28/3/2022
Subvencions

 Ajuts per actuacions de rehabilitació de parets mitgeres, cobertes verdes i altres de Barcelona 2022

Convocatòria de subvencions per a l'any 2022 per al foment de la protecció i millora del paisatge urbà a la ciutat de Barcelona

​​​​​​​​
Publicada al BOP de Barcelona del  25 de març de 2022, la convocatòria per a l’any 2022 dels ajuts per al foment de la protecció i millora del paisatge urbà a la ciutat de Barcelona. Actuacions de rehabilitació de parets mitgeres, cobertes verdes i naturalització. 

Pressupost disponible: 1.600.000 € 
Àmbit d’aplicació: Barcelona
Destinataris: Agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que manqui de personalitat jurídica, puguin dur a terme les obres i els projectes que motiven la concessió de la subvenció.
Terminis: Del 26 de març  fins al 15​ de novembre de 2022 o fins que s'esgoti el pressupost

Actuacions subvencionables

Els programes subvecionables són:

Mitgeres:  Rehabilitació de parets mitgeres visibles des de la via pública o espais col·lectius amb incorporació d’aïllament tèrmic i amb projecte d’integració arquitectònica. 

Possibles millores a l’actuació d’integració paisatgística:
  • ​Incorporació de finestres, balconeres, balcons i/o obertures en plantes baixes (superfície mínima d’obertura total 4 m2)
  • Incorporació de de vegetació en vertical amb un mínim del 15% de la seva superfície
  • Incorporació d’una instal·lació de panells de captació fotovoltaics. ​

Cobertes verdes: Inclou la transformació en superfície enjardinada d’un mínim del 50% de la superfície de la coberta,

terrat o interior d’illa, o bé un mínim de 200 m2. En aquest còmput s’exclouen badalots d’escales, celoberts i lluernaris.
També s’inclou la implantació d’horts urbans amb un mínim de superfície de 50 m2 de superfície de substrat de terra per a plantació.
Així mateix  s’inclou la rehabilitació de cobertes enjardinades existents sempre que la superfície enjardinada resultant superi la superfície enjardinada prèvia i, en qualsevol cas, d’un mínim del 50% de la superfície de la coberta, o bé un mínim de 200 m2, excloent badalots d’escales, celoberts i lluernaris.
Han de ser cobertes d’ús col·lectiu o bé visibles de forma col·lectiva. Es tindran en compte les obres necessàries per a fer possible les actuacions tant des del punt de vista de la implantació de la vegetació com des de l’obra civil i l’endreçament i d’acord amb els requisits tècnics especificats. En el cas d’implantació d’horts, no és suficient que la coberta sigui visible de forma col·lectiva, cal que l’ús sigui col·lectiu.

Naturalització i permeabilització de tanques cegues: Inclou la permeabilització de tanques cegues i el seu tractament vegetal. Pel que fa a la permeabilització, es considerarà el tractament amb tanques permeables que permetin la visió de l’interior de la parcel·la en, com a mínim, el 80% de la superfície de la tanca a partir de 60 cm d’alçada.

En el cas de tractament vegetal, es considerarà la transformació en mur verd d’un mínim del 15% de la seva superfície vertical (inicial o potencial) d’acord amb els requisits tècnics. 

​Espais lliures d'edificació: En aquells solars edificats que continguin espai lliure d’edificació pavimentat, es podran obtenir ajuts per l’eliminació d’aquests paviments prèvia presentació de projecte d’enjardinament. Per tal de poder gaudir de les subvencions cal que es converteixi en superfície permeable i enjardinada un mínim del 60% de la superfície lliure d’edificació de la parcel·la que abans d’iniciar les obres estessin pavimentades.

També es consideraran les intervencions en tanques cegues que esdevinguin permeables i calades, permetent la visió entre l’interior i l’exterior.​

Eliminació d'elements nocius per la salut:  Retirada d’elements de fibrociment​.

Utilització de materials amb certificació ambiental: Ajuts complementaris per la utilització de materials amb certificació ambiental.