Col·lecció Documents a l'abast

Monogràfics sobre temes d'interès, que ofereixen tota la informació que el tècnic necessita per realitzar la seva pràctica professional.

Col·lecció de Documents a l'abast. Números vigents.

Codi d'accessibilitat

1.2 - Codi d'accessibilitat

Textos complets dels Decrets 135/1995 i 97/2002, relatius a la promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques urbanístiques així com a l'edificació, transport i comunicació.Descarregar

Control de qualitat de poliuretans

8.4 - Control de qualitat de poliuretans

En aquesta edició s’han afegit nous certificats del fabricants d’escumes així com d’aplicadors que disposen de segell de qualitat. També s’han revisat els laboratoris acreditats per a la realització d’assaigs in situ i s'han ampliat les llistes dels aplicadors que disposen de segell de qualitat.


Descarregar

Programa de Control de Qualitat de l'obra. El control de qualitat segons el CTE

12.1 - Control de qualitat (Decret 375/1988)

Exemple pràctic de programa de control aplicat al cas concret d'una obra mitjana, utilitzant el model de fitxes preparades pel Col·legi. A l'apartat corresponent al formigó, s'ha previst tant l'aplicació de l'antiga EH-91 com de la Instrucció EHE.


Programa de Control de Qualitat de l'obra. El control de qualitat segons el CTE

12.2 - Programa de Control de Qualitat de l'obra. El control de qualitat segons el CTE

Proposta del CAATEEB per a l'ordenació i sistematització de les accions de gestió del control de qualitat a l'obra. Recull totes les possibilitats que ens ofereix el Codi Tècnic de l'Edificació per gestionar la qualitat de l'obra.


Tres casos pràctics de control de qualitat de l'estructura de formigó

12.3 - Tres casos pràctics de control de qualitat de l'estructura de formigó

Aplicació dels conceptes bàsics proposats al Document a l'Abast 12.2, així com les preincripcions que per al control de qualitat estableix la nova Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08), de forma pràctica per que pugui servir com a guia per al control de les nostres estructures reals.Enderrocs en la construcció

13.2 - Enderrocs en la construcció

En aquesta nova edició, s’ha ampliat la documentació sobre els projectes de deconstrucció, s'ha revisat la legislació i s'ha actualitzat tota la informació del document perquè disposeu d'una eina útil per el tema d'enderrocs. S'adjunta també el guió i documentació per a projectes de deconstrucció i de demolició.Descarregar

Residus de la construcció

13.3 - Residus de la construcció

En aquesta edició hem afegit uns apartats corresponents a com preparar la redacció de l’Estudi i el Pla de Gestió de Residus, d’acord amb la reglamentació vigent, amb dos annexes, un de recursos via web, on s’inclouen enllaços a fitxes en format Excel per fer més senzilla l’aplicació del criteris de valorització i del tractament de residus, i l’altre amb bibliografia sobre el tema.


Descarregar

 Criteris per a la redacció d'informes, certificats, peritatges i dictàmens

14.2 - Criteris per a la redacció d'informes, certificats, peritatges i dictàmens

Aquest document a l'abast dóna unes pautes i recomanacions per a la redacció d'informes, certificats, peritatges i dictàmens. En aquesta tercera edició s’ha afegit legislació darrerament apareguda aplicable a la Llei d’Enjudiciament Civil i s’ha revisat de l’annex de la bibliografia disponible en el Centre de Documentació.


Descarregar

El certificat i la cèdula d'habitabilitat de l'habitatge usat (Decret 141/2012)

17.6 - El certificat i la cèdula d'habitabilitat de l'habitatge usat (Decret 141/2012)

El primer volum tracta de com s’ha de procedir a la redacció del certificat, la seva tramitació amb la documentació requerida en cada cas. El segon volum està format per tots els decrets d’habitabilitat, així com unes guies de comprovació.Reglamentació de seguretat i salut en la construcció. Estudi bàsic

19.1 - Reglamentació de seguretat i salut en la construcció. Estudi bàsic

Aplicació de la normativa, amb comentaris relatius a les obligacions de cada agent de la construcció i les responsabilitats que se’n deriven. Aspectes pràctics relatius a la tramitació de la documentació i resolució de les consultes més freqüents. S’inclou un model tipus per a elaborar un estudi bàsic,


El projecte de bastida tubular

26.2 - El projecte de bastida tubular

Fa referència als canvis en la normativa que hi ha hagut des del RD 1215/97 fins a la modificació d’aquest per el RD 2177/04, el qual introdueix una sèrie d’actuacions relatives a la utilització de les bastides, tractant-se els temes del marcatge CE, la resistència i estabilitat d’aquestes (Nota de càlcul), què és i quan es realitza el PMUD, etc.


 El Certificat de solidesa

29.2 - El Certificat de solidesa

Informació sobre quan és necessari certificar la solidesa i recomanacions tècniques i lingüístiques per a la redacció del certificat. La pretensió d’aquest manual és posar en evidència els punts febles d’aquests documents i donar pautes per dotar els professionals d'eines i recomanacions en la seva elaboració.


Descarregar

Criteris per a l’aprovació del Pla de seguretat i salut

34 - Criteris per a l’aprovació del Pla de seguretat i salut

El Pla de seguretat i salut ha de ser, des de la seva concepció, un document molt àgil, molt llegible i amb un bon llenguatge gràfic. Aquest Document a l’abast 34 recull allò més bàsic perquè ho puguem tenir en compte en el procés de fer una aprovació d’un Pla de seguretat i salut.

Descarregar

Riscos i mesures preventives en 7 casos pràctics de rehabilitació

35 - Riscos i mesures preventives en 7 casos pràctics de rehabilitació

Sumari dels continguts: Riscos i mesures preventives en l’entorn de l’obra; Riscos i mesures preventives en 7 casos pràctics; Identificació dels riscos en general; Identificació de riscos per tipus d’obra en 7 casos.Descarregar

L'amiant en obres de reforma

36 - L'amiant en obres de reforma

En aquest document s'explica quines són les pautes d’intervenció en un edifici quan fem obres de reforma i l’amiant està present, com per exemple, retirada de baixants, dipòsits, cobertes, aïllament de canonades etc. També us informem de la seguretat dels treballadors i de les característiques de les empreses de desamiantatge.

Descarregar

Introducció a la coordinació de seguretat i salut a la construcció

37 - Introducció a la coordinació de seguretat i salut a la construcció

Actualització de la Guia Bàsica para la Coordinación de seguridad y salud en la construcción editada l'any 2004 amb les modificacions que han aparegut des de llavors.
Descarregar

Introducció a la coordinació de seguretat i salut a la construcció

38 - Malalties professionals més freqüents en el sector de la construcció. Volum 1

En aquest Document a l’abast veiem malalties que tenen unes causes que demanen mesures basades en l’ergonomia. També trobem altres agents físics o químics que també causen malalties professionals en l’àmbit de la construcció en el cas d’exposició a les fibres d’amiant i a productes químics.

Descarregar

Les reunions de Coordinació d’activitats empresarials en el sector de la construcció

39 - Les reunions de Coordinació d’activitats empresarials en el sector de la construcció

Document que us donarà tota la informació per aclarir conceptes i obligacions dels agents implicats i que presenta la coordinació d’activitats empresarials com un instrument de gran utilitat per a la prevenció a l’obra. A la vegada, és també el compliment d’una obligació per a les empreses i en diferents aspectes pel coordinador de seguretat en la fase d’execució.


Descarregar

Malalties professionals més freqüents en el sector de la construcció. Volum 2

40 - Malalties professionals més freqüents en el sector de la construcció. Volum 2

Amb aquest segon volum posem en mans dels tècnics i de tots els agents del sector una eina per divulgar malalties professionals.

En aquest volum hi podrem veure altres agents causants de malalties professionals com són el soroll, la pols de sílice lliure, els isocianats i les resines epoxi.
Descarregar

Preguntes i respostes de seguretat i salut en el sector de la construcció

41 - Preguntes i respostes de seguretat i salut en el sector de la construcció

Aquest document ha estat redactat a partir de les consultes més habituals que es reben a l’Àrea tècnica del Col·legi relacionades amb la Seguretat i la Salut, l’exercici de la coordinació de seguretat i salut, i les obligacions pròpies de cadascun dels agents que intervenen en una obra.


Descarregar

Control de qualitat en estructura metàl·lica

42 - Control de qualitat en estructura metàl·lica segons instrucció (EAE)

En aquest nou document a l'abast número presentem el control de qualitat que defineix la Instrucció EAE, i adjuntem un full de càlcul per dur a terme la seva aplicació. La Instrucció d'Acer Estructural (EAE) és de caràcter eminentment tècnic i adopta un enfocament prestacional.


Descarregar

Dubtes freqüents en la certificació energètica

43 - Dubtes freqüents en la certificació energètica

Document fruït de les consultes i dubtes rebuts a l’hora del procés de realització de la visita o de la introducció de les dades, per desprès l’emissió del certificat d’eficiència energètica, on entre altres temes, es tracten tipologies i càlcul de rendiments de les instal·lacions, galeries, particions i ombres


Descarregar

Malalties professionals més freqüents en el sector de la construcció. Volum 3

44 - Malalties professionals més freqüents en el sector de la construcció. Volum 3

Amb aquest tercer volum posem en mans dels tècnics i de tots els agents del sector una eina per divulgar malalties professionals. En aquest volum hi podrem veure altres agents causants de malalties professionals com són els fums de soldadures, la pols de fusta dura, dissolvents, additius, pintures i les vibracions mà-braç


Descarregar

Treballs verticals. Tècniques d'accés i posicionament en altura

45 - Treballs verticals. Tècniques d'accés i posicionament en altura

Document que pretén apropar les tècniques d’accés i posicionament en altura al coneixement del col·lectiu, atès el paper fonamental que juguen en la planificació, l’execució i la supervisió d’aquelles obres o treballs temporals en altura que es duen a terme utilitzant aquest equip o mètode de treball.


Descarregar

Instal·lació d’ascensors en els edificis existents

46 - Instal·lació d’ascensors en els edificis existents

Document que vol donar resposta als dubtes de quin tipus d’aparell elevador pot ser el més idoni, per a la tipologia de l’edificació que hem d’intervenir. Ha col·laborat en la redacció d’aquest document a l’abast el Gremi Empresarial D’Ascensors de Catalunya (GEDAC).

Descarregar