15/11/2021
Seguretat i Salut

 Les exposicions a determinats productes i substàncies com l’amiant, el gas radó als edificis i la contaminació de l’aire són alguns dels reptes en la prevenció del càncer de pulmó

Amb motiu del Dia mundial del càncer de pulmó (17 de novembre) recordem la importància de la prevenció dels factors de risc associats al sector de la construcció

​​​​​​​​Segons l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), el càncer de pulmó, és la primera causa de mort per càncer, amb una estimació de 22.000 morts cada any. Hi ha diversos factors que poden augmentar el risc de càncer de pulmó, com poden ser: Tabaquisme (causa principal); Exposició al fum d'altres fumadors-fumador passiu; Exposició al gas radó (originat amb la desintegració d'altres dos productes presents en el sol i els materials de construcció: el radi i l'urani i que es poden acumular en qualsevol edifici); Exposicions d'origen laboral (l'asbest, la sílice cristal·lina, etc.); Antecedents familiars de càncer de pulmó; l'Edat i el sexe; Contaminació (Segons informació de l'AECC, anualment, en el món, s'estima que  al voltant de 500.000 morts per càncer de pulmó i 1,6 milions de morts per EPOC (malaltia pulmonar obstructiva crònica) poden atribuir-se a la contaminació de l'aire (Font: Schraufnagel DE, Balmes J, Cowl CT, De Matteis S, Jung SH, Mortimer K, et al. Air Pollution and Non-Communicable Diseases: A review by the Forum of International Respiratory Societies' Environmental Committee. Part 2: Air pollution and organ systems. Chest. 2018 Nov 9. pii: S0012-3692(18)32722-3. doi: 10.1016/j.chest.2018.10.041. [Epub ahead of print] ) 

En l'àmbit mundial, el càncer segueix constituint una de les principals causes de mortalitat i tal com veiem en els següents gràfics de la publicació Las cifras del càncer en España 2021 (Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM)) s'evidencia que, el càncer de pulmó és el responsable del nombre més gran de morts tant en l'àmbit mundial com a escala nacional.
Estimació del nombre de morts per càncer en el món l’any 2020 en ambdós sexes.​

​Tipus de càncer responsables de major mortalitat a Espanya. Estimació  per a l’any 2020 en ambdós sexes.​

Tot i aquestes dades, segons l'informe de la SEOM, gràcies a les activitats preventives, campanyes de diagnòstic precoç, avenços terapèutics, etc que reflexan la millora de la supervivència dels pacients, la mortalitat per càncer a Espanya ha experimentat un descens en les últimes dècades.
 

Amb motiu del Dia ​mundial del càncer de pulmó (17 de novembre), des del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB) volem recordar també la importància de la conscienciació i prevenció tant a nivell tècnic com a nivell de la ciutadania en la necessitat d'avaluar els nostres edificis per tal de diagnosticar, entre d'altres, la presència de materials que puguin contenir amiant (MCA's) i el seu estat de conservació, la possible presència de gas radó i la seva medició, així com vetllar per la qualitat de l'aire interior dels nostres edificis.

Radó: Actualment és la segona causa de càncer de pulmó després del tabac.
El radó s'acumula als habitatges quan s'exhala des del subsòl sobre el qual estan construïdes, especialment si les roques del mateix són riques en minerals que produeixen radó al descomposar-se.  En inhalar-se el radó, entra en el torrent respiratori, on s'adhereix al teixit pulmonar. Normalment, les concentracions més elevades d'aquest gas, les trobem en soterranis i plantes baixes en contacte amb el terreny.
 

En tractar-se d'un gas imperceptible (incolor, inodor, insípid i invisible), l'única forma de saber si estem exposats, és a través de la medició del gas. Tot i que no es pot eliminar químicament, existeixen mesures reductores a través de sistemes d'extracció, barreres, etc. En el mes de febrer de 2018 va entrar en vigor a Espanya una Directiva europea establerta en 2013 per la Comunitat Europea d'Energia Atòmica (EUREATOM), que obliga a prendre mesures contra el radó, incloent eliminar-lo dels edificis. En la línia amb la Directiva, el Codi Tècnic d'Edificació (CTE), va incloure en el seu Document Bàsic de Salubritat, una Guia de Rehabilitació enfront del radó com eina que facilita per ajudar al disseny de solucions constructives de protecció enfront del radó. 

Per a més informació, us informem que dilluns 13 de desembre hi ha previst un webinar sobre la protecció dels edificis davant el radó de la mà del Director de l'Àrea Tècnica del CAATEEB, en Jordi Marrot.

​Amiant:
En el cas de l'amiant, des de la seva prohibició de fabricació, ús i comercialització l'any 2002 a Espanya, no disposem de normativa que reguli el que s'ha de fer amb tot el material que actualment està instal.lat i que pràcticament ha arribat al final de la seva vida útil.
 

El passat mes de juny, el CAATEEB va organitzar una jornada sobre la Seguretat i Salut en el procés de desamiantatge a les obres de rehabilitació, on vàrem participar diferents experts/es en seguretat i salut, i en la qual, la Laura Mezquita (Doctora en Oncologia de l'Hospital Clínic de Barcelona i investigadora del càncer laboral i ambiental i que també forma part del grup de treball de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM)), arran de la seva experiència i investigació en el camp de la salut, ens va explicar que, l'exposició a l'amiant, es pot dividir en tres eixos, l'Ocupacional, la Domèstica i l'Ambiental i per tant suposa que el volum de persones de risc potencial, és molt elevat, considerant-se no només com un risc laboral sinó com un risc pràcticament de salut pública. 

Igual que el tabac i el gas radó, es tracta d'un carcinògen del grup 1, és a dir, aquells que segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), segur que poden provocar càncer en humans, però que a més a més, en el cas de l'amiant, no existeix un nivell segur d'exposició i té​ un llarg període de latència de la malaltia des del moment inicial en el que es va motivar la seva exposició. Per tant, és imprescindible prevenir l'exposició a les fibres d'amiant i/o materials que la continguin per evitar la supervivència de la malaltia.

Qualitat de l'aire:
Recordem que la OMS va publicar el passat mes d'octubre, les Noves directrius globals per a la qualitat de l'aire amb l'objectiu de protegir la salut de la població i contribuir a minimitzar l'impacte del canvi climàtic. Us adjuntem el link amb la notícia publicada a l'Agenda de la Construcció Sostenible​

A la publicació “Edificios y Salud: Reinventar el hábitat pensando en la salud de l​as personas" en la qual va participar el CAATEEB en el capítol de materials, els Companys del capítol 2 “Qualitat de l'aire i salubritat" ens expliquen la importància de vetllar per l'estat de conservació dels nostres edificis, donat que ens hi passem la major part del temps en espais interiors i per tant cal tenir en compte determinar els nivells de concentració de determinants contaminants que es poden trobar en l'aire que respirem i les afectacions que poden tenir en el nostre organisme, per tal de mantenir espais interiors saludables en favor de la nostra salut.

 Informació i documentació sobre el tema

​​