Actualitat de l'Àrea tècnica

​​

Normativa i CTE

05/07/22
Publicada al BOE la nova llei estatal de telecomunicacions que ja ha entrat en vigor
15/06/22
S'estableix la dotació mínima d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics amb la qual han de comptar els edificis nous i les intervencions en edificis existents. Aquest norma es modifica el CTE
15/06/22
Publicada en el BOE la Llei de mesures urgents per a impulsar l'activitat de rehabilitació edificatòria residencial en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR)
15/06/22
Aquesta Llei té per objecte protegir, fomentar i difondre la qualitat de l'arquitectura com a bé d'interès general
02/05/22
L’INSST ha publicat la NTP 1170 per facilitar la selecció dels equips de protecció individual en treballs amb risc de caiguda en alçada
26/04/22
Es modifiquen els terminis d'obertura de presentació de sol·licituds pels programes de rehabilitació d'edificis, habitatges i llibre de l'edifici
25/04/22
El sector de les taxacions immobiliàries factura un 14,3% més en l’any 2021 que en l’any anterior, segons dades de l’Associació Espanyola d'Anàlisi de Valor (AEV).
11/04/22
La construcció ha d'evolucionar cap a un model circular que permeti aconseguir els objectius de descarbonització a 2050
10/04/22
Publicades al BOE i al DOGC mesures per a la revisió de preus en els contractes públics d'obres afectats per pujades de costos de materials
19/03/22
El 16 de març de 2022 la Generalitat de Catalunya actualitza la versió dels formularis de cèdules d'habitabilitat per tal d’adaptar-los al format HTML
01/03/22
Publicades les condicions d'accés per a la selecció de propostes d'actuacions en Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP) pel programa de Barris del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència
25/01/22
Nous Reials Decrets per renovar el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals
31/12/21
Publicat un Reial decret que regula un ajuts per a millorar l’accessibilitat en edificis i habitatges de persones dependents per a les Comunitats Autònomes
30/12/21
L'objectiu és incentivar la col·locació de plaques fotovoltaiques, fusteries aïllants o aïllaments de façana a les comunitats de veïns.
30/12/21
El 2 de gener de 2022 entra en vigor l'ordre TMA 851/2021, la qual substitueix a l’Orden VIV/561/2010, que fins ara era la normativa estatal vigent en aquesta matèria
16/12/21
La Comissió Europea presenta una proposta de revisió de la Directiva sobre eficiència energètica dels edificis
14/12/21
S’ha publicat el Reial decret 1076/2021, pel qual es modifica el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual
08/11/21
El dia 10 de novembre de 2021 entra en vigor el Codi Estructural que deroga la Instrucció del Formigó Estructural (EHE-08) i la Instrucció d'Acer Estructural (EAE)
20/07/21
Sindicats, patronals i Govern de la Generalitat marquen com a objectiu principal reduir la sinistralitat laboral per sota de la mitjana europea
06/07/21
Aquest Reial decret derogarà la Instrucció del Formigó Estructural (EHE-08) i la Instrucció de l'Acer Estructural (EAE)
02/06/21
S'ha publicat al BOE el Reial decret 390/2021 que regula el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis
04/05/21
Aquest cas pràctic fa referència als habitatges unifamiliars adossats. També s'actualitza la versió primer que es va publicar l'octubre de 2020
30/03/21
Amb aquesta modificació es vol millorar l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques en els edificis
10/01/20
Ampliació del termini de pròrroga de les llicències d'obres paralitzades per causa de la conjuntura de crisi econòmica en el sector de la construcció. La pròrroga s’amplia fins al 31 de desembre de 2022.

Subvencions Barcelona

05/07/22
Publicades subvencions per rehabilitar els barris de Trinitat Vella, la Pau, Congrés-Indians, Canyelles, Can Peguera i Besòs-Maresme
27/06/22
Convocatòria d'ajuts per obres o actuacions de millora de l'eficiència energètica en els edificis de tipus residencial i habitatges. Així com l'impuls i ajut a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes
27/03/22
Convocatòria de subvencions de l'ajuntament de Barcelona per a l'any 2022 per al foment de la protecció i millora del paisatge urbà
25/03/22
Convocatòria de subvencions per a l'any 2022 per al foment de la protecció i millora del paisatge urbà a la ciutat de Barcelona
08/02/22
S'ha publicat al DOGC la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’interiors d’habitatges per incorporar a la Borsa d’habitatges de lloguer de Barcelona per a l’any 2022

Subvencions per tot Catalunya

21/02/22
Publicada la subvenció per a la rehabilitació energètica d'edificis complets en municipis de menys de 5.000 habitants
14/12/21
Publicada la convocatòria d'ajuts a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable, i a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial
01/10/21
Publicada i oberta la convocatòria per la compra de vehicles elèctrics i per la implantació d'infraestructures de recàrrega en els edificis

Ajuts en forma de préstecs

01/03/22
L’objectiu és avançar la inversió total necessària per fer les obres, inclòs l’import de l’ajut que es cobrirà amb recursos procedents dels fons europeus
01/02/22
Convocatòria per a la concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec, per al finançament de promocions d'habitatges i allotjaments amb protecció oficial destinats a lloguer o cessió d'ús en règim general per a l'any 2022
02/12/21
Les comunitats de propietaris poden sol·licitar crèdits al 2% d'interès per a finançar obres de rehabilitació
15/11/21
S’han publicat al DOGC els ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris dels barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges, per a l'any 2021-2022

Publicacions, Guies, etc

28/06/22
El Consorci Metropolità de l’Habitatge posa en marxa un simulador i un visor energètic d’edificis per estudiar la viabilitat dels projectes de rehabilitació energètica dels edificis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
19/06/22
L' Agència de l'Habitatge de Catalunya posa en funcionament una nova versió del portal generador d'informes ITE
23/05/22
El CAATEEB ha desenvolupat una ampliació del seu aplicatiu web del Llibre de l’edifici existent per tal d’adaptar-lo als requisits per poder sol·licitar els ajuts dels Fons Next Generation
10/05/22
L’INSST ha actualitzat la guia tècnica per facilitar l’aplicació del Reial Decret 396/2006 de 31 de març sobre disposicions mínimes de SiS als treballs amb risc d’exposició a l’amiant
25/04/22
L'Eina Unificada LIDER-CALENER (HULC) ha estat actualitzada. Aquesta versió facilita la verificació del Document Bàsic d'Estalvi d'Energia (DB-HE) 2019 del CTE i emet un informe per a la certificació energètica d'edificis.
11/04/22
Aquesta plataforma interactiva permet consultar els consums energètics del municipi per edificis, tant elèctrics com de gas
05/04/22
Disponible full d'excel per a la formació de lots i avaluació del formigó segons el nou Codi Estructural​
01/03/22
Incorporació d'un nou recurs digital al servei de Centre de Documentació de l’Àrea Tècnica del CAATEEB sobre projectes, articles, detalls constructius, materials i fabricants
14/02/22
Amb l'objectiu de disposar de més serveis digitals, des del Centre de Documentació s'ofereix la possibilitat de consultar i utilitzar, de manera presencial i en línia, eines i aplicacions informàtiques de CYPE Ingenieros.
28/01/22
L'Àrea Tècnica del CAATEEB ha editat un nou manual sobre aerotèrmia amb el que continua la nova col·lecció de manuals d'energia dedicada a temes energètics
30/12/21
Noves guies d'accessibilitat publicades pel Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Granada d'accés lliure i gratuït
15/11/21
Aquest cas pràctic fa referència als habitatges col·lectius en altura
15/11/21
Amb motiu del Dia mundial del càncer de pulmó (17 de novembre) recordem la importància de la prevenció dels factors de risc associats al sector de la construcció
20/07/21
Recull de preguntes freqüents sobre la inspecció tècnica dels edificis efectuades a l'àrea tècnica del CAATEEB
12/07/21
Recull de preguntes freqüents sobre habitabilitat efectuades a l'àrea tècnica del CAATEEB
09/07/21
Document per a la presa de dades en les visites de reconeixement i inspecció
13/03/21
Guia temàtica de recursos digitals i en paper sobre la reutilització de les aigües grises i pluvials en els edificis

Tècnica i professió

28/06/22
Preparem-nos a les obres per a les properes onades de calor
07/06/22
El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible ha organitzat unes sessions de debat on diferents persones han compartit la seva visió sobre la descarbonització sobre diversos sectors
22/12/21
Aquest document s'ha concebut com una guia informativa i de fàcil lectura, destinada a preparar els agents públics per aplicar el model desenvolupat per avaluar els costos i beneficis de l'ús del BIM en els concursos públics.
27/07/21
Augment de la sinistralitat laboral durant els primers mesos de l'any amb relació al mateix període del 2020

Activitats tècniques

17/05/22
El passat 12 i 13 de maig es va realitzar el Congrés Contart 2022 a Toledo

Serveis CAATEEB

01/03/22
Nou recurs digital disponible des del servei de Centre de Documentació de l’Àrea Tècnica del CAATEEB per gestionar digitalment les direccions d'obres
06/07/21
Nou espai web on trobareu les aplicacions informàtiques amb descompte

Oposicions

22/03/22
El servei de Centre de Documentació de l’Àrea Tècnica del CAATEEB té disponibles per préstec els temaris d'oposicions d'arquitecte tècnic al servei de la Hisenda Pública

Subvencions Catalunya, excepte Àrea Metropolitana de Barcelona

18/04/22
Convocatòria d'ajuts en actuacions de rehabilitació d'edificis, de millora d'eficiència energètica en habitatges i elaboració del llibre de l'edifici existent per rehabilitació i redacció de projectes

Subvencions Àrea Metropolitana

29/04/22
S’ha publicat al BOPB la convocatòria de l’any 2022 de subvencions per a actuacions d’accessibilitat i mobilitat interior en habitatges individuals o unifamiliars dels municipis que integren l'àrea metropolitana de Barcelona, exclosa Barcelona