat un nou manual dedicat l’energia solar fotovoltaica amb el que continua la nova col·lecció de manuals d'energia dedicada a temes energètics
L'àrea tècnica del CAATEEB publica el primer apunt tècnic titulat "Instal·lacions en interior d'edifici, habitatge o local. Distàncies, proximitats i paral·lelismes"
Publicada la segona fitxa de seguretat i salut amb informació pels coordinadors de seguretat sobre la documentació que ha d'estar a l'obra

Subvencions

L'Agència de Residus de Catalunya inicia una convocatòria d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya
S'han publicat al DOGC ajudes per al finançament de promocions d'habitatges amb protecció oficial i allotjaments dotacionals destinats a lloguer en règim general per a l'any 2020
Publicada al DOGC, convocatòria d'ajuts a la rehabilitació a la ciutat de Barcelona per a l’any 2020 per al conjunt urbà de sud-oest del Besòs
S'han publicat al DOGC subvencions per a la redacció de projectes i altres documents tècnics relatius a actuacions integrals de rehabilitació en edificis de tipologia residencial col·lectiva de l'àrea metropolitana de Barcelona

Serveis CAATEEB

Recull d'informació tècnica i professional que ha elaborat el CAATEEB per donar resposta a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.