BTL Primer semestre 2019

 Quin és el treball lliberal més sol·licitat?

Al llarg del primer semestre del 2019, s’han rebut un total de 630 peticions, el treball lliberal més sol·licitat ha estat el Certificat d’Habitatge Usat.

Al llarg del primer semestre del 2019, s’han rebut un total de 630 peticions, el treball lliberal més sol·licitat ha estat el Certificat d’Habitatge Usat.

Els tres tipus de treballs més demandats al llarg d’aquest primer semestre del 2019 han estat els Certificats d’Habitatge Usat (Cèdula d’habitabilitat) amb un total de 175 peticions, seguit dels Informes de caire tècnic amb un total de 126 sol·licituds, es important destacar que més de la meitat de les peticions d’Informes son Inspeccions Tècniques d’Edificis (ITE). Per últim trobem el tipus de treball Altres on s’agrupen encàrrecs amb necessitats específiques, tals com taxacions o peritatges amb un total de 107 sol·licituds.

Tanmateix s’observen les primeres peticions ciutadanes sol·licitant la figura de l’aparellador com a tècnic de capçalera, registrem dues peticions al llarg d’aquest segon semestre, fet que es presenta com una novetat i un impuls per donar valor a la figura de l’aparellador, arquitecte tècnic i enginyer d'edificació com a expert del cicle de l’edificació, especialment pel que fa al manteniment i la rehabilitació.

El primer semestre del 2019 s’han rebut un total de 630 peticions pel que la reducció de sol·licituds respecte el 2018, ha estat del 66%, fet que s’explica arrel del gran nombre de peticions que es van rebre al gener del 2018, arrel de la campanya de l’Agència de l’habitatge de Catalunya instant als ciutadans a realitzar la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE).

Les 630 peticions han estat repartides entre els 504 tècnics inscrits al servei de Borsa d’Encàrrecs Professionals per als Lliberals.