20/7/2021
Seguretat i Salut

 Estratègia Catalana de seguretat i salut en el treball 2021-2026

Sindicats, patronals i Govern de la Generalitat marquen com a objectiu principal reduir la sinistralitat laboral per sota de la mitjana europea

​Després de la publicació del nou marc estratègic de seguretat i Salut de la UE, el passat 14 de juny, el Ple del Consell de Relacions Laborals de Catalunya va aprovar l'Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 2021-2026.

​Segons la informació de l'Institut Català de Seguretat i Salut, el procés d'elaboració i disseny de l'Estratègia ha consistit en una clara identificació dels problemes als quals cal fer front com a país, basada en una diagnosi rigorosa a partir de dades estadístiques. Aquesta diagnosi ha facilitat la presa de decisions i l'establiment de la priorització dels objectius estratègics i operatius.

Per assolir aquests objectius en el període de vigència de la nova Estratègia, es vol posar el focus de vigilància i control en els sectors que registren un percentatge de sinistralitat més alt respecte al d'ocupació de Catalunya, com és el cas de la construcció, que segons les dades extretes de l'estudi, va presentar l'índex d'incidència d'accidents en la jornada de treball més elevat durant el període 2008-2020, tot va disminuir un 35% des de l'any 2008 fins a l'any 2018, però va experimentar un nou repunt a partir del 2013.

L'Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral (2021-2026)​, considera com a prioritaris els següents objectius:

 • La millora de la gestió de la prevenció de riscos laborals.
 • La millora de la qualitat de la prevenció de riscos laborals.
 • La reducció de la sinistralitat laboral.
 • La millora de les condicions de treball.
 • El foment de la cultura preventiva.
 • L'impuls i la millora qualitativa de la formació en matèria de prevenció.
 • La promoció de la salut i dels hàbits saludables en el treball.
 • La investigació i recerca dels riscos més prevalents i/o emergents.
 • La millora dels sistemes d'informació relacionats amb el treball.
 • La millora de la coordinació i participació dels agents implicats en la seguretat i salut laboral.
 • La inclusió de la perspectiva de gènere a totes les activitats preventives i l'atenció especial a col·lectius vulnerables.​