2/5/2018
DOGC

 Modificació de la normativa de gestió de residus a Catalunya

Publicat al DOGC el Reial Decret 210/2018 que modifica el tema de la gestió de residus a Catalunya

S'ha publicat al DOGC i al BOE el Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20), el qual entrarà en vigor el proper 6 de maig de 2018.

Aquest Reial Decret deroga i modifica parts del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC) i unifica el tractament dels residus (municipals, industrials i de la construcció), en un únic programa orientat a la gestió de residus i amb l’ús eficient dels recursos, establint el binomi residu-recurs, es a dir que el residu sigui un recurs, amb la finalitat de contribuir al desenvolupament sostenible, l’ús eficient dels recursos i a una economia circular competitiva.

Els canvis mes significatius en relació al residus de la construcció que fa menció són els següents: 

  • Supressió de la fiança a dipositar a l’ajuntament quan s’obté la llicència d’obres, que es canvia per un document d’acceptació d’un dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat, el qual garanteix la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document s’ha de constar el codi del gestor, el domicili de l’obra i l’import del dipòsit. Pel tema de les quantitats mínimes a separar, així com l’import d’aquest dipòsit, no varien respecte del Decret 89/2010 (PROGROC). 
  • La persona titular de la llicència, ha de presentar a l’ajuntament, un certificat acreditatiu de la gestió dels residus, fent constar la quantitat i tipus de residus lliurats. 
  • En cas de reutilització de les terres i pedres no contaminades en la mateixa obra o en una altra, la llicencia d’obres cal que determini la forma de com es pot acreditar aquesta gestió, la qual es pot fer de dues maneres, mitjançant el serveis tècnics municipals o amb empreses acreditades externes. 

L'entrada en vigor d'aquest Reial Decret és el 6 de maig de 2018. Com que no conté cap disposició d’entrada en vigor, d’acord amb la legislació aplicable (art. 111-10 del Codi Civil català i arts. 2.1 i 5.1 i 2 del Codi Civil estatal comú), la Llei entra en vigor als 20 dies (naturals) comptats a partir del dia següent de la seva publicació. 

El dia 7 de maig publicarem una nova versió de les fitxes justificatives de residus ja que aquest Reial decret les modifica i actualitza.