Ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal en les obres

 E-llicències

L’Ajuntament de Barcelona en compliment de la Llei 11/2007, i dins del Nou Procediment d’Obres reconeix el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics.
ellicencies

​​​​El passat dia  25 de març de 2011 es va publicar en el BOPB la nova Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres. Aquesta ordenança té com a finalitat establir els diferents règims d’intervenció administrativa en les obres que es realitzin al terme municipal de Barcelona i regular llur procediment, en desenvolupament de la Carta municipal de Barcelona.

L’ordenança va entrar en vigor l’1 d’octubre de 2011, llevat el règim de col·laboració per a la verificació i el control d’entitats col·laboradores degudament habilitades previst a la secció segona del capítol primer, i, en conseqüència, les referències a les funcions de les entitats col·laboradores dels articles 27.3.g) i 4, 45.3, 66.2 i 3), la vigència dels quals queda supeditada a l’aprovació de la normativa sectorial a què fa referència l’article 91 de la Llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. L’entrada en vigor d’aquest punts de l’ordenança i les funcions de les entitats col·laboradores dels articles enumerats es produirà en la mateixa data en què entri en vigor la normativa sectorial esmentada.

L’ordenança preveu la implantació del procediment electrònic, amb les remissions necessàries a l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica, aprovada per acord del Plenari del Consell Municipal del 30 de gener de 2009. ​Si bé garanteix a les persones interessades la possibilitat d’opció, estableix que el procediment electrònic és obligatori en les tramitacions amb les persones professionals de la promoció i els tècnics i tècniques.

Per donar resposta a la nova ordenança l'Ajuntament ha posat en marxa una nova forma de tramitació de les autoritzacions d'obra que permetrà gestionar de forma totalment telemàtica les sol·licituds. Això és possible gràcies al desplegament de l'expedient electrònic de Llicències d'Obra. Aquesta nova forma de tramitació inclou 10 nous tràmits disponibles per a professionals i ciutadans i, accessibles a través del Portal de Tràmits.

Els e-Projecte Barcelona és la culminació de més d'un any de treball entre l'Ajuntament de Barcelona i els col·legis professionals. Com a resultat d'aquest treball, s'han establert un seguit de models de projectes que ordenen el contingut de les seves diferents informacions, gràfiques i escrites, permetent l'estudi i revisió del projecte per via telemàtica de forma àgil.

Així mateix, s'ha determinat quin serà el contingut documental i normatiu que validarà l'Informe d'idoneïtat tècnica, i que serà requisit necessari per a la tramitació dels expedients.

On puc trobar la informació dels nous procediments d'intervenció municipal en les obres?

 Text complert de l'ORPIMO

Aclariments del CAATEEB sobre l'ORPIMO

 On puc trobar l’eina informàtica per la tramitació telemàtica de l’expedient ?

 A la pàgina web de l'Ajuntament de Barcelona trobareu les eines per fer la tramitació telemàtica de les llicències, comunicats i assabentats d'obres. 

 Consulta prèvia per a la tramitació de permisos d'obres: llicència, comunicat, assabentat o autorització per a actuacions d'urgència, feu clic aquí.

 Modificació de la consulta prèvia per a la tramitació de permisos d'obres, feu clic aquí.

 Tramitació de permisos d'obres: llicència o comunicat, feu clic aquí.

 Consulta de l'estat d'un expedient d'obres, feu clic aquí.

 Pròrroga de l'expedient d'un comunicat o d'una llicència d'obres, feu clic aquí.

 Altres tràmits, feu clic aquí. ​

​Quina és l'estructura i el contingut del tipus de projectes / documentació tècnica i els seus annexes ?

S'han establert un seguit de models de projectes/ documentació tècnica que ordenen el contingut de les seves diferents informacions, gràfiques i escrites, permetent l'estudi i revisió per vía telemàtica de forma àgil.

Així mateix, s'ha determinat quin serà el contingut documental minim i la seva estructura que validarà l'informe d'idoneïtat tècnica, i que serà requisit necessari per a la tramitació dels expedients. 

Aquesta informació la trobareu quan feu la consulta previa.  Per realitzar la consulta previa, feu clic aquí.

Per aclariments importants, recomanacions i  novetats de com realitzar i tramitar la documentació, feu clic aquí.

On puc trobar els marcadors per elaborar els projectes i les documentacions tècniques ?

Els marcadors els utillitzarem per elaborar el projecte i la documentació tècnica.

  • Projecte tècnic  
  • Projecte d'enderroc 
  • Projecte de grues i muntacàrregues 

  • Documentació tècnica  

Quins paràmetres normatius revisarà el CAATEEB en el nou projecte o documentació tècnica ? 

Segons el Conveni de delegació de funcions signat entre les parts, el CAATEEB revisarà els següents paràmetres tècnics: 

Obres majors de nova planta: Normativa d'aplicació 

Obres menors que requereixen projecte tècnic: Normativa d'aplicació  

El projecte d'enderroc, el projecte de grues i muntacàrregues i, la documentació tècnica passen per una revisió d'estructura formal i  un contingut mínim però no passen per una revisió tècnica. 

Com puc justificar l'avaluació del volum i les característiques dels residus que em demanen les ordenances? 

Per fer la justificació* ​ de l’ avaluació del volum i les característiques dels residus (Reial Decret 105/2008, de l’1 de febrer, que regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i Decret 89/2010, del 29 de juny, pel qual s’aprova el programa de gestió de residus de la construcció a Catalunya), podeu descarregar les fitxes següents: 

Fitxa de residus de construcció d'obra nova

Fitxa de residus d'enderrocs d'habitatges amb obra de fàbrica

Fitxa de residus d'enderrocs d'habitatges amb estructura de formigó

Fitxa de residus d'enderrocs de vials

Fitxa de residus per obres de rehabilitació - reforma

Fitxa de residus d'enderrocs de nau industrial en obres de fàbrica

Fitxa de residus d'excavació

(*) La justificació de les fitxes estan fetes segons el Reial Decret 105/2008, de l’1 de febrer, que regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, el Decret 89/2010, del 29 de juny, pel qual s’aprova el programa de gestió de residus de la construcció a Catalunya, el Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació , la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya, així com el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril , pel qual s’aprova el programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT).​​

Quines eines ens proporciona l'ajuntament per obtenir dades tècniques per la realització dels projectes? 

Pla General Metropolità, feu clic aquí.

Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, feu clic aquí.

Punt d'Informació Cartogràfica, feu clic aquí.

Recerca del Planejament, qualificacions i convenis, feu clic aquí.

Mapa estratègic del Soroll, feu clic aquí.

 ​Més informació: