19/10/2021
Ajuntament de Barcelona

 Subvencions per a l'arranjament d'habitatges de persones en situació de vulnerabilitat a Barcelona 2021

Publicada la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació per a l’arranjament d’interior d’habitatges de persones en situació de vulnerabilitat a la ciutat de Barcelona per a l’any 2021

​​Publicada al DOGC del 19 d'octubre de 2021, l'anunci sobre la convocatòria d'ajuts a la rehabilitació per a l'arranjament d'interior d'habitatges de persones en situació de vulnerabilitat a la ciutat de Barcelona per a l'any 2021 (ref. BDNS 574942).​ 

La convocatòria de l’any 2021 va adreçada a propietaris d’habitatges d’ús residencial per a l’arranjament d’habitatges de persones en situació de vulnerabilitat, per garantir les condicions d'habitabilitat, seguretat, accessibilitat, higiene i eficiència energètica mínimes, mitjançant la realització de reformes bàsiques, d'aquells habitatges on persones en situació vulnerable han constituït la seva residència habitual i permanent.

Les subvencions per a les actuacions de rehabilitació previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les Bases reguladores aprovades per la Junta General del Consorci de l'Habitatge de Barcelona amb data 21 de desembre de 2020 (BOPB de 23 d'abril de 2021 i DOGC núm. 8404 de 7 de maig de 2021)​ i per la normativa general de subvencions, i es concedeixen per concurrència competitiva.

Pressupost disponible:  3.000.000 €

Àmbit d’aplicació: Municipi de Barcelona

Destinataris: Comunitats de propietaris i propietats amb membres en situació de vulnerabilitat

Terminis:    El termini s'obre el 20 d'octubre i finalitza 20 de desembre de 2021

 

Accions subvencionables i quantia de les subvencions

Els arranjaments que es duran a terme a l'interior dels habitatges de persones en situació de vulnerabilitat tindran la finalitat de garantir les condicions d'habitabilitat, seguretat, accessibilitat, higiene i d'eficiència energètica mínimes, mitjançant la realització de reformes bàsiques dels habitatges on persones en situació vulnerable hagin constituït la seva residència habitual i permanent.

Aquests arranjaments es classifiquen en les tipologies d'actuació següents:

  1. ​Arranjaments en banys: conjunt d'intervencions que principalment tenen la finalitat de facilitar les activitats relacionades amb la higiene personal.
  2. Arranjaments en cuines: conjunt d'intervencions que principalment tenen la finalitat de millorar les condicions de seguretat per facilitar les activitats de la vida diària que es duguin a terme a la cuina.
  3. Arranjaments generals: conjunt d'intervencions que principalment tenen la finalitat de realitzar adaptacions a l'entorn general del domicili per millorar-ne les condicions d’habitabilitat, de mobilitat i de seguretat. 
  4. Actuacions complementàries de millora energètica dels domicilis per evitar la pobresa energètica: conjunt d'intervencions que puguin complementar els arranjaments citats i que tinguin com a finalitat la millora de l'eficiència energètica dels domicilis.
  5. Actuacions d’adaptació funcional: conjunt d'intervencions que principalment tenen la finalitat de facilitar les activitats de la vida diària de persones amb discapacitat, com la incorporació d’elements domòtics i tecnologia per a l’accessibilitat universal i elements per a la millora de l’accessibilitat comunicativa a l’interior de l’habitatge. 

En aquests casos, la subvenció serà del 100% del cost de l’actuació, fins a un màxim de 9.000 € per habitatge (IVA inclòs).

Requisits per poder accedir a les subvencions

  • Les obres s’hauran d’executar durant la vigència del permís d’obres, de conformitat amb l’article 42 de les Bases reguladores.
  • Les qualitats dels acabats i elements subvencionables seran estàndard, no se subvencionaran acabats d’alta qualitat o gamma, que s’allunyin dels estàndard de la construcció per a habitatges de protecció oficial.
  • Projecte bàsic i d’execució o memòria tècnica de les obres subvencionables, redactats pels tècnics competents en edificació, amb els corresponents amidaments i pressupostos desglossats per actuacions​​

​Per consultar formularis i altra documentació relacionada ho podeu fer al Consorci de l'Habitatge de Barcelona