26/1/2021
Subvencions

 Ajuts per a l'adequació d'habitatges a l'àrea metropolitana de Barcelona (CMH) 2021

S'ha publicat la convocatòria de l’any 2021 de subvencions per al foment de l'adequació d’habitatges específiques per als municipis que integren l'Àrea Metropolitana de Barcelona


L'objecte d'aquesta convocatòria és fomentar i regular les actuacions en matèria de rehabilitació d’habitatges privats existents a l’àrea metropolitana de Barcelona, destinats principalment a residència habitual i permanent, amb la finalitat de fomentar la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat, la conservació, la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat, per tal d’incidir en la qualitat de vida dels ciutadans, la millora de les condicions d’habitabilitat i la millora del paisatge urbà.
Pressupost disponible: 1.400.000 € 
Àmbit d’aplicació: Municipis Àrea Metropolitana de Barcelona (exclosa Barcelona)
Destinataris: Propietaris, llogaters, ajuntaments metropolitans, empreses de serveis energètics (article 5 de les bases).
Terminis: De l'1 de febrer  fins al 31 de desembre de 2021

Requisits per poder accedir a les subvencions:

Podran acollir-se a aquesta convocatòria aquells habitatges que compleixin els requisits següents:

  • ​Han de ser de titularitat privada
  • Han d’estar ubicats als municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (exclosa Barcelona ciutat)
  • Han d'estar construits​ abans de 2010
  • Per a actuacions de millores energètiques i de sostenibilitat (tipologia 6-a​) i per a actuacions d’adaptació de la mobilitat de l’habitatge (tipologia 6-d) no es requereix el requisit d’antiguitat. 
  • Han de constituir el domicili habitual i permanent de les seves persones propietàries o arrendatàries.
  • No podran gaudir de les subvencions aquelles obres o actuacions que hagin estat iniciades o realitzades abans de formalitzar-se la sol·licitud d’ajuts
  • Per acollir-se als ajuts és necessari que l’habitatge disposi de cèdula d’habitabilitat vigent en el moment de la presentació de la documentació final de les obres, o s’hagi presentat la corresponent sol·licitud per a la seva obtenció

Aquestes subvencions són incompatibles amb qualsevol altra subvenci ó d'altres administracions públiques per a les mateixes actuacions.

Actuacions subvencionables

Seran subvencionables les actuacions descrites a l’article 4 de les Bases Reguladores, i que són les següents:

Actuacions d’obtenció i/o millora de l’habitabilitat

Actuacions destinades a què l’habitatge assoleixi les condicions mínimes d’habitabilitat legalment exigides al  Decret 141/2012, de 30 d'octubre (i les actualitzacions normatives que s’hi puguin produir), pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.

Actuacions d’adaptació de les instal·lacions de l’interior de l’habitatge

Actuacions d’adaptació a la normativa vigent o aplicable de les instal·lacions individuals de l’habitatge, xarxa d’aigua, xarxa elèctrica, xarxa de gas canalitzat, telecomunicacions, sanejament.

Millores energètiques i de sostenibilitat

Actuacions destinades a la millora de la sostenibilitat energètica, com són la millora de l’aïllament de l’habitatge per optimitzar la demanda energètica i assegurar el confort acústic; la incorporació de proteccions solars en les obertures; el canvi de tancaments (finestres, portes de sortida a balcons, altres tancaments exteriors practicables); la substitució de làmpades i lluminàries per altres de major rendiment energètic, il·luminació LED, entre d’altres. També es considerarà subvencionable la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

Actuacions d’adaptació de la mobilitat de l’habitatge

Actuacions puntuals que millorin l’accessibilitat i la mobilitat interior de l’habitatge, com també la seva adaptació total o parcial. En concret, la instal·lació d’aparells elevadors, la substitució de banyera per dutxa, l’eixamplament o adequació de portes, passadissos, habitacions, cambra higiènica, cuina, entre d’altres.


​Les actuacions anteriorment descrites, en el cas d’habitatges unifamiliars, seran objecte de subvenció sempre que estiguin concebudes i s’executin sota els mateixos criteris que les actuacions en habitatges individuals ubicats en edificis de tipologia residencial col·lectiva. El Consorci vetllarà perquè la finalitat de la rehabilitació a l’interior dels habitatges no es desvirtui en cap moment.

Quantia de les subvencions

La quantia màxima de les subvencions a concedir per habitatge serà del 35 % del cost subvencionable, fins a un màxim de 5.000 euros per a cada una de les quatre tipologies d’actuacions.

En cas que l'habitatge s'incorpori a les borses de lloguer social o altres programes públics anàlegs, la quantia màxima de les  subvencions a concedir per habitatge serà del 35 % del cost subvencionable, fins a un màxim de 10.000 euros per a cada una de les quatre tipologies d’actuacions.


Podeu accedir a la web del Consorci Metropolità de l'Habitatge per accedir a la documentació, sol·licitud i tramitació de les ajudes, preguntes freqüents​, etc.​​​