6/4/2021
Subvencions

 Ajuts per obres d'accessibilitat en habitatges per a persones grans 2021

Publicades subvencions per a obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per a persones grans per a l'any 2021


S'ha publicat al DOGC la Resolució TES/889/2021, de 23 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per a obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per a persones grans per a l'any 2021 (ref. BDNS 555374).


L'objecte de les bases i de la convocatòria és el de promoure obres d'arranjament en l'interior dels habitatges que tenen com a finalitat l'adequació de les peces i dels elements que conformen l'habitatge.
Pressupost disponible: 1.160.000 € 
Àmbit d’aplicació: Girona, Tarragona, Lleida i les Terres de l'Ebre. La convocatòria no inclou la demarcació de Barcelona ja que la Diputació i l’Ajuntament de Barcelona tenen línies d’ajuts molt similars per al mateix col·lectiu de persones​.
Destinataris:  Persones sol·licitants que formin part d'una unitat de convivència que inclogui entre els seus membres alguna persona de 65 anys o més, que tinguin el seu domicili habitual i permanent a l'habitatge objecte de l'arranjament, i a les quals les obres de reforma beneficiïn directament.​
Terminis: Del 2 d'abril​ fins al 30​ de juny de 2021

Actuacions subvencionables

Són subvencionables les obres d'arranjament en l'interior dels habitatges que tenen com a finalitat l'adequació de les peces i dels elements que conformen l'habitatge, amb els objectius que s'especifiquen a continuació:
  • Assolir les condicions mínimes d'habitabilitat dins la superfície útil interior de l'habitatge, destinades a aconseguir la salubritat i el confort, incloent-hi la reparació o substitució de les obertures exteriors deteriorades i l'adequació dels paviments per tal de millorar-ne la capacitat lliscant i que no impliquin perill per a les persones.
  • Adequar a la normativa vigent les instal·lacions d'aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament: instal·lació de mesures de seguretat per detectar o avisar de la manca d'estanquitat o de fugues en les instal·lacions, i instal·lació de sistemes automàtics destinats a facilitar l'obertura de persianes o similars.
  • Adaptar l'interior de l'habitatge per a la millora de l'accessibilitat:
    • ​​​Cambra higiènica. Conjunt d'intervencions amb la finalitat de millorar l'accessibilitat per facilitar les activitats relacionades amb la higiene personal: substitució de la banyera per un plat de dutxa o adaptacions de banyera o dutxa, canvis d'aixetes; substitució o adaptació del WC o del lavabo; eliminació del bidet o d'altres elements per facilitar la mobilitat; tractament antilliscant de paviments i instal·lació d'ajudes tècniques.
    • Cuina. Conjunt d'intervencions amb la finalitat de millorar les condicions de seguretat per facilitar les activitats de la vida diària a la cuina: substitució de les plaques de gas canalitzat o butà per plaques elèctriques; adaptació del taulell de cuina; tractament antilliscant de paviments o instal·lació d'ajudes tècniques.
    • ​Altres peces. Conjunt d'intervencions amb la finalitat de fer adaptacions o proporcionar suports en l'entorn general del domicili per tal de facilitar la mobilitat general de la persona dins el seu habitatge: intervencions que es realitzen en zones comunes o de pas, com ara passadissos o rebedors, i que consisteixen en actuacions com l'ampliació d'una porta, el canvi de gir d'una porta, l'eliminació d'algun graó que dificulta l'accessibilitat o la instal·lació d'ajudes tècniques com ara barres o agafadors, entre d'altres.

​Import de la subvenció i límits

L'import de la subvenció és del 100% del pressupost protegible definit a la base 5.1 de la Resolució TES/1095/2020, de 19 de maig, amb un límit de 3.000 euros per habitatge.

El pressupost de les obres que s'ha de presentar amb la sol·licitud de subvenció no podrà superar l'import màxim de 5.000 euros per habitatge.