25/7/2022
Next Generation

 Eina per l’elaboració de l’Estudi de gestió de residus de construcció i demolició #NextGeneration

Nova eina per l’elaboració de l’Estudi de gestió de residus de construcció i demolició adaptada als requisits de circularitat del RD 853/2021, pel qual es regulen els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del PRTR

​​​​​La  Generalitat Valenciana a través de l'IVE ha desenvolupat una eina per l’elaboració de l’Estudi de gestió de residus de construcció i demolició per a tots tipus d’obres que han adaptat als requisits de circularitat del reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

L’institut Valencià d’Edificació (IVE), amb la promoció de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica (GVA) de la Generalitat Valenciana, ha desenvolupat  una eina per l’elaboració de l’Estudi de gestió de residus de construcció i demolició adaptada als requisits del RD 853/2021 pels projectes #Next Generation​. Aquest requisits estan recollits a l’article 11 del RD 853/2021 i en referència a la gestió dels residus diu el següent:

El proyecto incluirá un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición que se desarrollará posteriormente en el correspondiente plan de gestión de residuos de construcción y demolición, conforme a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, donde se cumplirán las siguientes condiciones:

1.º Al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluyendo el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532 /EC) generados en el sitio de construcción se preparará para su reutilización, reciclaje y recuperación de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE.

2.º Los operadores deberán limitar la generación de residuos en los procesos relacionados con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir la eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y reciclaje de alta calidad mediante la eliminación selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición. Asimismo, se establecerá que la demolición se lleve a cabo preferiblemente de forma selectiva y la clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos.

L’Estudi de gestió de residus de construcció i demolició es redacta com a document annex al Projecte conforme al que es disposa en el Reial decret 105/2008 d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició (RCDs), tenint per objectiu fomentar, per aquest ordre, la prevenció, la reutilització, el reciclatge i altres formes de valorització dels residus generats durant l'execució de les obres, assegurant que els destinats a operacions d'eliminació rebin un tractament adequat, i contribuir a un desenvolupament sostenible de l'activitat de construcció.

En l'Estudi s'estableixen les previsions, les pautes i els objectius que s'hauran de complir en relació amb la gestió dels RCD durant l'execució de l'obra. El contractista redactarà el Pla de gestió de residus en el qual concretarà la manera de complir amb els objectius de l'Estudi en funció de la planificació prevista i els recursos i proveïdors destinats per a l'execució de l'obra.

Queden fora de l'àmbit d'aquest Estudi, entre altres, els residus que estan regulats per legislació específica, o quan estiguin barrejats amb uns altres RCDs, com els sòls contaminats i els elements que continguin amiant. A aquests els serà aplicable la legislació específica.

Com a resultat  l'eina permet descarregar:
  • ​Document de text amb l'Estudi de gestió de RCDs i la part del plec de prescripcions tècniques particulars corresponents a les operacions de gestió dels residus en obra.
  • Fitxer bc3 per a incorporar en el PEM el capítol corresponent a la Gestió dels RCDs a partir de les quantitats estimades amb l'eina i emprant les unitats d'obra de la Base de dades IVE.
L’eina IVE per a la Gestió de Residus no aplica cap factor específic de càlcul relacionat amb l'àmbit territorial. Als preus emprats com a base per als pressupostos (partides de transport de residus, cànons d'abocament, etc.) provenen de l'àmbit de la Comunitat Valenciana, però com que no hi intervé mà d'obra que depengui de convenis provincials o autonòmics es consideren aquests preus assimilables al conjunt nacional.​