Col·lecció Apunts tècnics

Aquests col·lecció pretén ser una eina d’ajuda als col·legiats en la seva tasca professional per a la justificació i l’aplicació de la normativa vigent.
 

Col·lecció Apunts tècnics. Descàrrega gratuïta per a col·legiatsInstal·lacions interiors

01 - Instal·lacions en interior d'edifici, habitatge o local. Distàncies, proximitats i paral·lelismes (ID.01)

Aquest apunt és d'utilitat per la redacció del projecte o durant l'execució de l'obra, amb dubtes respecte les distàncies que s'han de mantenir entre les diferents instal·lacions i els seus encreuaments.

Descarregar
Estructures resistència al foc

02 - Estructures. Resistència al foc. Elements d'acer (ERF.01)

En aquest "Apunt Tècnic", us proposem mètodes simplificats per verificar si l’element d’acer que ens trobem a l’obra, compleix amb els paràmetres definits en les normes de seguretat en cas d’incendi.Descarregar

Subministraments en baixa tensió

03 -Subministraments en baixa tensió (BT.01)

Aquest “Apunt Tècnic” us facilitarà la tasca de calcular la previsió de potència (per habitatge unifamiliar) i la carrega necessària (en edifici plurifamiliar)Descarregar

Resistència al foc elements de formigó

04 - Estructures. Resistència al foc. Elements de formigó (ERF.02)

En aquest 'Apunt Tècnic', us ajudem a comprovar si l’element de formigó que ens trobem a l’obra, compleix amb els paràmetres definits en les normes de seguretat en cas d’incendiDescarregar

Instal·lacions en edificis. Subministrament d'aigua

05 - Instal·lacions en edificis. Subministrament d’aigua (SA.01)

En aquest “Apunt Tècnic” s'explica les propietats i el disseny de la instal·lació de subministrament d’aigua, segons normatives d’aplicació als edificis inclosos en el CTE

Descarregar

Estructures. Resistència al foc. Elements de fusta

06 - Estructures. Resistència al foc. Elements de fusta (ERF.03)

En aquest “Apunt Tècnic”, us ajudem a comprovar si l’element de fusta que ens trobem a l’obra, compleix amb els paràmetres definits en les normes de seguretat en cas d’incendi.

Descarregar

CF.01 Resistència al foc. Càrrega de foc

07 - Resistència al foc. Càrrega de foc (CF.01)

Per determinar el risc d’incendi d'una activitat, industrial o no, fem servir el càlcul de la càrrega de foc. En aquest "Apunt tècnic", us facilitem els mitjans per poder fer un càlcul acurat de la càrrega de foc.

Descarregar

Instal·lacions en habitatges. Gas natural. Conceptes bàsics i aparells de circuit obert

08 - Instal·lacions en habitatges. Gas natural. Conceptes bàsics i aparells de circuit obert (GN.01)

En aquest apunt s’expliquen els diferents conceptes bàsics de les instal·lacions de gas natural, així com el disseny de la instal·lació de subministrament i dels aparells de circuit obert sense conducte

Descarregar

Recomanacions per a la prevenció davant la Covid-19

09 - Recomanacions per a la prevenció davant la Covid-19. Locals comercials i hostaleria - Fase I (C19.01)

En aquest apunt tècnic es fa un recull de recomanacions per l’aplicació de les mesures de seguretat davant la COVID-19 per l’obertura dels locals comercials i d’hostaleria

Descarregar

CTE.01 Estalvi d’energia. Actualització del document bàsic DB HE (2019)

10 - Estalvi d’energia. Actualització del document bàsic DB HE 2019 (CTE.01)

En aquest “Apunt Tècnic”, és fa un resum dels aspectes més importants de l’actualització del document bàsic d’Estalvi d’Energia (2019).

Descarregar

Seguretat en cas d’incendi. Modificació parcial del document bàsic DB SI (2019)

11 - Seguretat en cas d’incendi. Modificació parcial del document bàsic DB SI 2019 (CTE.02)

L’actualització parcial del DB SI, estableix unes modificacions en la classe de reacció al foc dels materials que formen la façana, per poder limitar la propagació del foc en l’exterior de l’edifici, així com en temes de normes UNE i resistència en elements estructurals secundaris.

Descarregar

Protecció enfront de l’exposició al radó. Secció 6 del document bàsic DB HS 2019

12 - Protecció enfront de l’exposició al radó. Secció 6 del document bàsic DB HS 2019 (CTE.03)

En aquest “Apunt Tècnic”, és fa un resum dels aspectes més importants de la nova exigència de Salubritat en el CTE, sobre la protecció front a l’exposició al radó i l’actualització del DB HS (2019).

Descarregar