2/6/2021
BOE

 Publicat Reial decret que regula el procediment per a la certificació energètica dels edificis

S'ha publicat al BOE el Reial decret 390/2021 que regula el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis

​​​S'ha publicat al BOE el Reial decret 390/2021, d'1 de juny, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis.

​La norma estableix la metodologia i definicions tècniques per al càlcul de la qualificació energètica i actualitza les obligacions dels promotors i propietaris quant a les característiques tècniques que han de complir els immobles en matèria de certificació energètica.

Aquest canvi normatiu actualitza les condicions tècniques i administratives del procés per a la certificació energètica dels edificis i respon a l'adequació de la normativa a les  necessitats i reptes adquirits per a aconseguir l'objectiu de descarbonització a 2050. A més, fixa el contingut mínim del certificat d'eficiència energètica i les condicions per a obtenir l'etiqueta d'eficiència energètica dels edificis.

Àmbit d'aplicació

Aquest procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis amplia el nombre d'edificis que han de disposar de la certificació. D'aquesta manera aquest Reial decret és aplicable a:

 1. ​ Edificis de nova construcció.
 2.  Edificis o parts d'edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari.
 3.  Edificis o parts d'edificis pertanyents o ocupats per una administració pública, amb una superfície útil total superior a 250 m²
 4.  Edificis o parts d'edificis en els quals es realitzin reformes o ampliacions que compleixin algun dels següents suposats:
  1. - Substitució, instal·lació o renovació de les instal·lacions tèrmiques tal que necessiti la realització o modificació d'un projecte d'instal·lacions tèrmiques, d'acord amb el que s'estableix en l'article 15 del RITE.
  2. - Intervenció en més del 25% de la superfície total de l'envolupant tèrmica final de l'edifici.
  3. - Ampliació en la qual s'incrementi més d'un 10% la superfície o el volum construït de la unitat o unitats d'ús sobre les quals s'intervingui, quan la superfície útil total ampliada superi els 50 m²
 5. Edificis o parts d'edificis amb una superfície útil total superior a 500 m² i destinats a un ús administratiu, sanitari comercial, residencial públic, docent, cultural, recreatiu, logístic, esportiu, de culte o de la restauració
 6. Edificis que hagin de realitzar obligatòriament la Inspecció Tècnica de l'Edifici​
S'exclouen de l'àmbit d'aplicació:

 • ​ Edificis protegits oficialment per ser part d'un entorn declarat o en raó del seu particular valor arquitectònic o històric, sempre que qualsevol actuació de millora de l'eficiència energètica alterés de manera inacceptable el seu caràcter o aspecte, sent l'autoritat que dicta la protecció oficial qui determini els elements inalterables.
 • Construccions provisionals amb un termini previst d'utilització igual o inferior a dos anys.
 • Edificis industrials, de la defensa i agrícoles no residencials, o parts d'aquests, de baixa demanda energètica.
 • Edificis independents, és a dir, que no estiguin en contacte amb altres edificis i amb una superfície útil total inferior a 50 m².
 • Edificis que es comprin per a la seva demolició o per a la realització de les reformes definides en l'apartat d) de l'article 3.1. ​


Procediment i visites

​Aquest reial decret regula el temps màxim que hi ha entre la visita a l'edifici i l'emissió del certificat. D'aquesta manera durant el procés de certificació, el tècnic farà almenys una visita a l'immoble, amb una antelació màxima de tres mesos abans de l'emissió del certificat, per a realitzar les preses de dades, proves i comprovacions necessàries per a la correcta realització del certificat d'eficiència energètica de l'edifici o de la part d'aquest​.

Validesa, renovació i actualització del certificat energètic

El certificat d'eficiència energètica tindrà una validesa màxima de 10 anys, excepte quan la qualificació energètica sigui G, la validesa màxima del qual serà de 5 anys.

Entrada en vigor

Aquest Reial decret entra en vigor el 3 de juny de 2021 i deroga el  Reial decret 235/2013, de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis.​​