29/06/2020 
Agència de l'Habiatge de Catalunya 

 Ajuts per al finançament de promocions d'habitatges amb protecció oficial i allotjaments dotacionals 

S'han publicat al DOGC ajudes per al finançament de promocions d'habitatges amb protecció oficial i allotjaments dotacionals destinats a lloguer en règim general per a l'any 2020
 

Publicada al DOGC del 29 de juny de 2020, la Resolució TES/1487/2020, de 19 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec, per al finançament de promocions d'habitatges amb protecció oficial i allotjaments dotacionals destinats a lloguer en règim general per a l'any 2020 (ref. BDNS 512197).

Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les Bases reguladores de la Resolució TES/992/2020, de 30 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'accés a ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec, per al finançament de promocions d'habitatges amb protecció oficial i allotjaments dotacionals destinats a lloguer en règim general.

Pressupost disponible:  2.016.195,65€

Àmbit d’aplicació: Catalunya

Destinataris:  Promotors d'habitatge públics o privats, amb seu social o operativa a Catalunya

Terminis:    El termini s'obre el 30 de juny i finalitza 30 de novembre 2020

 

Actuacions incloses

Són susceptibles d'accedir als ajuts les següents promocions d'habitatges i allotjaments:

  • Projectes de promoció d'habitatges amb protecció oficial (sòl i locals exclosos).
  • Projectes d'allotjaments dotacionals (sòl i locals exclosos).
  • Adquisició d'immobles per a la seva rehabilitació i posterior qualificació com habitatges amb protecció oficial (sòl i locals exclosos).
  • Adquisició de promocions d'habitatges en fase d'execució per a la seva finalització i qualificació posterior com a habitatges amb protecció oficial (sòl i locals exclosos)
  • Adquisició per expropiació d'edificis d'habitatges inacabats per incompliment de la funció social.

En tots aquests supòsits, els habitatges o allotjaments s'han de qualificar amb protecció oficial, destinats a lloguer o cessió d'ús en règim general, durant un termini mínim de 25 anys.

S'inclouen en les actuacions objecte dels ajuts els aparcaments vinculats als habitatges, sempre que la seva construcció sigui imposada pel planejament urbanístic i amb les limitacions de preu previstes en aquestes bases.

L'adquisició del sòl on es construeixi la promoció d'habitatges o allotjaments, així com els locals de la promoció, no s'inclouen entre les actuacions objecte dels ajuts.

Quantia dels ajuts i condicions dels préstecs

La quantia dels ajuts i les condicions dels préstecs estan regulats a l'article 5 de les bases. Entre les quanties i condicions dels préstecs destaca;

Els ajuts consisteixen en la bonificació d'interessos d'un préstec concedit per l'Institut Català de Finances (ICF) per a projectes de promoció d'habitatge amb protecció oficial o allotjaments dotacionals. Prèviament a la formalització del préstec per part de l'ICF, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC) ha d'emetre un informe respecte de l'elegibilitat del projecte.

L'ajut consisteix en la bonificació del 2,25 % del tipus d'interès aplicable a la part del préstec que correspon a l'execució dels habitatges, calculat d'acord amb el que s'estableix a la base 6.3.

Tipologia dels projectes i pressupost protegible

La tipología dels projectes de protección oficial s'ajustaran a les característiques del punt 6.1 de les bases.

Les característiques dels projectes d'allotjaments dotacionals s'han d'ajustar al punt 6.2 de les bases.

El pressupost protegible, a l'efecte del càlcul de la bonificació d'interessos, està constituït pel cost total d'execució dels habitatges o allotjaments, incloent-hi els impostos i taxes repercutibles a aquests habitatges o allotjaments i els honoraris corresponents (excloent-ne el sòl, els locals i els annexos, excepte, en aquest darrer cas, si la seva construcció és imposada per prescripció urbanística), amb el límit de 100.000 euros per cada habitatge de la promoció finançada i de 57.000 euros per cada allotjament.