Recursos tècnics del CAATEEB - Control de qualitat

El CAATEEB posa a la vostra disposició les següents eines per tal de portar a terme el control de qualitat de les vostres obres i donar resposta així al Codi tècnic i al decret 375/1988.
 

Control CQ - Eina pel seguiment del control de qualitat

Eina informàtica per la planificació, el seguiment i el registre de la documentació del control de qualitat.     Accedir a l'eina

    Modalitats i tarifes

 Modalitat

 Import (1)

 Periodicitat

 Dret d'ús de l'eina ( tècnics via acord amb Col·legi profesional)

 Inclòs el manteniment el 1r any

 47,23 € (2)

 Pagament únic a facturar al Col·legi de procedència

 Dret d'ús de l'eina ( tècnics independents)
Inclòs el manteniment el 1r any

 62,98 €

 Pagament únic a facturar al tècnic

Manteniment de l'aplicació web

25 €

Anual

1) L'import és sense el 21 % d'IVA corresponent.
2) L'import tindrà una carència de 2 mesos en el seu pagament per les proves del tècnic abans de la compra

 Per sol·licitar usuari i contrasenya, poseu-vos en contacte amb Xavier Díez a assessoriatecnica@apabcn.cat

Programa de Control de Qualitat

Per a la redacció d'un programa de Control de Qualitat que doni resposta a les exigències del CTE i als requeriments del vostre projecte, trobareu en aquest apartat les fitxes proposades pel CAATEEB al número. 12.2 de la col·lecció Documents a l'abast Programa de Control de Qualitat de l'obra. El control de qualitat segons el CTE 

 Fitxa Unitats d'Obra  

Banc de dades per al control de qualitat de l'obra

El nou marc normatiu actual demana que, com a directors de l'execució de l'obra, responsables del control de la qualitat, es documenti el control de la qualitat realitzat a l'obra.

Per facilitar aquesta tasca, el Gabinet Tècnic del CAATEEB ha preparat un banc de dades de paràmetres de control ordenats pels procesos constructius (els mateixos que els recollits en el programa de control de qualitat i la relació d'aquests de visats) i un generador d'informes per documentar el control realitzat a l'obra.

Fulls excels pel càlcul de lots i seguiment de control de qualitat de l'EHE-08

Disposeu del Document a l'abast 12.3 com a manual d'ús pel sancionament del formigó sense distintiu de qualitat (casos 2 i 3)

Laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació

Són laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació aquells que estan capacitats per prestar assistència tècnica, mitjançant la realització d'assaigs o proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions d'una obra d'edificació.

Són obligacions dels laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació:

  1.  Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, al responsable tècnic de la recepció i acceptació dels resultats de l'assistència, ja sigui el director de l'execució de les obres o l'agent que correspongui en les fases de projecte, l'execució de les obres i la vida útil de l'edifici.
  2. Justificar que té implantat un sistema de gestió de la qualitat que compleix els requisits generals per a la competència dels laboratoris d'assaigs de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 vigent, que defineix els procediments i mètodes d'assaigs que utilitza en la seva activitat i que disposa de la capacitat, el personal, els mitjans i els equips adequats per a la correcta realització dels assaigs.