19/10/2021
Subvencions

 Ajuts a la rehabilitació d'edificis al conjunt urbà de Canyelles de la ciutat de Barcelona 2021

Publicada la convocatòria d'ajuts a la rehabilitació a la ciutat de Barcelona per a l’any 2021 per al conjunt urbà de Canyelles

​Publicada al DOGC del 19 d'octubre de 2021,  l'anunci sobre la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació a la ciutat de Barcelona per a l’any 2021 per al conjunturbà de Canyelles (ref. BDNS 586261).​

Convocatòria de l'any 2021 per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació dels edificis d'habitatges de la Fase 7 del barri de Canyelles amb conveni específic signat entre l'Ajuntament de Barcelona, l'Institut Municipal de l'Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona, les respectives associacions de veïns i amb la assistència de la Secretaria d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya, en el qual entre d'altres s'establia que els habitatges d'aquest àmbit es podrien acollir als ajuts que establia el decret 274/2006, de 20 de juny, pel qual s'estableixen ajuts a la rehabilitació de grups d'habitatges de promoció pública a la ciutat de Barcelona

Les subvencions per a les actuacions de rehabilitació previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les Bases reguladores aprovades per la Junta General del Consorci de l'Habitatge de Barcelona amb data 21 de desembre de 2020 (BOPB de 23 d'abril de 2021 i DOGC núm. 8404 de 7 de maig de 2021)​ i per la normativa general de subvencions, i es concedeixen per concurrència competitiva.

Pressupost disponible:  2.500.000 €

Àmbit d’aplicació:  Edificis del barri de Canyelles de Barcelona.

Destinataris: Comunitats de propietaris.

Terminis:    El termini s'obre el 20 d'octubre i finalitza 31 de desembre de 2021

 

Accions i quantia de les subvencions

Les actuacions subvencionables són:
  • Façanes: Les actuacions hauran d'assolir els següents nivells de rehabilitació energètica: aïllament de la part opaca de la façana que garanteixi una transmitància tèrmica màxima que estableixi el CTE vigent.
  • Terrats i cobertes: Intervenció que requereixi la substitució o renovació del terrat o la coberta, entenent per aquesta tota actuació que comporti una modificació de la secció constructiva del tancament original, serà objecte de protecció sempre i quan es compleixin els requeriments energètics que garanteixin una transmitància tèrmica màxima que estableixi el CTE vigent.
  • Mitgeres: Hauran d'assolir els següents nivells de rehabilitació energètica: aïllament de la part opaca de la façana que garanteixi una transmitància tèrmica màxima que estableixi el CTE vigent.
  • Celoberts i patis: Es recomana l'endreçament de les sortides de fums o conductes de ventilació i la seva reconducció a la coberta. a) Patis i celoberts esventats Aïllament obligatori de la part opaca de l'element del pati o celobert (que garanteixi una transmitància tèrmica màxima que estableixi el CTE vigent).
  1. La quantia de la subvenció per a la rehabilitació d'aquests edificis serà del 85% sense topall del pressupost protegible de les obres de patologies estructurals d'acord amb el decret 274/2006, de 20 de juny d'ajuts a la rehabilitació de grups de promoció pública. D'aquest percentatge el 60% anirà a càrrec de l'aportació de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el 25% a càrrec de l'aportació de l'Ajuntament de Barcelona, i el 15% restant fins arribar al 100% l'aportaran els veïns. 
  2. Per a aquelles obres que d'acord amb les especificacions tècniques per al barri de Canyelles no estiguin incloses en l'apartat anterior es concedirà una subvenció addicional del 85% a càrrec de l'aportació de l'Ajuntament de Barcelona sempre que siguin obres que s'executin simultàniament d'acord amb la normativa vigent com a conseqüència de les obres protegibles, siguin complementàries d'aquestes.
  3. El pressupost protegible estarà integrat per el pressupost d'execució de les obres, les despeses generals i el benefici industrial, els honoraris tècnics, els costos d'estudis previs i els costos de redacció de l'Informe Tècnic de l'Edifici i el Certificat Energètic així com per els impostos i taxes que s'apliquin sobre els conceptes anteriors, tal com estableix l'article 8.1 de les bases reguladores aprovades per la Junta General 21/12/2020  (DOGC núm 8404 de 7.5.2021).​