6/7/2020
Agència de l'Habitatge de Catalunya

 Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial per a l'any 2020

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya obre una convocatòria per a la concessió d'ajudes per fomentar la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat, la conservació, la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat

S'ha publicat al DOGC la Resolució TES/1564/2020, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial per a l'any 2020 (ref. BDNS 511794).  Aquí trobareu la dotació pressupostària, terminis,  òrgans competents i notificació i règim de recursos. També disposeu de:

 • Documentació juridicoadministrativa i tècnica que s'ha d'aportar en les diferents fases del procediment (annex 1)
 • Llocs de presentació de les sol·licituds (annex 2)

El 18 de juny de 2020 es va publicar la Resolució TES/1395/2020, de 15 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial. En aquesta resolució trobareu les bases de la convocatòria,  on es determinen:

 • Actuacions subvencionables
 • Requisits dels edificis
 • Pressupost protegible
 • L'import de les subvencions i límits
 • Especificacions tècniques en les intervencions de rehabilitació en els edificis de tipologia residencial  

El 18 de setembre de 2020 s'ha publicat una ampliació del termini de sol·licituds fins el 4 d'octubre de 2020.
Resolució TES/2238/2020, de 10 de setembre, per la qual s'amplia el termini per presentar les sol·licituds de subvenció previst a la Resolució TES/1564/2020, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial per a l'any 2020 (ref. BDNS 511794).

Pressupost disponible:  8.400.000 €

 Àmbit d’aplicació: Tota Catalunya excepte Barcelona ciutat i Àrea Metropolitana.

 Beneficiaris:  Les juntes o comunitats de propietaris; les agrupacions de juntes o comunitats de propietaris, degudament constituïdes; els propietaris d'edificis de tipologia residencial col·lectiva que no hagin atorgat el títol constitutiu de propietat horitzontal, i els propietaris d'habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera.

També les societats cooperatives compostes de manera agrupada per propietaris d'habitatges o edificis que reuneixin els requisits de l'article 396 del Codi civil; les empreses constructores arrendatàries o concessionàries dels edificis, així com les cooperatives, que acreditin dita condició mitjançant contracte vigent amb la propietat, que els atorgui la facultat expressa per portar a terme les obres de rehabilitació.

 Terminis:  S'inicia el 7/07/2020 i finalitza el 18/09/2020 

Accions subvencionables i topalls

Són obres subvencionables les que milloren l’eficiència energètica i la sostenibilitat i les que fomenten la conservació, la millora de la seguretat i l’accessibilitat dels edificis. Hi ha dues línies d'accions subvencionables:

 • Línia 1. Foment de la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat

S’inclouen les que millorin l’envolupant tèrmica, la instal·lació de sistemes de calefacció, refrigeració, la instal·lació d’equips que permetin la utilització d’energies renovables, entre altres.

Les actuacions se subvencionen segons la tipologia

 1. Les actuacions de millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat se subvencionen amb un 35% del pressupost protegible amb un màxim de 6.000 euros per habitatge i 60 euros per metre quadrat de superfície construïda de local comercial o altres usos compatibles
 2. Les actuacions que millorin l’eficiència energètica i la sostenibilitat se subvencionen fins a un 35% amb un màxim de 3.000 euros i 30 euros per metre quadrat de superfície construïda.
 • Línia 2. Foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat.

S’inclouen les relatives a la conservació dels fonaments, cobertes, terrasses, façanes, patis i mitgeres, la instal·lació d’ascensors, videoporters i instal·lacions de domòtica, entre altres.

Les actuacions se subvencionen segons la tipologia

 1. En les actuacions de conservació relatives a l’estructura i les instal·lacions, se subvenciona fins a un 35% del pressupost protegible de les actuacions amb un màxim de 3.000 euros per habitatge i de 20 euros per cada metre quadrat de superfície construïda de local comercial o altres usos compatibles.
 2. En les actuacions de conservació relatives a l’envolupant, se subvencionen amb un 30%, amb un màxim de 3.000 euros per habitatge i de 20 euros per metre quadrat de superfície construïda de local comercial o altres usos compatibles.
 3. Pel que fa a les actuacions per a la millora de la seguretat i l’accessibilitat, se subvenciona un 35% del pressupost protegible amb un màxim de 4.000 euros per habitatge, i 40 euros per metre quadrat de superfície construïda o altres usos compatibles.

Requisits per poder accedir a les subvencions

 • Ús: com a mínim, el 70% de la seva superfície sobre rasant ha d’estar destinada a habitatge. S’exclou la planta baixa o plantes inferiors si en té o tenen usos compatibles del còmput si no és habitatge.
 • 50% dels habitatges de l’edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris.
 •  Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i prèviament a la sol·licitud de la subvenció,  de  l'IAE (IITE (informe inspecció tècnica de l'edifici) + Certificat energètic).
 • Antiguitat  de l'edifici segons tipus d'actuació:

      - Construïts o acabats abans de l'any 1996, per actuacions de conservació relatives a estructura i instal·lacions.

       - Construïts o acabats abans de l'any 2007,  per actuacions relatives a l'envolupant, eficiència energètica i sostenibilitat.

      - Sense antiguitat, per actuacions relatives a la seguretat d'utilització i l'accessibilitat.

Terminis per fer les obres

Les obres s'han d'iniciar en un termini màxim de vuit mesos comptats a partir de l'endemà de la data de notificació de la resolució de concessió de la subvenció. Aquest termini pot ser prorrogat com a màxim quatre mesos més, aportant la justificació motivada de la causa que n'impedeixi l'inici.

La persona o entitat beneficiària ha de comunicar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya l'inici de les obres en un termini màxim d'un mes des del seu inici, amb la presentació de la llicència municipal definitiva de les obres i del comunicat d'inici de les obres de rehabilitació segons el model normalitzat que es pot obtenir al portal Tràmits Gencat, http://tramits.gencat.cat 

D'acord amb els articles 38 i 45 del Reial decret 106/2018, de 9 de març, el termini per executar les obres no pot excedir de 24 mesos, comptats des de la data de notificació de la resolució de concessió de la subvenció.

Han de ser obres no finalitzades abans de l'1 de gener de 2020.

Podeu consultar el text complet, formularis i altra informació complementaria al portal de la Generalitat de Catalunya.

La convocatòria de crèdits al 2% a les comunitats de propietaris és compatible amb la convocatòria de subvencions per al foment de la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial.