Plans d'autoprotecció

​​Decret i normativa relacionada

Per consultar el text complet feu clic a la disposició.
 
   Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures. 
 
   Ordre INT 192 de 28 de Juliol de 2011 ; Departament d'Interior (DOGC núm. 5938, 09/08/2011). Acreditació dels centres de formació de personal tècnic competent per elaborar plans d’autoprotecció de les activitats i els centres d'interès per a la protecció civil.

     Resolució INT 764  de  23 de març de 2016, per la qual s'inclouen determinades instal·lacions de camping dins l'àmbit d'aplicació de l'epígraf A de l'annex I del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures. 

    Resolució INT 519  de 10 de març de 2017, per la qual s'inclou l'activitat Transsegre dins l'àmbit d'aplicació de l'epígraf A de l'annex I del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

   Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals i s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta..
    
   Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales.
  
   Real Decreto 1468 de 5 de Setembre de 2008 . Se modifica el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
 
   Real Decreto 393 de 23 de Març de 2007 . Aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.


La Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya té publicades instruccions tècniques que són:

​Acreditació per elaborar plans d’autoprotecció

El pla d’autoprotecció ha de ser elaborat i signat per personal tècnic competent per dictaminar sobre aquells aspectes relacionats amb l’autoprotecció davant els riscos a què estigui subjecta l’activitat o centre.
 
L’article 24 del Decret 30/2015 defineix quin és el personal tècnic competent i què ha de fer per poder-se acreditar per elaborar plans d’autoprotecció de les activitats i centres d’interès. 

Cursos de formació

El CAATEEB, com a centre acreditat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, per impartir la formació requerida per elaborar plans d’autoprotecció, us presenta el curs bàsic per tal d’obtenir l’acreditació de personal competent. Consulteu el calendari de formació per veure la propera edició d'aquest curs