05/10/2017 
Consorci de l'Habitatge de Barcelona   

 Subvencions per a la rehabilitació d'edificis al barri de Canyelles i sud-oest del Besòs de Barcelona per a l'any 2017 

Publicada la convocatoria d'ajuts per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges al barri de Canyelles i sud-oest del Besòs de la ciutat de barcelona per a l'any 2017
 

Publicada al DOGC de 5 d'octubre de 2017,l'anunci pel qual es fa pública la convocatòria d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges al barri de Canyelles i sud-oest del Besòs de la ciutat de Barcelona per a l’any 2017, amb conveni específic signat entre l'Ajuntament de Barcelona, el Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona les respectives associacions de veïns i amb la assistència de la Secretaria d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya, en el qual entre d'altres s'establia que els habitatges d'aquests àmbits es podrien acollir als ajuts que establia el decret 274/2006, de 20 de juny, pel qual s'estableixen ajuts a la rehabilitació de grups d'habitatges de promoció pública a la ciutat de Barcelona.

 

Pressupost disponible:  1.813.784,78 € 

Àmbit d’aplicació: Barri de canyelles i sud-oest del Besòs de la ciutat de Barcelona

Destinataris: Comunitats de propietaris

Terminis: Del 6 d'octubre fins al 31 de desembre de 2017

 

La quantia de la subvenció per a la rehabilitació d'aquests edificis serà del 85% sense topall del pressupost protegible de les obres de patologies estructurals d'acord amb el decret 274/2006, de 20 de juny d'ajuts a la rehabilitació de grups de promoció pública. D'aquest percentatge el 60% anirà a càrrec de l'aportació de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el 25% a càrrec de l'aportació del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona, i el 15% restant fins arribar al 100% l'aportaran els veïns.


El pressupost protegible estarà integrat per el pressupost d'execució de les obres, les despeses generals i el benefici industrial, els honoraris tècnics, els costos d'estudis previs i els costos de redacció de l'Informe de la Inspecció Tècnica de l'Edifici (IITE) amb la solitud del certificat d'aptitud presentats a l'administració dins termini i la Certificació Energètica de l'edifici (CEE) amb al seva etiqueta de qualificació energètica inicial i final així com per els impostos i taxes que s'apliquin sobre els conceptes anteriors, tal com estableix l'article 12.1 de les bases reguladores aprovades per la Junta General el 17/12/2009 (DOGC núm 5535 de 29.12.2009).