17/5/2021
Habitabilitat

 Publicada circular informativa número 8 sobre les noves modalitats d’allotjament amb espais comuns complementaris

Nova circular  de la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge sobre les noves modalitats d’allotjament amb espais comuns complementaris establertes pel Decret Llei 50/2020

​​​​
El Decret llei 50/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents per estimular la promoció d’habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d’allotjament en règim de lloguer,​ ha introduït diverses modificacions en la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge,  per tal de regular, entre altres aspectes, els espais comuns complementaris i els allotjaments i ha establert les normes transitòries per les quals es regeixen mentre no s’adapti el Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.


L'objecte de la circular és informar sobre aquesta nova regulació i aclarir els possibles dubtes interpretatius sobre la seva aplicació.

Així mateix la circular menciona les noves definicions dels espais comuns complementaris i dels allotjaments amb espais comuns complementaris, tal com ho defineix l’article 2 del Decret llei 50/2020, establint les condicions mínimes d’habitabilitat per aquests nous models d’allotjaments amb espais comuns complementaris.

Finalment, la mateixa circular fa un aclariment respecte al Decret llei 50/2020, el qual modifica l’apartat 3.7.1 i l’annex 3 del Decret 141/2012.