19/10/2021
Subvencions

 Ajuts a la rehabilitació energètica d'edificis de l'ajuntament de Barcelona 2021

Publicada convocatòria de subvencions per la rehabilitació d'edificis de l'ajuntament de Barcelona de l'any 2021

​​
Publicada al DOGC del 19 d'octubre de 2021 l'anunci sobre convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d'elements comuns a la ciutat de Barcelona per a l’any 2021 (ref. BDNS 586262).​

​L'objectiu de la convocatòria és facilitar la concessió de subvencions per a la rehabilitació d’elements comuns amb l’objectiu de fomentar la rehabilitació del parc existent d’edificis a Barcelona, amb una atenció especial a les obres de rehabilitació energètica adreçades a comunitats de propietaris i a persones propietàries d’edificis d’habitatge d’ús residencial.​

Les subvencions per a les actuacions de rehabilitació previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les Bases reguladores aprovades per la Junta General del Consorci de l'Habitatge de Barcelona amb data 21 de desembre de 2020 (BOPB de 23 d'abril de 2021 i DOGC núm. 8404 de 7 de maig de 2021)​ i per la normativa general de subvencions, i es concedeixen per concurrència competitiva.
​Pressupost disponible:  En total 21.700.000 €  
Àmbit d’aplicació: Barcelona ciutat.
Destinataris:  Comunitats de propietaris o propietats verticals d’edificis​
Terminis: Del 20 d'octubre  fins al 18  de novembre de 2021 o quan s’esgoti el pressupost disponible.

Actuacions subvencionables 

Les actuacions subvencionables són:
 • Façanes: Obres de rehabilitació i restauració de façanes d’acord amb les condicions tècniques. Es contempla la possibilitat de canviar les finestres sempre que aquesta possibilitat es contempli en la totalitat de la façana si aquesta es troba en bon estat de conservació.
 • Cobertes: Obres de rehabilitació i restauració de cobertes d’acord amb les condicions tècniques.
 • Mitgeres: Obres de rehabilitació sobre parets mitgeres d’acord amb les condicions tècniques.
 • Celoberts i patis: Obres de rehabilitació de celoberts i patis. 
 • Cobertes verdes: Actuacions en què es transformi en coberta verda el 50% de la superfície de terrat, excepte badalots i celoberts, d’acord amb les condicions tècniques. 
 • Instal·lació d'energia solar: Actuacions que impliquin la reducció del consum energètic provinent de fonts no renovables o de la xarxa d’energia convencional mitjançant sistemes de captació solar. Captadors tèrmics per a la producció d’aigua calenta, captadors fotovoltaics per a la generació d’electricitat i actualització d’elements obsolets.
Un cop presentada la documentació, l'administració valorarà l'import que li pertocaria rebre de subvenció així com la puntuació obtinguda, segons els criteris següents:

​Actuació
​Puntuació per actuació
​Puntuació màxima
​1. Obres estructurals
​​10 punts
​10 punts
​2. Obres destinades a reduir la demanada energètica de l'edifici, garantir la seva seguretat i millorar el paisatge urbà

​46 punts
​     2.1 Façanes*
​6 punts
​     2.2 Celoberts i terrats
​5 punts
​     2.3 Mitgeres**​
​6 punts
​     2.4 Celoberts i patis
5 punts

​     2.5 Cobertes verdes
​6 punts
​3. Obres a realitzar en les instal·lacions generals comunes


​21 punts
​     3.1 Aigua, gas, electricitat i sanejament
​3 punts
​     3.2 Aigua directa
​4 punts
​     3.3 Eliminació d'elements obsolets d'amiant
7 punts
​     3.4 Instal·lació d'energies alternatives: plaques d'energia solar, tèrmica i/o fotovoltaica
​7 punts
​4. Obres destinades a la millora de l'accessibilitat


​23 punts
​     4.1 Ascensors
​10 punts
​     4.2 Supressió de barreres arquitectòniques i millores d'accessibilitat
​8 punts
​     4.3 Escales i vestíbuls​
​5 punts
​Total

100 punts

* Per a la puntuació màxima en façanes es poden considerar fins a 3 actuacions (18 punts)
** Per a la puntuació màxima en mitgeres es poden considerar fins a 2 actuacions (12 punts)

També hi ha ajuts complementaris per les següents actuacions: 
 • Programa de cohesió social
 • Utilització de material de baixa petjada ecològica
 • Actuacions en edificis catalogats
 • Conjunts urbans - Conjunts d'interès especial

Requisits i terminis

Les característiques i requisits que han de complir els habitatges es poden trobar a bases. Alguns dels requisits a complir són:
 • Edificis d'habitatges construïts abans del 1996 i en els quals el 70% de la superfície de l'edifici, exclosa la planta baixa no destinada a habitatge, i la superfície sota rasant, estigui destinada a habitatge d'ús habitual.
 • Edificis d'habitatges posteriors a l'any 1996 que executin obres d'accessibilitat o instal·lacions d'energia alternatives, així com actuacions derivades de situació de risc,  excepte que es trobin dins el període de reclamació al promotor de l'obra, d'acord amb la LOE.
 • Els edificis d'habitatges unifamiliars construïts abans del 1996 que executin obres de reforç i/o substitució estructural, obres que afectin l'envolupant de l'edifici en la rehabilitació (façanes, cobertes, cobertes verdes, terrats o mitgeres), actuacions actives de sostenibilitat energètica (segons les especificacions de la convocatòria) i/o noves escomeses en els exteriors dels habitatges d'instal·lacions d'aigua, electricitat, gas i sanejament, la reconducció d'aires condicionats i la retirada d'elements obsolets d'amiant (d'acord amb la resta de condicions de la convocatòria).
 • Actuacions en edificis d'habitatges o habitatges unifamiliars, s'ha d'acreditar un pressupost mínim de 750 euros per entitat de l'edifici objecte de l'actuació o bé 30.000 € per comunitat, la menor de les dues quantitats. En les actuacions d'accessibilitat i d'energia solar no hi ha pressupost mínim.
 • Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i prèviament a la sol·licitud de subvenció, de l'informe d'avaluació de l'edifici, que ha de contenir l'informe de la Inspecció tècnica de l'edifici (IITE) i el certificat d'eficiència energètica (CEE).