14/9/2021
CONSORCI DE L'HABITATGE DE BARCELONA

 Ajuts a la rehabilitació per a persones propietàries en situació de vulnerabilitat 2021

Convocatòria d'ajuts a la rehabilitació per a persones propietàries en situació de vulnerabilitat en l'àmbit del Pla de barris

​​​​Publicada al DOGC del 27 de juliol de 2021, l'anunci sobre la convocatòria per a l’any 2021 d’ajuts a la rehabilitació a la ciutat de Barcelona per a persones propietàries que es trobin en situació de vulnerabilitat en els edificis d’ús residencial en l’àmbit del Pla de barris (ref. BDNS 574940).

Publicada al DOGC del 7 de desembre de 2021 una ampliació de terminis de la convocatòria.  El nou termini de presentació de les sol·licituds de subvenció finalitza el 20 de desembre de 2021.

Publicada al BOP de Barcelona del 27 de gener de 2022 una modificació de la convocatòria per a l’any 2021 d’ajuts a la rehabilitació a la ciutat de Barcelona per a persones propietàries que es trobin en situació de vulnerabilitat en els edificis d’ús residencial en l’àmbit del Pla de barris (ref BDNS 574940)​

​Es fa pública la nova convocatòria de l'any 2021 per a la concessió de subvencions per rehabilitar elements comuns i millores de l'habitabilitat d'edificis d'ús residencial de la ciutat de Barcelona adreçades principalment a comunitats de propietaris, els integrants de les quals es troben en situació de vulnerabilitat, d'acord amb el que estableix aquesta convocatòria i situats en els àmbits del Pla de Barris diferenciats en dos intensitats, els Barris de manteniment (Gòtic Sud; El Bon Pastor, Baró de Viver, Sant Genís dels Agudells i la Teixonera; La Verneda i La Pau; La Marina) i els nous plans de barris 21/24 (El Poble sec; Raval; el Carmel i Can Baró; Trinitat Vella; Trinitat Nova, Ciutat Meridiana, Les Roquetes, Can Peguera, El Turó de la Peira, Verdum, la Prosperitat; El Besòs i el Maresme).

Amb l'objectiu general de fomentar la rehabilitació del parc existent d'edificis a Barcelona, la finalitat bàsica d'aquesta convocatòria és establir un sistema de subvencions i ajuts que permeti a comunitats de propietaris i propietats amb membres en situació de vulnerabilitat fer obres d'adequació i rehabilitació als edificis en els quals resideixin, i evitar que la situació de vulnerabilitat esmentada impedeixi que es facin les obres d'adequació i rehabilitació interessades.

Les subvencions per a les actuacions de rehabilitació previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les Bases reguladores aprovades per la Junta General del Consorci de l'Habitatge de Barcelona amb data 21 de desembre de 2020 (BOPB de 23 d'abril de 2021 i DOGC núm. 8404 de 7 de maig de 2021)​ i per la normativa general de subvencions, i es concedeixen per concurrència competitiva.

Pressupost disponible:  3.293.377,15 €

Àmbit d’aplicació: Municipi de Barcelona

Destinataris: Comunitats de propietaris i propietats amb membres en situació de vulnerabilitat

Terminis:    El termini s'obre el 30 de juliol i finalitza 20 de desembre de 2021 (Ampliació terminis)​

 

Accions subvencionables

Entre les actuacions subvencionables tenim:

 1. Patologies estructurals
 2. Obres no estructurals (façanes, patis, celoberts, cobertes, mitgeres, escales i vestíbuls)
 3. Obres d'accessibilitat, instal·lació d'ascensors i supressió de barreres arquitectòniques
 4. Obres d'instal·lacions (comunes, unificació d'antenes de televisió, reordenació d'aparells d'aire condicionat, instal·lacions contra incendis, retirada d'elements obsolets de fibrociment, aigua directa
 5. Estalvi energètic i sostenibilitat (Actuacions passives en patis, façanes, cobertes i mitgeres, actuacions actives i cobertes verdes).

Requisits per poder accedir a les subvencions
 • Pressupost mínim 750€
 • Construïts amb anterioritat al 1996.
 • Plurifamiliars  i dividits en règim de propietat horitzontal en què no hi hagi una concentració de propietat superior al 30% del total d'entitats situades en plantes superiors a la planta Baixa (excepte els barris de Torre Baró i Vallbona).
 • Que el 70% de l'edifici, exclosa la planta baixa i la superfície sota rasant, estigui destinat a habitatge habitual. (Excepció: En aquelles edificacions amb un nombre d'habitatges no superior a quatre, el percentatge se situarà en el 50%).
 • Que no s'hagin fet obres de rehabilitació en els elements comuns en els darrers 15 anys i que estiguin en
  mal estat de conservació o tinguin importants necessitats de millores funcionals. Per obres de rehabilitació en
  elements comuns s'entendran obres de rehabilitació sobre la totalitat de dos dels elements arquitectònics de la
  finca següents: cobertes, mitgeres, estructura, façanes i ascensor. Correspon a l'equip gestor determinar
  aquesta circumstància. S'exceptuarà d'aquesta limitació aquelles obres realitzades d'acord amb edicions anteriors
  del present programa i que, per causes justificades, no haguessin presentat un projecte que arrangés totes les
  mancances detectades a la comunitat de propietaris.
 • Ser propietari de l'habitatge afectat i que aquest constitueixi la seva residència habitual i permanent
 • No disposar de cap altre habitatge a la ciutat de Barcelona
 • El termini màxim per a l'execució de les obres es fixa en el 31 de desembre de 2023.

 

Per consultar formularis i altra documentació relacionada ho podeu fer al Consorci de l'Habitatge de Barcelona