8/6/2021
Subvencions

 Ajuts per la promoció d'habitatges de protecció oficial pel 2021

Publicada convocatòria de subvencions per a la promoció d'habitatges i allotjaments amb protecció oficial en règim de lloguer o cessió d'ús 2021

​​S'ha publicat al DOGC la Resolució VPD/1721/2021, de 28 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència pública competitiva, per a la promoció d'habitatges i allotjaments amb protecció oficial en règim de lloguer o cessió d'ús per a l'any 2021 (ref. BDNS 567582).


L'objecte de les bases i de la convocatòria és el de regular la concessió de subvencions, en règim de concurrència pública competitiva, per a la promoció d'habitatges i allotjaments amb protecció oficial en règim de lloguer o cessió d'ús.
Pressupost disponible: 12.000.000 € 
Àmbit d’aplicació: Catalunya
Destinataris:  Promotors amb seu social a Catalunya​ (vegeu especificacions art. 3 i 4 de les bases​)
Terminis: Del 5 de juny​ fins al 30​ de juny de 2021

Actuacions subvencionables

Són susceptibles d'accedir a aquestes subvencions les actuacions següents:
  • ​ Les promocions d'habitatges i allotjaments de nova construcció.
  • L'adquisició d'immobles subjectes a obres de gran rehabilitació per promoure habitatges i allotjaments.
  • L'adquisició d'immobles amb obres en curs paralitzades que es reprenguin fins a la seva finalització per a la promoció d'habitatges i allotjaments.
S'inclouen a les actuacions objecte d'aquestes subvencions els annexos vinculats als habitatges i allotjaments, sempre que la seva construcció vingui imposada pel planejament urbanístic o per l'acord de transmissió del sòl amb l'Ajuntament, i amb les limitacions de preu previstes en aquestes bases.

S'exclou de les actuacions objecte d'aquestes subvencions el cost d'adquisició del sòl i l'adquisició i/o execució dels locals.

Els habitatges i allotjaments resultants s'han de qualificar amb protecció oficial en règim general per al termini legalment establert i s'han de vincular al règim de lloguer o cessió d'ús durant tot el període de vigència de la qualificació.

Requisits i terminis dels habitatges

Les característiques i requisits que han de complir els habitatges es poden trobar a bases. Alguns dels requisits a complir són:
  • ​​Superfície útil dels habitatges no superior als 75m2.
  • La promoció haurà de disposar en fase de projecte, com a mínim, de l'etiqueta del certificat d'eficiència energètica B emesa per l'ICAEN, que caldrà mantenir en el moment de la certificació energètica definitiva.
  • Les promocions d'habitatges o allotjaments per a les quals se sol·licitin les subvencions s'han d'executar en el termini de 36 mesos a comptar de la resolució de qualificació provisional.
  • Destinar els habitatges i allotjaments a lloguer o a cessió d'ús protegit durant tot el període de vigència de la qualificació.

​Quantia de les subvencions

Els promotors rebran una subvenció directa equivalent a un 20% del pressupost protegible per a l'execució dels habitatges o allotjaments, amb un màxim de 30.000 euros per habitatge i 16.000 euros per allotjament.

​El pressupost protegible, a efectes del càlcul de la subvenció, està constituït pel cost total d'execució dels habitatges o allotjaments, inclosos els impostos i les taxes repercutibles, i els honoraris professionals, sempre que tots s'acreditin degudament. 

En el supòsit de les actuacions previstes a l'apartat 2.1.b) i c) es pot incloure en el pressupost el cost d'adquisició dels immobles.

Resta exclòs del pressupost protegible el cost del sòl, els locals i els annexos, excepte en aquest darrer cas, si la seva construcció ve imposada per prescripció urbanística o per l'acord de transmissió del sòl amb l'Ajuntament.​