18/6/2018
Ajudes consorci de l'habitatge de Barcelona

 Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges a Barcelona 2018

Publicada al DOGC un nova convocatòria d'ajuts a la rehabilitació a la ciutat de Barcelona

Publicada al DOGC del 14 de juny de 2018, l'anunci de convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’elements comuns a la ciutat de Barcelona per a l’any 2018.

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona, ha tancat el termini de presentació de sol·licituds corresponents a la Convocatòria 2018 el dia 8 de novembre de 2018. 

Convocatòria de l’any 2018 per a la concessió de subvencions per la ciutat de Barcelona adreçades a comunitats de propietaris i a propietaris d'edificis d'habitatge d'ús residencial per a la rehabilitació d'elements comuns amb l'objectiu de fomentar la rehabilitació del parc existent d'edificis a Barcelona, amb una atenció especial a les obres de rehabilitació energètica. 

Pressupost disponible:  14.395.000€

Àmbit d’aplicació: Municipi de Barcelona

Destinataris: Comunitats de propietaris i a propietaris d'edificis d'habitatge d'ús residencial.

Terminis: Del 15 de juny fins el 30 de novembre de 2018

 

Requisits per poder accedir a les subvencions: 

  • 70% de l’edifici destinat a habitatge habitual (excepcions segons convocatòria).
  • Pressupost mínim 750€ (excepcions segons convocatòria).
  • Edifici acabat abans de 1993, excepte per a obres de millora en l'accessibilitat i per actuacions d'eficiència energética.
  • Disposar de l'informe d'avaluació de l'edifici (Informe d'inspecció tècnica de l'edifici (IITE) + Certificat energètic)
  • Obres no iniciades

 Subvencions d'edificis

Per a la rehabilitació d’edificis es proposa incloure en la convocatòria els següents percentatges de subvencions:

   

    % Subvenció

     Topall

 Estalvi energètic i sostenibilitat       Actuacions pasives (Façanes, patis, cobertes i mitgeres)   Actuació a tot l'edifici

 40%

 ≤20 hab.

30.000€

 

 21<hab.<40

40.000€

 

>41 hab.

50.000€

 
 Actuació parcial

 25%

 Actuacions actives   Energia solar

 50%

     3.500 € / hab.

 Cobertes verdes

 40%

     30.000€

 Patologies estructurals   

 35%(*)

 ≤30 hab.

30.000€

 31<hab.<60

40.000€

 >60 hab.

50.000€

 Accessibilitat     Ascensors   interiors

 

35%

 

     30.000 €

 exteriors

     50.000 €

 Supressió barreres arquitectòniques  

 25%

     30.000 €

 Instal·lacions comuns     General  

 20%

 ≤20 hab.

30.000€

 21<hab.<40

40.000€

 >41 hab.

50.000€

 Aigua directe  

 40%

     30.000 €

 Supressió fibrociment  

 25%

     30.000 €

 Obres no estructurals Façanes, patis, cobertes i mitgeres  

 15%(**)

     20.000 €

 Cohesió social (ingressos <3IRSC)    100%     Sense topall i inscripció en el registre

  (*) Barris i zones especials amb problemàtiques estructurals  podrien arribar a gaudir del 50%. Consulteu amb l'oficina d'habitatge corresponent.

(**) Només en el cas que sigui tècnicament imposible el compliment dels requisits tècnics establerts en el punt d'estalvi energètic i sostenibilitat, o per respecte a valors patrimonials o de salubritat, la subvenció será del 15% del pressupost protegible. 

Informació sobre la sol·licitud de subvencions

 Les sol·licituds no resoltes, acollides a la convocatòria d'elements comuns de l'any 2017 en relació a les quals s'hagin presentat l'inici o l'acabament de les obres abans del 31/12/2017, s'acolliran d'ofici a aquesta convocatòria amb els percentatges i els topalls establerts en la convocatòria 2017. Les sol·licituds que hagin presentat o presentin l'inici d'obres posteriorment al 31/12/2017, hauran de presentar una nova sol·licitud i s'acolliran a les condicions de la convocatòria present.

Les sol·licituds presentades i no resoltes en el marc de la convocatòria aprovada el 8 de març de 2017 i publicada al DOGC (núm. 7338) el 28 de març de 2017, referents a interiors d'habitatge per borsa s'acolliran a la convocatòria específica per a obres en interiors d'habitatges que aprovi el Consorci de l'Habitatge de Barcelona per a l'any 2018, en les condicions que aquestes estableixin. 

El termini de presentació de les sol·licituds d'inscripció a la convocatòria present que preveu l'article 16 de les Bases reguladores s'obrirà l'endemà de la publicació al DOGC d'aquesta convocatòria i finalitzarà el 30 de novembre de 2018.

Es podrà tancar el termini d'admissions en funció de les disponibilitats pressupostàries en una data anterior o posterior a l'establerta. El tancament de l'admissió de sol·licituds d'inscripció es farà mitjançant una resolución del gerent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona que es publicarà al DOGC i al BOPB.

La presentació de la sol·licitud d'inscripció no implica cap dret econòmic. 

NOTA IMPORTANT
Recomanacions per declarar el valor de les obres a realitzar al moment de sol·licitar la llicència o comunicació d'obres que posteriorment sol·licitaran subvenció a l'Ajuntament de Barcelona.

 Des de l'Àrea Tècnica del CAATEEB ens agradaria recordar-vos la importància de la declaració del valor de les obres (pressupost) segons el tràmit que es vagi a realitzar.

L’article 12.1 de les bases especifica que el pressupost protegible als efectes del càlcul de la subvenció estarà constituït en cada una de les actuacions previstes i segons cada programa d’ajuts, pel pressupost de contracte de l’empresa o les empreses, pel cost de les obres, el cost de les llicències o autoritzacions administratives, els tributs que gravin les actuacions (excepte aquells que tinguin caràcter recuperable), les despeses generals i el benefici industrial, els honoraris tècnics i, si s’escau, els costos de la diagnosi i estudis tècnics previs a l’elaboració del projecte. En el cas d’acollir-se al programa de projectes i direccions d’obra s’exclourà del pressupost protegible la subvenció atorgada. 

A les mateixes bases, l’article 12.2 especifica que l’import del pressupost que consta en la llicència, comunicat o assabentat municipal de les obres serà el que determinarà el pressupost protegible d’obres, amb independència dels pressupostos d’execució material presentats. Per al càlcul del pressupost protegible no s’acceptarà l’import d’execució material descrit en el projecte tècnic visat.

A efectes del càlcul del pressupost d’execució material, en cap cas es consideraran com a cost les quantitats que superin el cost declarat en l’impost de construccions, instal·lacions i obres, quan aquest s’escaigui.

Per últim, comentar-vos que l’article 19.2 de les bases especifica que només s’acceptaran variacions sobre el pressupost inicialment presentat quan siguin superiors al 10% del pressupost anteriorment aprovat i estiguin motivades per noves partides d’obra degudes a causa sobrevinguda, prèvia comunicació al Consorci i adequació del permís d’obres, si s’escau. Aquest punt actualment esta portant problemes de justificació de la subvenció i us recomanen feu la consulta als tècnics de Paisatge Urbà abans de liquidar els imports de l’ICIO dels permisos d’obres.

 Podeu consultar el text complert, formularis i altra informació complementaria al portal del Consorci de l'Habitatge.