16/6/2020

Borsa d’Aparelladors Solidaris amb el comerç i l’hostaleria (COVID19)

Amb aquesta iniciativa, el CAATEEB vol ajudar un sector d’activitat clau al nostre país i alhora fer visible davant la societat la tasca dels aparelladors, el seu rol com a experts en reformes i el seu compromís com a professionals solidaris.

El CAATEEB crea una borsa d’aparelladors solidaris, per assessorar gratuïtament el sector de l’hostaleria i el comerç, amb l’objectiu que puguin adequar les seves instal·lacions per a la represa de l’activitat, d’acord amb els requeriments tècnics i de seguretat previstos al pla de desescalada.

El programa s’adreça al petit comerciant i hostaler,que no disposa dels mitjans tècnics ni recursos suficients per definir i implantar les adaptacions necessàries per a la re-obertura del seu negoci o petita franquícia.

Si ets un comerciant o hostaler i vols sol·licitar el servei pots fer-ho des d'aquesta pàgina

Si ets col·legiat, consulta a continuació les característiques del servei i l'experiència d'alguns dels nostres voluntaris.

11 motius per participar-hi

 

Beneficis de la participació a la Borsa

El Col·legi oferirà 20 hores gratuïtes de formació contínua a tots els voluntaris que realitzin l'assessorament i farà un reportatge sobre les experiències viscudes al proper número de L’Informatiu

Definició i condicions del servei gratuït d’assessorament

L’assessorament gratuït que oferiran els aparelladors voluntaris consisteix en una orientació sobre les mesures a prendre per tal d’ajustar l’activitat del local als nous requeriments.Aquestes mesures estan relacionades amb els següents aspectes:

  • Accions prèvies a la implantació
  • Espera a les portes del local, nous aforaments permesos i distàncies de seguretat a mantenir entre els usuaris i el personal del local.
  • Accés i sortida del local
  • Distribució i adaptació de funcionament
  • Mobilitat dels clients i treballadors dins del local, senyalització i condicions d’evacuació
  • Interrelació del client amb els articles i amb els treballadors
  • Accessos als serveis higiènics i ascensors
  • Mesures de protecció i higiene
  • Revisió i posada en marxa de les instal·lacions

El servei d’assessorament s’ oferirà presencialment o per telèfon, de la manera que l’aparellador consideri més oportuna segons l’assessorament sol·licitat, i sempre estarà encaminat a donar resposta als dubtes relatius a l’aplicació de normes tècniques o als criteris derivats del decret de desescalada. En cas que el propi tècnic consideri necessari visitar el local, no cobrarà despeses de desplaçament.

Per facilitar la tasca d’assessorament, l’usuari posarà a disposició del tècnic la documentació que aquest li requereixi i li facilitarà per mitjans telemàtics.

El servei gratuït es limitarà a l’assessorament i no inclourà l’elaboració d’aixecaments de plànols, ni de documents tècnics, ni modificacions del projecte d’activitats per la reobertura, ni determinació de costos ni pressupostos. En cas que l’usuari requereixi aquests serveis, haurà de realitzar l’encàrrec de prestació de serveis corresponent.

Com inscriure's a la Borsa

Els col·legiats interessats poden inscriure's en aquesta Borsa a través de l'Oficina Virtual del CAATEEB. Cal accedir a l'apartat de "Dades col·legials" i despres a la pestanya "Servei d'Ocupació". Un cop allà, s'ha clicar el botó "Borsa d'Aparelladors solidaris amb el Comerç i l'Hosteleria", acceptar els termes i condicions i desar la inscripció.

Per tal de donar suport als voluntaris i garantir el rigor i la màxima qualitat a la seva tasca d’assessorament, el CAATEEB ha elaborat un document que contempla els diferents aspectes a tenir en compte de cara a l’adequació dels locals per a la reobertura. Aquestes document s'ha publicat dins de la col·lecció 'Apunts tècnics' amb el nom de Recomanacions per a la prevenció davant la Covid-19 en locals comercials i hostaleria en fase I i II

També podeu consultar el vídeo i la documentació de la jornada que es va organitza el passat 27 de maig i on -entre d'altres temes -es va presentar aquest projecte

Requisits de participació

Per als usuaris

El programa s’adreça al petit comerciant i hostaler, que no disposa dels mitjans tècnics ni recursos suficients per definir i implantar les adaptacions necessàries per a la re-obertura del seu negoci o petita franquícia.

Per als tècnics:

Poden accedir a la borsa aquells tècnics amb perfil generalista i polivalent, habituats a realitzar encàrrecs de reforma en locals i en edificis existents, especialment, aquells que treballen de forma liberal independent. Donat que es tracta d’un assessorament generalista, no es considera necessària una alta especialització.

Els voluntaris han de complir amb les condicions per exercir la professió (col·legiat exercents amb Assegurança de RC vigent) i a més han d’aportar una declaració responsable conforme realitzaran l’assessorament de forma responsable, declarant que disposen dels coneixements suficients per realitzar el servei i que seguiran les pautes d’actuació que el Col·legi defineixi.

Recull de premsa

Creen una borsa per assessorar gratuïtament els comerços i l’hosteleria per adequar-los a la represa d’activitat. Ser Catalunya