17/5/2017
Agència de l'Habitatge de Catalunya

 Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial per a l'any 2017

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya finançarà actuacions per la conservació, la millora de la qualitat i de la sostenibilitat, o la realització d’ajustos raonables en matèria d’accessibilitat

S'ha publicat al DOGC la Resolució GAH/1039/2017, de 12 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per  a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva i no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació edificatòria d'edificis de tipologia residencial per a l'any 2017 (ref. BDNS 346293). Aquí trobareu la dotació pressupostària, terminis,  òrgans competents i notificació i règim de recursos.

 

El 28 d'abril de 2017 es va publicar la Resolució GAH 904/2017, de 25 d'abril, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació edificatòria d’edificis de tipologia residencial, i es fa pública la convocatòria per a l’any 2017.  En aquesta resolució trobareu les bases de la convocatòria,  on es determina:

 

 • Documentació que s'ha d'aportar en les diferents fases del procediment (annex 2)
 • Especificacions tècniques en les intervencions dels edificis existents (annex 3)
 • Llocs de presentació de les sol·licituds (annex 4)
 • Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) ponderat (annex 5)

 

Pressupost disponible:  5.468.142 €

 

Àmbit d’aplicació: Tota Catalunya excepte Barcelona i Àrea Metropolitana.

 

Beneficiaris: Juntes de propietaris, les agrupacions de juntes de propietaris i els propietaris únics d'edificis d'habitatges. En el cas previst a l'article 19.2.b) del Reial decret 233/2013, de 5 d'abril, també podran ser beneficiàries les administracions públiques, els organismes i altres entitats de dret públic, així com les empreses públiques i societats mercantils participades íntegrament o majoritàriament per les administracions propietàries dels habitatges.

 

Terminis

 

 • Primer termini. Obres subjectes a concurrencia pública competitiva. Són per aquelles actuacions que hagin iniciat les obres a partir de l'11 d'abril de 2013. El termini de presentació s’inicia l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i finalitza el 30 de juny de 2017. Dotació: 1.000.000€.

 

 • Segon termini. Obres subjectes a concurrència publica no competitiva. Són aquelles actuacions que no hagin iniciat les obres abans de la publicació de la convocatòria al DOGC. El termini de presentació s’inicia l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i finalitza  el 31 de juliol de 2017.  Dotació: 4.468.142 €.

  

Requisits per poder accedir a les subvencions

  

 • Antiguitat : edificis anteriors a l’any 1981.
 • Ús: com a mínim, el 70% de la seva superfície sobre rasant ha d’estar destinada a habitatge. S’exclou la planta baixa del còmput si no és habitatge
 • 70% dels habitatges de l’edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris.
 • Nombre d’ habitatges : En general l’edifici ha de tenir com a mínim 8 habitatges, amb excepcions.
 • Disposar del IAE (IITE (informe inspecció técnica de l'edifici) + Certificat energètic)
 • Obres iniciades desprès de l'11 d’abril de 2013.

Terminis per fer les obres

 

Les obres s'han d'iniciar en un termini màxim de sis mesos comptats a partir de l'endemà de la data de notificació de la resolució de concessió de la subvenció.

 

La persona o entitat beneficiària ha de comunicar a la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge de l'Agència l'inici de les obres en un termini màxim d'un mes des del seu inici, amb la presentació de la llicència municipal definitiva de les obres i del comunicat d'inici de les obres de rehabilitació segons el model normalitzat que es pot obtenir en el Portal Tràmits gencat

El termini per a l'execució de les obres de rehabilitació no pot excedir els 16 mesos comptats des de la data que consti en el certificat d'inici de les obres de rehabilitació. Aquest termini es podrà ampliar excepcionalment fins a 18 mesos quan es tracti d'edificis o actuacions que afectin 40 habitatges o més.

 

Obres subvencionables i quantia de les subvencions

Són subvencionables les obres de rehabilitació que tenen com a finalitat la conservació, la millora de la qualitat i la sostenibilitat, i l’accessibilitat de l’edifici.
Les actuacions subvencionables i la quantía d'aquestes les trobareu al punt 2 i 7 respectivament, de l'annex 1 de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació edificatòria d'edificis de tipologia residencial.

 

 • Les obres de rehabilitació susceptibles de ser subvencionades són les relatives a la conservació dels edificis i que disposin d’un informe d’Inspecció Tècnica de l’Edifici d’habitatges (ITE) que qualifiqui com a importants, greus o molt greus les deficiències detectades en els elements comuns, ja siguin fonaments, estructura i instal·lacions de l’edifici (electricitat, lampisteria, gas, telecomunicacions...). També inclou les relatives a la conservació de cobertes, terrats, façanes i parets mitgeres.
 • També poden ser subvencionades les actuacions adreçades a millorar la qualitat i la sostenibilitat de l’edifici: millora de l’envolupant tèrmica de l’edifici, per reduir les despeses de calefacció i refrigeració; instal·lació de sistemes de calefacció i refrigeració, per incrementar l’eficiència energètica; instal·lació d’equips de generació o d’equips que permetin la utilització d’energies renovables, com l’energia solar, biomassa o geotèrmica, i actuacions que redueixin el consum d’energia convencional i millorin l’eficiència energètica de les instal·lacions comuns d’ascensors i il·luminació de l’edifici.
 • Aquesta convocatòria també inclou, les actuacions per millorar l’accessibilitat, com ara la instal·lació d’ascensors, remuntadors d’escales, rampes, grues i altres adaptacions per a persones amb discapacitat sensorial.

 

No són despeses subvencionables els tributs (impostos i taxes), com l'impost sobre el valor afegit (IVA), l'impost sobre construccions d'obres i serveis (ICIO) i les taxes que afectin les obres o els honoraris professionals.


La quantia màxima de les subvencions serà del 35 % del cost subvencionable de l’actuació, excepte per la actuació per a la millora de l’accessibilitat que pot arribar fins el 50 %, amb un topall per edifici que no pot superar l’import que resulti de multiplicar 11.000 € per cada habitatge i per cada 100 m2 de superfície útil de local.

 

 Podeu consultar el text complert, formularis i altra informació complementaria al portal de la Generalitat de Catalunya.