1/9/2021
Subvencions

 Ajuts en forma de préstecs per a la promoció d'habitatges de protecció oficial pel 2021

Publicades subvencions en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec, per al finançament de promocions d'habitatges i allotjaments amb protecció oficial destinats a lloguer o cessió d'ús en règim general


S'ha publicat al DOGC la Resolució DSO/2486/2021, de 28 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec, per al finançament de promocions d'habitatges i allotjaments amb protecció oficial destinats a lloguer o cessió d'ús en règim general per a l'any 2021 (ref. BDNS 577437)​.


L’objectiu d’aquests préstecs i línies d’ajuts és facilitar i impulsar la construcció d’habitatges de lloguer social i ampliar el parc protegit.
Pressupost disponible: 1.928.152,17 € 
Àmbit d’aplicació: Catalunya
Destinataris:  Promotors amb seu social o operativa a Catalunya​ (vegeu especificacions art. 3 i 4 de les base​s​​)
Terminis: Del 3 d'agost​ fins al 31​ de desembre de 2021

Actuacions subvencionables

Són susceptibles d'accedir als ajuts les següents promocions d'habitatges i/o allotjaments:

  • Projectes de promoció d'habitatges i/o allotjaments amb protecció oficial (sòl, locals i annexos exclosos amb les excepcions previstes en aquest apartat).
  • Adquisició d'immobles per a la seva rehabilitació i posterior qualificació com habitatges i/o allotjaments amb protecció oficial (locals i annexos exclosos amb les excepcions previstes en aquest apartat).
  • Adquisició de promocions en fase d'execució per a la seva finalització i qualificació posterior com habitatges i/o allotjaments amb protecció oficial (locals i annexos exclosos amb les excepcions previstes en aquest apartat).
  • Adquisició per expropiació d'edificis d'habitatges inacabats per incompliment de la funció social.
En tots aquests supòsits, els habitatges i/o allotjaments s'han de qualificar amb protecció oficial en règim general per al termini legalment establert i s'han de vincular al règim de lloguer o cessió d'ús, durant tot el període de vigència de la qualificació amb un mínim de trenta anys.

S'inclouen a les actuacions objecte dels ajuts, els aparcaments vinculats als habitatges, sempre que la seva construcció vingui imposada pel planejament urbanístic.

Requisits i terminis dels habitatges

Les característiques i requisits que han de complir els habitatges es poden trobar a bases. Alguns dels requisits a complir són:
  • ​Superfície  mitjana útil màxima de 75m2, poden incloure un aparcament de cotxe de 15 m2  , un aparcament de moto de 2,5 m2 i un traster de 8m2 en els supòsits previstos a les bases de la convocatòria i s’han d’adjudicar per uns preus màxims, establerts segons la zona on es trobin ubicats.
  • La promoció haurà de disposar en fase de projecte, com a mínim, de l'etiqueta d'eficiència energètica emesa per l'ICAEN, de certificat energètic B que caldrà mantenir en el moment de la certificació energètica definitiva.
  • Les promocions d'habitatges i/o allotjaments per a les quals se sol·licitin les subvencions s'han d'executar en el termini de 36 mesos a comptar de la resolució de qualificació provisional.
  • ​Destinar els habitatges i allotjaments a lloguer o a cessió d'ús protegit per un termini mínim de 30 anys a comptar de la data de la resolució de qualificació definitiva.

Quantia de les subvencions

Les operacions aprovades per l’ICF a través d’aquesta línia de finançament compten amb un tipus d’interès fix (del 4,25%)  sobre el qual s’aplica una bonificació parcial per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (del 2,25%). Per tant, el tipus d’interès final serà fix del 2%​.

​​​