11/12/2020
DOGC

 Publicat decret per estimular la promoció d'habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d'allotjament en règim de lloguer

El Govern vol impulsar el mercat de lloguer amb la regulació de l'allotjament amb espais comuns i l'actualització dels mòduls de l'habitatge protegit

​​​​S’ha publicat al DOGC el​  decret Llei 50/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents per estimular la promoció d'habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d'allotjament en règim de lloguer.

El Decret llei s'estructura en quatre articles que modifiquen, respectivament, el Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge, la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, el text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, i la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l'habitatge. L'articulat es tanca amb una disposició derogatòria i una disposició final.

Entre els canvis destacats tenim:


Modificacions de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge

Aquest decret regula jurídicament una nova tipologia habitacional, els allotjaments amb espais comuns complementaris.
Els habitatges amb espais comuns es caracteritzen perquè, malgrat tenir una superfície de l’espai privatiu inferior a la fixada per a la resta de tipologies d’habitatge, la suma de l’espai privat i la part proporcional que li correspon dels espais comuns complementaris no pot ser inferior a la superfície mínima establerta a la normativa d’habitabilitat.
Els espais comuns complementaris queden definits com els espais d’ús compartit d’un edifici, diferents als elements comuns obligatoris per la normativa que complementen l’ús i gaudi dels espais privats.
D’altra banda i amb l'objectiu de fomentar el lloguer, en aquesta nova tipologia d’habitatges  es prohibeix la divisió en propietat horitzontal.
Així, aquest decret llei estableix les condicions mínimes d’habitabilitat dels espais comuns complementaris dels habitatges i de la part privativa d’aquests allotjaments fins que s’adapti al nou decret d'habitabilitat. 
​ 

Aquest nou tipus d’habitatge pot construir-se en sòl destinat pel planejament urbanístic a usos d’habitatge. Per aquest motiu, es modifica la Llei d’urbanisme per facilitar les condicions urbanístiques per a la seva implantació, equiparant-los als habitatges de protecció pública.

Així, aquest decret llei estableix les condicions mínimes d’habitabilitat dels espais comuns complementaris dels habitatges i de la part privativa d’aquests allotjaments fins que s’adapti al nou decret d'habitabilitat.

Estableix també una nova disposició transitòria, la desena​, la qual afecta el Decret 141/2012 en referència a la superfície mínima del conjunt d'espais que integren la zona d'ús comú, sala d'estar (E), menjador (M), cuina (C), segons l'apartat 3.7.1. de l'Annex 1 del Decret 2012, fixa que no pot ser inferior a 4 m2 per persona, segons el llindar màxim d'ocupació que estableix l'article 4 de l'esmentat Decret, amb un mínim de 20 m² per habitatge i anul·la tot l’annex 3 del Decret , el qual fa referència a les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges dotacionals públics.

Modificació del Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge

Aquest decret actualitza els preus de venda i les rendes màximes dels habitatges amb protecció oficial (HPO)​  no regits pel sistema de determinació de preus i rendes establert pel Decret llei 17/2019, amb l'objectiu de garantir-ne la viabilitat i facilitar-ne la construcció.