20/7/2021
Vehicle elèctric

  Fitxa de condicions tècniques d'instal·lacions de recàrrega de vehicles elèctrics

El Servei de Bombers de Barcelona ha publicat una nova de fitxa sobre Instal·lacions de recàrrega de vehicles elèctrics (IRVE)


El Servei de Bombers de Barcelona ha publicat una nova de fitxa sobre Instal·lacions de recàrrega de vehicles elèctrics (IRVE)

L'objecte d'aquesta nova fitxa és proposar les mesures de protecció contra incendis addicionals a les establertes en el CTE DB SI, l'ORCPI i RSCIEI, davant d'un nou risc sobre els vehicles elèctrics.

Els incendis en vehicles elèctrics, presenten uns factors diferencials desfavorables, amb relació als vehicles convencionals de combustió interna, on entre d'altres, hi ha una major possibilitat de propagació als vehicles adjacents, i originen la desestabilització de les bateries per motius diversos, amb risc d'explosió de les seves cel·les.

Així mateix les operacions d'extinció són més complexes i suposen un major nivell de risc per als equips d'intervenció, ja que són incendis virulents que creixen amb rapidesa, on normalment hi ha dificultats per fer arribar l'agent extintor a l'interior de la bateria, i l'extinció de l'incendi de les bateries es pot allargar moltes hores, fins i tot, dies, utilitzant milers de litres d'aigua.

Tot i que el risc d'inici d'un incendi en vehicles elèctrics (VE) no s'ha demostrat superior al dels vehicles tradicionals de combustió interna (VCI), sí que s'ha observat que les operacions de recàrrega impliquen un major nivell de risc d'incendi, especialment en recàrregues semiràpides i ràpides.

De tot l'exposat anteriorment se'n deriva una necessitat de determinar un seguit de mesures de protecció contra incendis, addicionals a les actualment vigents, que no contemplen aquest risc emergent, raó per la qual s'ha vist la necessitat de realitzar aquesta fitxa sobre les instal·lacions de recàrrega de vehicles elèctrics.

Aquesta fitxa és d'aplicació a totes les instal·lacions, activitats, locals, etc., on s'incorporin Instal·lacions de Recàrrega de Vehicles Elèctrics (IRVE). L'aplicació dels criteris que es descriuen en la fitxa, en casos no contemplats explícitament en aquesta, es determinaran pel Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (SPCPEIS) per analogia, bon criteri i proporcionalitat.

Recordeu que poder trobar aquesta fitxa així com les altres del Servei de Bombers de Barcelona en l'apartat de criteris interpretatius​.​