2/7/2021
BOE

 Entra en vigor la modificació del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis (RITE)

Amb aquesta modificació es vol millorar l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques en els edificis

​​​El 24 de març es publica al BOE el Reial Decret 178/2021, de 23 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE)​.

El Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis RITE, recull les exigències bàsiques de benestar, higiene, eficiència energètica i seguretat que han de complir les instal·lacions de calefacció, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària.

L'actualització del RITE contribuirà a assolir els objectius climàtics que estableix el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima 2021-2030 (PNIEC). En concret, ajudarà a assolir l'objectiu de millora de l'eficiència energètica a través de la reducció del consum d'energia primària en un 39,5% el 2030 i d'energia final a 36.809,3 tones equivalents de petroli (ktep).

​Les principals novetats tècniques de la modificació són:

Incorporació dels requisits relatius a nous termes i definicions incorporats en les noves directives europees​

El RITE transposa parcialment les directives comunitàries en matèria d'eficiència energètica i introdueix diverses modificacions en la normativa per a la instal·lació de sistemes tèrmics en edificis, que s'hauran de dissenyar sota la utilització de sistemes eficients que permetin la recuperació energètica i la utilització de les energies renovables i de les energies residuals. Aquesta adaptació del RITE introdueix noves definicions en el Reglament i modifica alguna de les ja existents a la normativa, per tal d'homogeneïtzar els termes en matèria d'edificació i eficiència energètica.

La revisió dels valors mínims d’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques que regula el RITE

La modificació introdueix la digitalització en els edificis no residencials amb grans consums (potència útil nominal de climatització superior a 290 kW), amb la finalitat de convertir-se en edificis intel·ligents que contribueixin a la disminució del consum i l'emissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH). D'altra banda, tots els edificis de més de 1.000 m2 destinats a usos administratius, comercials, etc., hauran de fer públic el seu consum d'energia durant els últims anys i l'origen d'aquesta. Així, l'actualització del RITE millora la informació disponible perquè usuaris i propietaris puguin optar per solucions més eficients.

Adaptació dels requisits per afavorir l’ús de les energies renovables i un millor aprofitament de les energies residuals

​La reforma de la normativa impulsa la incorporació de renovables en els edificis. En totes aquelles edificacions subjectes a reforma, el tècnic competent haurà de proposar instal·lacions alternatives d'alta eficiència i plantejar un reemplaçament d'equips fòssils per altres de renovables. A més, s'ha d'avaluar l'eficiència energètica de totes les instal·lacions tècniques dels edificis quan hagin de ser instal·lades, substituïdes o millorades.

En aquest sentit, s’observa que l’aerotèrmia obté bons resultats en la verificació del compliment del DB HE 0 i per tant podríem dir que en surt beneficiada.

El foment d’equips i aparells més eficients i de tecnologies més avançades i innovadores.

L'actualització de l'RITE obliga a justificar la instal·lació de sistemes tèrmics convencionals en lloc d'altres sistemes més eficients i sostenibles en edificacions, com ara la bomba de calor geotèrmica amb terra radiant o la hibridació d'energia solar tèrmica amb caldera de gas natural. Aquesta justificació haurà d'anar acompanyada d'una comparativa entre el sistema de producció d'energia triat i altres alternatius, tenint en compte aquells sistemes que siguin viables tècnica, mediambiental i econòmicament.​

Canvis en el mesurament de l'aigua calenta en xarxes urbanes

L'actualització de l'RITE recull també obligacions relatives als comptadors d'aigua calenta per a xarxes urbanes, repartiment dels costos d'aigua calenta i informació sobre la facturació d'aquests consums. En aquest sentit, els comptadors d'aigua calenta sanitària d'ús comú compartit en instal·lacions posteriors a aquesta modificació hauran de disposar d'un servei de lectura remota que permeti la liquidació individual dels costos basant-se el consum.

L'empresa encarregada del servei de mesurament, repartiment i comptabilització haurà d'aclarir, de forma prèvia a la signatura del contracte, si les tecnologies utilitzades per als serveis de lectura de consum permeten la possibilitat d'un canvi en el proveïdor d'aquest servei sense necessitat d'incórrer en despeses addicionals.

La distribució dels costos lligats a la informació sobre el consum individual es durà a terme sense fins lucratius. L'atribució d'aquesta tasca a un tercer podrà repercutir sobre els usuaris finals sempre que s'ajustin als estàndards de mercat.

Manteniment de les instal·lacions

L'articulat introdueix consideracions sobre les exigències tècniques de les instal·lacions tèrmiques en totes les àrees relacionades amb les mateixes: disseny, dimensionat, muntatge, manteniment i ús, així com documentació i tràmits per garantir la seva correcta aplicació. 

L'actualització del RITE modifica el règim d'inspeccions d'instal·lacions tèrmiques en edificis, i recull també obligacions relatives als comptadors d'aigua calenta per a xarxes urbanes, repartiment dels costos d'aigua calenta i informació sobre la facturació d'aquests consums.

Aquesta modificació del RITE entra el vigor l’1 de juliol de 2021.​​

Actualització de les fitxes de comprovació del RITE

​Disposeu de les fitxes de comprovació del RITE actualitzades a la nova modificació. Amb aquestes fitxes podreu comprovar el compliment del Reglament.

En el cas que requeriu les fitxes de les versions anteriors podeu demanar-les a la consultoria tècnica del CAATEEB, assessoriatecnica@apabcn.cat