Recursos tècnics del CAATEEB - Control de qualitat

El CAATEEB posa a la vostra disposició les següents eines per tal de portar a terme el control de qualitat de les vostres obres i donar resposta així al Codi tècnic i al decret 375/1988.

​​​​​​Programa de Control de Qualitat

Per a la redacció d'un programa de Control de Qualitat que doni resposta a les exigències del CTE i als requeriments del vostre projecte, trobareu en aquest apartat les fitxes proposades pel CAATEEB al número. 12.2 de la col·lecció Documents a l'abast Programa de Control de Qualitat de l'obra. El control de qualitat segons el CTE 

 Fitxa Unitats d'Obra  

Banc de dades per al control de qualitat de l'obra

El nou marc normatiu actual demana que, com a directors de l'execució de l'obra, responsables del control de la qualitat, es documenti el control de la qualitat realitzat a l'obra.

Per facilitar aquesta tasca, ​ l'àrea tècnica del CAATEEB ha preparat un banc de dades de paràmetres de control ordenats pels procesos constructius (els mateixos que els recollits en el programa de control de qualitat i la relació d'aquests de visats) i un generador d'informes per documentar el control realitzat a l'obra.

Fulls excels pel càlcul de lots i seguiment de control de qualitat 

Disposeu del Document a l'abast 12.3 com a manual d'ús pel sancionament del formigó sense distintiu de qualitat (casos 2 i 3)

Laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació

Són laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació aquells que estan capacitats per prestar assistència tècnica, mitjançant la realització d'assaigs o proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions d'una obra d'edificació.

Són obligacions dels laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació:

  1.  Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, al  responsable tècnic de la recepció i acceptació dels resultats de l'assistència, ja sigui el director de l'execució de les obres o l'agent que correspongui en les fases de projecte, l'execució de les obres i la vida útil de l'edifici.
  2. Justificar que té implantat un sistema de gestió de la qualitat que compleix els requisits generals per a la competència dels laboratoris d'assaigs de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 vigent, que defineix els procediments i mètodes d'assaigs que utilitza en la seva activitat i que disposa de la capacitat, el personal, els mitjans i els equips adequats per a la correcta realització dels assaigs.