2/11/2012
Decret d'Habitabilitat

 Aprovat i publicat el nou decret d'habitabilitat

La Generalitat de Catalunya ha publicat, 2 de novembre de 2012, el decret 141/2012 pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.

El Govern regula noves condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges

El 2 de novembre de 2012, s'ha publicat al DOGC el decret que el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el passat 30 d'octubre el decret que regula les condicions mínimes que han de reunir els habitatges, tant de nova construcció com preexistents, amb l’objectiu de flexibilitzar les exigències de disseny i adequar-se a la nova realitat socioeconòmica. La norma modifica el decret de 2009, que establia importants exigències de sostenibilitat i d’ecoeficiència en la construcció, que es desenvoluparan en una regulació posterior complementària.

El nou decret, impulsat pel Departament de Territori i Sostenibilitat a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, vol flexibilitzar les exigències de disseny dels habitatges. La normativa anterior regulava diferents superfícies mínimes segons el nombre d’habitacions, mentre que a partir d’ara s’aplicarà el criteri de superfície mínima per sala d’estar-menjador-cuina (SEMC). Serà d’un mínim de 20 m2, amb independència del nombre de dormitoris. 

Una altra novetat és la voluntat de potenciar la rehabilitació establint una regulació específica i un marc més flexible que la faci viable des del punt de vista tècnic i econòmic. El criteri de flexibilitat es deixarà en mans de l’ajuntament en el moment d’atorgar la llicència d’obres. 

El decret també vol evitar els supòsits de sobreocupació que preveu la Llei del dret a l’habitatge i dotar els ens locals de mecanismes més efectius per lluitar contra l’infrahabitatge. Així, s’abandona el criteri del nombre de persones en funció de la superfície total de l’habitatge (vigent fins ara), i es determina el llindar màxim d’ocupació segons el nombre i les dimensions dels dormitoris: 

  • 1 persona per habitació: mínim 5 m2
  •  2 persones per habitació: mínim 8 m2
  •  3 persones per habitació: mínim 12 m2
  •  2 persones en habitatges sense habitacions i únicament amb espais d’ús comú.

Des del CAATEEB us recordem que l'entrada en vigor d'aquest decret serà l'endemà de la seva publicació al DOGC. Tanmateix, us recomanem que, pels certificats d'habitatge usat o segona ocupació, presteu especial atenció a l'article 14 i a la disposició transitòria primera d'aquest decret.

Més informació 

 Consulteu el nou apartat d'habitabilitat del CAATEEB, feu clic aquí

pdf Per consultar el text complet del decret, feu clic aquí

PDF Per consultar la Nota de premsa de la Generalitat de Catalunya, feu clic aquí