19/10/2021
Ajuntament de Barcelona

 Subvencions a la rehabilitació del barri del Besòs i el Maresme de Barcelona 2021

Publicada la convocatòria d'ajuts a la rehabilitació a la ciutat de Barcelona per a l’any 2021 per al conjunt urbà del barri del Besòs i el Maresme

Publicada al DOGC del 19 d'octubre de 2021,  l'anunci sobre convocatòria d'ajuts a la rehabilitació a la ciutat de Barcelona per a l’any 2021 per al conjunt urbà del barri del Besòs i el Maresme (ref. BDNS 586255).

Convocatòria de l'any 2021 per a la concessió de subvencions per la rehabilitació dels edificis d'habitatges del barri del Besòs i el Maresme amb conveni específic signat entre l'Ajuntament de Barcelona, l'Institut Municipal de l'Habitatge de Barcelona l'Associació de Veïns de Besòs i amb l’assistència de la Secretaria d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya, en el qual entre d'altres s'establia que els habitatges d'aquest àmbit es podran acollir als ajuts establerts al decret 274/2006, de 20 de juny, pel qual s'estableixen ajuts a la rehabilitació de grups d'habitatges de promoció pública a la ciutat de Barcelona.

L’àmbit d’actuació per la present convocatòria serà el que ve establert entre els carrers Llull, Rambla Prim, Bernat Metge i el límit del terme municipal de Barcelona amb Sant Adrià del Besòs.

Les subvencions per a les actuacions de rehabilitació previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les Bases reguladores aprovades per la Junta General del Consorci de l'Habitatge de Barcelona amb data 21 de desembre de 2020 (BOPB de 23 d'abril de 2021 i DOGC núm. 8404 de 7 de maig de 2021)​ i per la normativa general de subvencions, i es concedeixen per concurrència competitiva.

Pressupost disponible:  1.977.113,60 €

Àmbit d’aplicació:  Carrers Llull, Rambla Prim, Bernat Metge i el límit del terme municipal de Barcelona amb Sant Adrià del Besòs.

Destinataris: Comunitats de propietaris.

Terminis:    El termini s'obre el 20 d'octubre i finalitza 31 de desembre de 2021

 

Accions i quantia de les subvencions

La quantia de la subvenció per a la rehabilitació d'aquests edificis serà la següent: 

  • Per a les actuacions de reparació de patologies estructurals serà del 85% sense topall del pressupost protegible, d'acord amb el decret 274/2006, de 20 de juny d'ajuts a la rehabilitació de grups de promoció pública. El 15% restant, fins a arribar al 100%, l'aportaran els/les veïns/es. 
  • Per a les actuacions d’instal·lació d’ascensors, la subvenció serà del 60% sense topall del pressupost protegible. El 40% restant, fins a arribar al 100%, l'aportaran els/les veïns/es. 
  • Per a les actuacions que s’emmarquen en el projecte pilot de rehabilitació energètica, la subvenció serà la que estableixi el Reial decret pel qual es regulen els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

El pressupost protegible estarà integrat pel pressupost d'execució de les obres, les despeses generals i el benefici industrial, els honoraris tècnics, els costos d'estudis previs (i mesures cautelars executades) i els costos de redacció de l'Informe Tècnic de l'Edifici i el Certificat Energètic, així com pels impostos i taxes que s'apliquin sobre els conceptes anteriors, tal com estableix l'article 8.1 de les bases reguladores aprovades per la Junta General el 21/12/2020 (DOGC núm. 8404 de 7.5.2021). Seran protegibles totes aquelles obres incloses en el projecte d'obres aprovat per les respectives comunitats de propietaris i incloses en el conveni de finançament signat amb l’entitat col·laboradora del Consorci de l'Habitatge de Barcelona i les respectives comunitats de propietaris.  

Per consultar formularis i altra documentació relacionada ho podeu fer al Consorci de l'Habitatge de Barcelona