26/06/2020 
Consorci de l'Habitatge de Barcelona 

 Convocatòria d'ajuts a la rehabilitació per al conjunt urbà de sud-oest del Besòs 2020 

Publicada al DOGC,  convocatòria d'ajuts a la rehabilitació a la ciutat de Barcelona per a l’any 2020 per al conjunt urbà de sud-oest del Besòs
 

Publicada al DOGC del 26 de juny de 2020,l'anunci sobre la convocatòria d'ajuts a la rehabilitació a la ciutat de Barcelona per a l’any 2020 per al conjunt urbà de sud-oest del Besòs (ref. BDNS 510470).

Es fa pública la convocatòria de l'any 2020 per a la concessió de subvencions per la rehabilitació dels edificis d'habitatges del barri de Sud-Oest del Besòs amb conveni específic signat entre l'Ajuntament de Barcelona, l'Institut Municipal de l'Habitatge de Barcelona, l'Associació de Veïns de Besòs i amb l'assistència de la Secretaria d’Agenda Urbana i Territori, en el qual entre d'altres s'establia que els habitatges d'aquest àmbit es podran acollir als ajuts establerts al decret 274/2006, de 20 de juny, pel qual s'estableixen ajuts a la rehabilitació de grups d'habitatges de promoció pública a la ciutat de Barcelona.

Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les Bases reguladores aprovades per la Junta General del Consorci de l'Habitatge de Barcelona en data 17 de desembre de 2009 (DOGC núm. 5535 de 29 de desembre de 2009) i per la normativa general de subvencions i es concedeixen per concurrència no competitiva. 

Pressupost disponible:  1.461.550€

Àmbit d’aplicació: Municipi de Barcelona

Destinataris: Comunitats de propietaris.

Terminis:    El termini s'obre el 27 de juny i finalitza 31 de desembre 2020

 

Quantia de les subvencions

La quantia de la subvenció per a la rehabilitació d'aquests edificis serà del 85% sense topall del pressupost protegible de les obres de patologies estructurals d'acord amb el decret 274/2006, de 20 de juny d'ajuts a la rehabilitació de grups de promoció pública i el 15% restant, fins a arribar al 100%, l'aportaran els veïns.

Pressupost protegible

El pressupost protegible estarà integrat pel pressupost d'execució de les obres, les despeses generals i el benefici industrial, els honoraris tècnics, els costos d'estudis previs (i mesures cautelars executades) i els costos de redacció de l'Informe Tècnic de l'Edifici i el Certificat Energètic, així com pels impostos i taxes que s'apliquin sobre els conceptes anteriors, tal com estableix l'article 12.1 de les bases reguladores aprovades per la Junta General el 17/12/2009 (DOGC núm. 5535 de 29.12.2009). Seran protegibles totes aquelles obres incloses en el projecte d'obres aprovat per les respectives comunitats de propietaris i incloses en el conveni de finançament signat amb l'entitat col·laboradora del Consorci de l'Habitatge de Barcelona i les respectives
comunitats de propietaris.

 Per consultar formularis i altra documentació relacionada ho podeu fer al Consorci de l'Habitatge de Barcelona