2/12/2021
AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA (AHC) I INSTITUT CATALÀ DE FINANCES ( (ICF)

 Ajuts en forma de préstecs per a la rehabilitació d'edificis 2021-2022

Les comunitats de propietaris poden sol·licitar crèdits al 2% d'interès per a finançar obres de rehabilitació

​​​​​​L'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC)  i l'Institut Català de Finances (ICF) obren una línia de préstecs pel finançament d'obres de rehabilitació, eficiència energètica i accessibilitat que facin les comunitats de propietaris.

Amb aquesta línia de crèdit, la comunitat disposa dels diners abans d’iniciar les obres i és la comunitat qui respon del crèdit, ja que cada propietari és responsable només per la seva quota de propietat davant la comunitat, i aquesta davant l’ICF.

 • Actuacions protegibles
 • Requisits dels edificis
 • Pressupost protegible
 • L'import, condicions i formalització del préstec
 • Especificacions tècniques en les intervencions dels edificis de tipologia residencial

Pressupost disponible:  8.201.074,30 € 
Àmbit d’aplicació: Tota Catalunya.
Beneficiaris:  Comunitats de propietaris solvents, amb un índex de morositat igual o inferior al 5%, tot i que excepcionalment es podran valorar operacions per a comunitats amb morositat fins al 8%.
Terminis:  S'inicia el 3/12/2021 i finalitza el  31/12/2022

Actuacions protegibles

 Són susceptibles d'accedir als préstecs per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges, les actuacions següents:

 • Obres de rehabilitació referents a l'estat de conservació de l'edifici. Les tipologies de deficiències són:
 1. Les deficiències relatives a l'estat de conservació dels fonaments, l'estructura horitzontal i vertical, incloent-hi els cantells de balcons  i voladissos si afecten els seus elements estructurals, i les instal·lacions d'electricitat,  de conduccions d'aigua i de sanejament existents a l'edifici.
 2. Les deficiències relatives a l'estat de conservació de les cobertes, terrats, façanes, patis i mitgeres, que comportin una modificació de la secció constructiva del  tancament original de l'element a rehabilitar que forma l'envolupant de l'edifici, amb actuacions de millora de l'aïllament tèrmic i/o acústic, amb la finalitat de garantir l'estanquitat, l'aïllament i la seva estabilitat, en compliment dels requisits bàsics de seguretat i habitabilitat, incloent-hi els treballs d'eliminació d'amiant, instal·lacions de plom, fustes tractades amb creosota. Aquestes actuacions a l'envolupant (part massissa i/o obertures) es poden fer amb intervencions parcials o totals.
 • Obres per a la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat, entenent com a tals, entre d'altres, les que afecten  l'envolupant de l'edifici,  tant a la seva part massissa com a les seves obertures, i que comportin actuacions d'aïllament tèrmic i/o acústic que han d'aconseguir reduir la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració referida a la certificació energètica, sobre la situació prèvia a l'actuació, les instal·lacions d'energies renovables i les d'adequació funcional i tecnològica, així com les actuacions de mitigació del radó.
 • Obres per la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat, que consisteixen a adequar els edificis i els accessos als habitatges i locals de l'edifici a la normativa vigent​

Requisits dels edificis

 1. En el cas de tipologia residencial col·lectiva,  com a mínim, el 50% de la seva superfície sobre rasant ha d’estar destinada a habitatge. S’exclou la planta baixa si és d'ús diferent del d'habitatge.
 2. Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i prèviament a la sol·licitud de la subvenció,  de  l'IAE (IITE (informe inspecció tècnica de l'edifici) + Certificat energètic i etiqueta de qualificació energètica (EE)). 

Terminis d'inici de les obres i pròrroga

 • Es pot sol·licitar el préstec per a obres no iniciades i per a obres ja iniciades i no finalitzades.
 • Quan es tracti d'obres no iniciades, no es poden haver començat abans de la data de publicació de la convocatòria corresponent.
 • Les obres que no s'hagin començat a la data de la sol·licitud del préstec, s'han d'iniciar en un termini màxim de vuit mesos, comptats a partir de l'endemà de la data de notificació de la concessió del préstec.
 • Quan es tracti d'obres ja iniciades, es pot sol·licitar préstec únicament per la part de l'obra pendent d'executar.
 • El termini per a l'execució de les obres de rehabilitació no pot excedir els dos anys, comptats a partir de la data de notificació de la concessió del préstec.

Aquest termini pot ser prorrogat com a màxim per un any més i s'ha de sol·licitar a l'òrgan instructor, que valorarà la sol·licitud i elevarà la proposta que correspongui a l'òrgan competent per resoldre.

Import, condicions i formalització del préstec

 Les condicions dels préstecs es troben a l'article 10 de les bases. Entre elles destaquen:

 1.  Tipus d'interès: l'interès dels préstecs serà del 2% fix.
 2. Import: l'import de cada de préstec serà el que s'indiqui en la resolució d'ajut atorgada per l'AHC. Si bé, l'import de cada operació serà, amb caràcter general, d'un mínim de 30.000 euros per comunitat de propietaris, i un màxim de 20.000 euros per habitatge de la comunitat. Excepcionalment, es podran valorar operacions per a comunitats de propietaris que ultrapassin aquests límits.
 3. Comissió d'obertura: màxim del 0,25%, mínim de 150 euros.
 4. Termini màxim d'amortització: amb caràcter general, màxim de 15 anys, sense possibilitat de carència.
 5. Comissió per cancel·lació anticipada total o parcial: 0,25% més els costos de ruptura associats a la cancel·lació del swap

 Per tramitar la convocatòria, formularis i altra informació complementaria us podeu adreçar al portal de la Generalitat de Catalunya.