Eines per al compliment del CTE 

Eines de suport al compliment de més d'un DB del CTE

   Documents bàsics amb comentaris del Ministeri de Foment i documents d'ajuda

 

    DB SI amb comentaris    DB-HS amb comentaris
    DB SUA amb comentaris    DB-HE amb comentaris
   DB HR amb comentaris  

 

   Documents de suport
 

 

 

 

   Catàleg d'elements constructius (document reconegut)

La consulta del Catàleg ofereix informació dels àmbits següents:

 • Prestacions dels paraments (definits en d'acord amb la classificació de tancaments i particions interiors, segons CTE: HE 1/ 3.1.3 (higrotèrmiques i acústiques).
 • Prestacions dels Forats (tèrmiques i acústiques).
 •  Notes sobre Discontinuïtats (aspectes tèrmics).
  El mètode de consulta per a cada àmbit es pot veure en cada una de las pàgines corresponents.

 

Accedir al catàleg

 

    Sistema informàtic per facilitar el compliment del CTE, CTE.C [document reconegut]
Eina que permet comprovar el compliment del CTE en un projecte d'habitatges. La comprovació inclou de manera transversal els següents DBs: SI, SU, HS, HE i HR

 

Accedir a l'eina

 

   Recull de Preguntes-Resposta sobre els DB-SI i DB-SUA - Blog de la unión

 

Accedir a les preguntes

 
 

DB-HR : Protecció davant el soroll

 • Guia d'aplicació del DB-HR [document reconegut]
  Per a l'interpretació del DB-HR en l'aplicació en casos reals.
  Actualitzada a desembre de 2016

 

 

 • Eina de càlcul del DB-HR [document reconegut]
  Per realitzar la comprovació i l'aïllament acústic de parelles de recintes, a soroll aeri i d'impactes o simultàniament, i per calcular l'absorció acústica i temps de reverberació.

 

 

DB-HE : Estalvi Energètic

 • CHEQ4
  Programa informàtic a fi de facilitar a tots els agents participants al sector de l'energia solar tèrmica de baixa temperatura l'aplicació, compliment i avaluació de la secció HE4 inclosa en l'exigència bàsica HE Estalvi d'Energia del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).

  CHEQ4 permet definir una àmplia varietat d'instal·lacions solars introduint un mínim de paràmetres del projecte, associats a cada configuració del sistema, i d'aquesta manera, obtenir la cobertura solar que aquest sistema proporciona sobre la demanda d'energia per a ACS i piscina de l'edifici.

  CHEQ4 genera addicionalment juntament amb l'informe un document de verificació on figuren els principals paràmetres de la instal·lació, de manera que aquests puguin ser verificats pels agents implicats en tasques de control de l'execució de les instal·lacions.

 

 • Eina unificada LIDER-CALENER
  Unificació en una sola plataforma dels programes generals oficials fets servir fins a la data per a l'avaluació de la demanda energètica i del consum energètic (LIDER-CALENER), així com l'adaptació d'aquestes aplicacions als canvis introduïts pel DB-HE de l'any 2013.
  Aquesta eina informàtica permet la verificació de les exigències 2.2.1 de la secció HE0, 2.2.1.1 i punt 2 de l'apartat 2.2.2.1 de la secció HE1 del Document Bàsic d'Estalvi d'Energia DB-HE. L'exigència establerta per a edificis de nova construcció d'ús diferent al residencial privat en l'apartat 2.2.2 de la secció HE0 s'ha de verificar, tal com estableix el DB-HE, segons el procediment bàsic per a la certificació energètica d'edificis . Altres exigències de les seccions HE0 i HE1 que resultin d'aplicació s'han de verificar per altres mitjans.

 

 • CTEWEB
  Portal conjunt amb l'Institut Eduardo Torroja que inclou el Promptuari de Solucions Constructives i diferents verificadors del Codi Tècnic de l'Edificació, com el verificador de compliment de l'Annex HE-1

 

 • eCondensa 2
  Permet la comprovació de condensacions superficials, com el factor de temperatura de la superfície del tancament enfront al factor de temperatura de la superfície mínim. També la comprovació de condensacions intersticials, el càlcul de les pressions de vapor davant les pressions de saturació en el tancament, i el càlcul anual de la quantitat condensada segons UNE EN ISO 13788:2002 per a situacions amb condensacions intersticials. Incorpora la metodologia descrita a la secció HE 1 del Codigo Tècnic i ofereix la llibreria completa de materials de l'aplicació LIDER.
   
 • Procedimient simplificat per a la certificació d'eficiència energètica en edificis d'habitatges [document reconegut]
  El procediment és aplicable a tots els edificis destinats a habitatge (unifamiliar i en bloc) ubicats a les 12 zones climàtiques en les que s'ha subdividit, amb l'excepció dels territoris no peninsulars.
  Descarregar aplicació
  Descarregar fulls Excel amb fitxes

 

 

 

 

 

 • Opcions Simplificades d'Energia (O.S.E.)
  Facilita l'obtenció de la qualificació de l'eficiència energètica segons el “procediment simplificat” explicat al Real Decreto 47/2007 de Certificació energètica i també l'aplicació de l'opció simplificada del DB HE 1. Document reconegut només per la Generalitat Valenciana.

 

 • Qualificació Energètica Residencial Mètode Abreujat (C.E.R.M.A.)
  Metodologia per a l'estimació de la qualificació proporcionada per la certificació energètica d'edificis residencials (CALENER VYP) de forma abreujada, la qual és possible aplicar a tots els edificis d'habitatges que compleixin el CTE o al seu Document Bàsic d'Estalvi d'Energia (CTE-HE).