Fitxes de comprovació del CTE

Fitxes del CTE per comprovar les solucions constructives i/o els mètodes dels Documents Bàsics.

​​​​​El Codi Tècnic de l'Edificació -CTE- és el marc reglamentari que estableix les exigències que han de complir els edificis en relació amb els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat establerts en la Llei 38/1999 de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació (LOE). Aquest marc reglamentari és prestacional i que  es desenvolupen tant en la Part 1 com en els Documents Bàsics, que contenen la caracterització de les exigències bàsiques i la seva quantificació, mitjançant l'establiment dels nivells o valors límit de les prestacions dels edificis o les seves parts, i també contenen els procediments necessaris per al compliment de les exigències bàsiques, concretats en forma de mètodes de comprovació o solucions sancionades per la pràctica.

​La qualitat del procés constructiu recau en l'aplicació dels requeriments fixats en la legislació i la reglamentació. En aquest sentit és bàsic tenir present les seves prescripcions. Per facilitar dels seus col·legiats, el CAATEEB ha realitzat una sèrie de fitxes, en format de PDFs editables, per la comprovació dels projectes.

Aquestes fitxes s'estructuren seguint l'organització dels Documents Bàsics, o sigui per les exigències obligatòries per la Llei d'Ordenació d'Edificació, i per a cada secció dels Documents Bàsics.

L'àmbit i abast d'aquests documents és el següent:

Seguretat
            Seguretat estructural
                        Instrucció del formigó estructural
            Seguretat en cas d’incendi
                        Propagació interior
                        Propagació exterior
                        Evacuació dels ocupants
                        Instal·lacions de protecció contra incendis
                        Intervenció de bombers
                        Resistència al foc de l’estructura
            Seguretat d’ús i accessibilitat
                        Seguretat davant el risc de caigudes
                        Seguretat davant el risc d’impacte o atrapament
                        Seguretat davant el risc d’aprisonament
                        Seguretat davant el risc causat per il·luminació inadequada
                        Seguretat davant el risc causat per situacions d’alta ocupació
                        Seguretat davant el risc d’ofegament
                        Seguretat davant el risc causat per vehicles en moviment
                        Seguretat davant el risc causat per l’acció del llamp
Habitabilitat
            Estalvi d’energia
                        Limitació del consum energètic 
                        Limitació de la demanda energètica 
                        Reglament de les instal·lacions tèrmiques dels edificis
                        Eficiència energètica de les instal·lacions d’enllumenat
                        Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
                        Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
            Protecció davant el soroll
                        Opció simplificada d’aïllament acústic
                        Opció general d’aïllament acústic
                        Opció simplificada de reverberació
                        Opció general de reverberació
            Salubritat
                        Protecció contra la humitat
                        Qualitat de l’aire interior
                        Subministrament d’aigua
                        Evacuació d’aigües
Funcionalitat
            Accessibilitat
                        En edificis d’ús residencial habitatge
                        En edificis d’altres usos
                        Ascensors accessibles
                        Itineraris accessibles
                        Habitatges accessibles
                        Serveis higiènics accessibles
                        Altres elements accessibles

Aquestes fitxes poden ser utilitzades per qualsevol dels agents definits en la Llei d'Ordenació de l'Edificació,  que requereixin comprovar el compliment reglamentari dels processos constructius.

​Per altra banda i amb l'objectiu de donar a conèixer en quins casos són d'aplicació les exigències bàsiques, el CAATEEB ha elaborat les “fitxes de comprovació" on es recullen els criteris d'aplicació de cada normativa​.​

Nota important: En el cas que vulgueu adjuntar en un únic PDF més d'una fitxa, s'hauran de complementar primer per separat, després imprimir en PDF, i adjuntar els documents PDF impresos

Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb la consultoria tècnica del CAATEEB.​

FITXES DE COMPROVACIÓ CTE DB SI - SEGURETAT EN CAS D'INCENDI

CTE DB SI-2 - Propagació exterior

CTE DB SI-5 - Intervenció del bombers

CTE DB SI-6 - Resistència al foc de l'estructura

CTE DB SI - Annexos

Criteris d'aplicació de l'exigència bàsica SI

FITXES DE COMPROVACIÓ DEL CTE DB SUA - SEGURETAT D'ÚS I ACCESSIBILITAT

FITXES DE COMPROVACIÓ DEL CTE DB HE - ESTALVI D'ENERGIA

DB HE-0 - Limitació del consum energètic

DB HE 1 - Condicions per al control de la demanda energètica

DB HE-3 - Condicions de les instal·lacions d’enllumenat

DB HE-4 - Contribució mínima d’energia renovable per a cobrir la demanda d’aigua calenta sanitària

DB HE-5 - Generació mínima d’energia elèctrica

FITXA DE COMPROVACIÓ CTE DB HR - PROTECCIÓ DAVANT EL SOROLL

Opció simplificada d'aïllament acústics

Opció general d'aïllament acústic

Opció simplificada de reverberació

Opció general de reverberació

Criteris d'aplicació DB HR

FITXES DE COMPROVACIÓ DEL CTE DB HS - SALUBRITAT

INSTRUCCIÓ DEL FORMIGÓ ESTRUCTURAL

Instrucció del formigó estructural