14/9/2021
Ajuts als Ens locals

 Subvencions per a l'execució d'obres de restauració i conservació d'immobles de notable valor cultural per al trienni 2021-2023

Convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'execució d'obres de restauració i conservació d'immobles de notable valor cultural per al trienni 2021-2023

S’ha publicat al DOGC, el dia 6 de setembre de 2021, la Resolució CLT/2621/2021, de 4 d'agost, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'execució d'obres de restauració i conservació d'immobles de notable valor cultural per al trienni 2021-2023 (ref. BDNS 578712)​.

L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions per contribuir econòmicament durant un període triennal a l'execució d'obres de restauració i consolidació d'immobles situats a Catalunya i protegits en qualitat de béns culturals d'interès nacional, en les categories de Monument Històric, Jardí Històric o Zona d'Interès Etnològic, o de béns culturals d'interès local.

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

  • Les bases generals que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 24 de novembre de 2020, publicat mitjançant la Resolució CLT/3216/2020, de 8 de desembre (DOGC núm. 8292, d'11.12.2020), modificades per l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en la sessió del 28 de gener del 2021, publicat mitjançant la Resolució CLT/198/2021, de 29 de gener (DOGC núm. 8334, de 5.2.2021).
  • Les bases específiques que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 29 de juliol de 2021, publicat mitjançant la Resolució CLT/2507/2021, de 29 de juliol (DOGC núm. 8471, de 3.8.2021).
Pressupost disponible:  6.000.000€

Àmbit d’aplicació: Catalunya

Destinataris: Ens locals, els ens que en depenen i les seves entitats participades majoritàriament, les cooperatives agràries, les persones físiques, les fundacions i les altres entitats privades sense finalitat de lucre, les agrupacions de persones físiques o d'entitats privades esmentades sense personalitat jurídica, així com les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i que no tingui personalitat jurídica, puguin portar a terme les actuacions de la base 1 i no tinguin finalitat de lucre.

Terminis:    El termini s'obre el 7 al 22 de setembre de 2021

 

Accions subvencionables

Es consideren despeses subvencionables:
  • ​La que està directament relacionada amb les actuacions que cal fer en els immobles que descriu la base 3.1 per restaurar, consolidar o posar en ús l'immoble protegit, inclosa la redacció dels projectes.
No són subvencionables les despeses derivades de les actuacions següents:

  1. ​Obres, o part d'aquestes, fora de l'àmbit protegit com a BCIN o BCIL.
  2. Obres, o part d'aquestes, de nova planta.
  3. Mobiliari, exceptuant aquell que està ancorat al paviment.

Quantía de les subvencions

La quantia de la subvenció és d'un mínim de 15.000,00 euros i d'un màxim de 200.000,00 euros i en cap cas pot ser superior al 50% del cost total de les obres.

S'han d'inadmetre les sol·licituds de subvenció d'un import inferior a 15.000,00 euros o que continguin un pressupost del projecte inferior a 30.000,00 euros. Així mateix, s'han de denegar les sol·licituds de subvenció per a projectes que, un cop valorats, només puguin obtenir una subvenció inferior a 15.000,00 euros.

Per consultar formularis i altra documentació relacionada ho podeu fer als tràmits del Departament de Cultura​​​