Noves adquisicions 

La consulta ha retornat el següent número de resultats: 72

Us presentem el resultat ordenat de més recent a més antic.

 • Seguridad en caso de incendio para diseñadores de edificios : teoría y casos prácticos de seguridad en caso de incendios = Fire safety for building designers : fire safety theory and case studies / Juan Bautista Echeverría Trueba, Roberto Alonso González Lezcano, Susana Hormigos Jiménez
  Les societats modernes legislen perquè els riscos que es deriven de la construcció i l'ús dels edificis es limitin de forma raonable. La seguretat en cas d'incendis és, en els nostres dies, un dels aspectes que més condiciona el disseny dels edificis. La compartició, la disposició d'escales i sortides, el control dels fluxos de persones o l'accessibilitat dels serveis d'emergència, obliguen que molts condicionants hagin de ser considerats des del primer moment en el projecte d'arquitectura. El compromís amb la seguretat en l'entorn edificat, a més, ha d'anar un pas més enllà d'un estricte i mínim compliment dels codis prescriptius que, basats en l'experiència, imposen una sèrie de mesures concretes. Es tracta d'entendre el problema com una interacció dels tres agents en joc: el fenomen físic del foc, el disseny de l'edifici i les característiques de l'usuari. Aquest llibre pretén exposar unes bases mínimes per entendre aquest complex i apassionant problema.
  Tipus de recurs: NORMATIVA I LEGISLACIO CONSTRUCCIO; CASOS PRACTICS; MANUALS
  Darrera Visita: 27/07/2017
 • Compendio de arquitectura legal : derecho profesional y valoraciones inmobiliarias / Federico García Erviti ; edición: Jorge Sainz
  Aquest llibre tracta de les regles del joc per les quals es regeix la professió d'arquitecte, una professió cada dia més complicada per un sens fi de normes que, gairebé sempre, impedeixen veure l'essència de l'Arquitectura. Els primers capítols d'aquest llibre pretenen aconseguir una millor comprensió de la regulació legal de l'activitat professional. En ells s'exposen temes com la delimitació del camp d'actuació dels agents que participen en el procés edificatori, la relació del professional amb les institucions gremials i la resta d'Administracions públiques, l'enorn legislatiu del projecte i de la direcció d'obra, la tributació professional i immobiliària, o la responsabilitat que el professional assumeix com a conseqüència dels resultats d'aquesta mateixa activitat. L'arquitecte també desenvolupa una funció assessora al sector immobiliari, dins i fora de l'àmbit judicial. Per això, la segona part recull els fonaments de la regulació civil i del règim urbanístic del dret de propietat immobiliària. El volum acaba amb una aproximació a la valoració econòmica d'aquest dret, una qüestió d'enorme interès professional per les tècniques i mètodes que aquí es desenvolupen. Aquesta edició incorpora referències al nou text refós de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana i a altres canvis normatius que afecten l'exercici professional de l'arquitectura.
  Tipus de recurs: MANUALS; NORMATIVA I LEGISLACIO CONSTRUCCIO
  Darrera Visita: 01/07/2016
 • Arquitectura contextual : 2003-2015 / [Pepe Gascón Arquitectura]
  Recull dels projectes realitzats per Pepe Gascón Arquitectura entre el 2003 i el 2015.
  Tipus de recurs: OBRES I PROJECTES; GUIES D'ARQUITECTURA
  Darrera Visita: 26/10/2017
 • CONTART 2016 : la convención de la edificación / [editores: María Paz Sáez Pérez, María Lourdes Gutiérrez Carrillo]
  Actes de les comunicacions acceptades i exposades en la sisena edició de la Convenció CONTART 2016 celebrada a Granada entre els dies 20 i 22 d'abril.
  Tipus de recurs: CONGRESSOS
  Darrera Visita: 27/04/2016
 • Aprender AutoCAD 2016 con 100 ejercicios prácticos / [MEDIAactive]
  AutoCAD 2016 és l'aplicació més respectada i utilitzada per dissenyadors, enginyers i arquitectes. Aquest manual mostra com utilitzar de forma còmoda les seves eines més bàsiques. Entre altres coses, ajuda a: - Modificar fàcilment, gràficament i intuïtivament l'aspecte de línies, arcs, cotes i directrius múltiples amb els pinçaments multifunció. - Crear ràpida i senzillament matrius d'objectes amb la funció Matriz de l'eina Còpia i amb l'eina Matriz associativa de camí. - Agrupar objectes i controlar amb precisió amb l'eina d'agrupació i amb l'Administrador de grups. - Conèixer l'etiqueta de visualització dels visors i utilitzar la funció Autocompletar per saber com s'escriuen les ordres en la línia d'ordres. - Conèixer les noves galeries d'elements creats en el projecte, que permeten inserir els elements desitjats en el dibuix sense necessitat d'accedir a cap quadre de text - Alinear i distribuir automàticament diversos fragments de text en el plànol.
  Tipus de recurs: MANUALS; CASOS PRACTICS
  Darrera Visita: 22/05/2017
 • Código ético de la edificación / José Alberto Pardo Suárez
  A la present publicació, l'autor presenta: (1) el marc normativu-legal, (2) el marc- tecnicopericial i (3) el marc ètic, i sobretot amb aquest últim, analitza en profunditat, no a les persones sinó a les normes tècniques i les lleis que les sustenten: el CTE i la LOE. Les relacions ètiques entre els tècnics projectistes i directors d'obra i d'execució, i entre aquests i els contractistes; la subcontractació, els seus problemes, els seus perills i l'anàlisi de les normes que la regulen, amb les propostes per millorar-les; la inspecció tècnica d'edificis i els informes d'ITE, la proposició de dues noves figures en substitució de la del tecnic-inspector: l'arquitecte conservador (AC) i l'arquitecte tècnic conservador (ATC); i per últim, el Project Management o Gestió de Projectes en Construcció i la trobada cara a cara entre el director d'obra (DO) i el project mànager (PM), són altres qüestions que enllaça amb les primeres i intenta resoldre d'una manera ètica, global i compromesa.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 30/01/2020
 • Economía y gestión para arquitectos / Alicia Llorca Ponce, Laura Fernández-Durán, Clemente Lobato Carral
  Manual dels fonaments bàsics d'economia i gestió empresarial, adaptat al camp de l'arquitectura i l'enginyeria civil. Realitza un recorregut per conceptes generals d'economia que van des del funcionament dels mercats fins a temes de macroeconomia on repassa el paper de l'Estat i la política econòmica, entre altres. Dedica dos capítols al mercat immobiliari i al sector de la construcció, aturant-se en el procés de la promoció immobiliària. A partir del capítol nou aborda temes de gestió empresarial, tals com gestió comptable, anàlisi econòmic-financer, un petit capítol sobre anàlisi de costos i el finançament i fiscalitat de l'empresa. Finalment, introdueix unes nocions de màrqueting immobiliari i investigació de mercats i acaba amb un capítol de viabilitat econòmica i financera de projectes.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 15/10/2018
 • Guia per gestionar la seguretat i salut a les obres de rehabilitació i manteniment : recomanacions i obligacions a seguir per la propietat d'un immoble / realitzat per: Col·legi d'Administradors de finques de Barcelona-Lleida, Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona, RIME
  En aquesta guia podrem veure com aquests processos de rehabilitació, conservació o millora dels edificis la propietat o les comunitats de veïns que els ocupen necessiten fer obres de més o menys abast i que l?execució d?aquestes obres han de ser dirigides per tècnics competents, els quals aconsellaran la propietat en tot moment per tal de garantir la qualitat i la seguretat de l?obra. L?objectiu d?aquest document és donar a conèixer quins són els procediments establerts per tal de vetllar per la seguretat en fase d?execució en aquests tipus d?obres.
  Tipus de recurs: GUIES PRACTIQUES
  Darrera Visita: 18/05/2016
  Veure document
 • Començant a construir / Agustí Portales Pons
  Aquest manual s?ha concebut per apropar els lectors no iniciats al món de la construcció. Tracta de respondre a les necessitats de coneixement dels alumnes de Construcció I del Grau d?Arquitectura Tècnica i Edificació. Combina el rigor científic i l?ús del llenguatge tècnic amb una exposició precisa, il·lustrada amb nombrosos exemples gràfics i fotogràfics. El seu contingut és, necessàriament, més extens que profund. Malgrat tot, pot ser un bon referent de partida per desenvolupar la formació continuada dels professionals. S?estructura en 15 temes ordenats en funció del procés constructiu d?acord amb un vessant ètic i respectuós amb el medi ambient. Comença definint l?àmbit d?actuació, els materials i les primeres actuacions sobre el terreny. La part central fa referència a models estructurals tant tradicionals com avançats. També dedica un apartat als prefabricats. El volum conclou amb l?estudi de la pell dels edificis, els tancaments interiors i els acabats, que culminen el cicle del procés constructiu.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 09/11/2016
 • Començant a construir / Agustí Portales Pons
  Aquest manual s?ha concebut per apropar els lectors no iniciats al món de la construcció. Tracta de respondre a les necessitats de coneixement dels alumnes de Construcció I del Grau d?Arquitectura Tècnica i Edificació. Combina el rigor científic i l?ús del llenguatge tècnic amb una exposició precisa, il·lustrada amb nombrosos exemples gràfics i fotogràfics. El seu contingut és, necessàriament, més extens que profund. Malgrat tot, pot ser un bon referent de partida per desenvolupar la formació continuada dels professionals. S?estructura en 15 temes ordenats en funció del procés constructiu d?acord amb un vessant ètic i respectuós amb el medi ambient. Comença definint l?àmbit d?actuació, els materials i les primeres actuacions sobre el terreny. La part central fa referència a models estructurals tant tradicionals com avançats. També dedica un apartat als prefabricats. El volum conclou amb l?estudi de la pell dels edificis, els tancaments interiors i els acabats, que culminen el cicle del procés constructiu.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 16/12/2016
 • Autoconsumo solar : con el decreto sobre autoconsumo, completo y comentado / Antonio Madrid
  El decret recentment aprovat sobre autoconsum solar, està íntegrament dedicat a la utilització de l'energia solar fotovoltaica per produir electricitat per a consum propi. En aquest llibre s'ofereix el decret d'autoconsum, complet i comentat, i s'inclouen capítols referents a l'electricitat i les instal·lacions solars fotovoltaiques.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 07/05/2019
 • Procedimientos de construcción de cimentaciones y estructuras de contención / Víctor Yepes Piqueras
  El llibre tracta dels aspectes relacionats amb els procediments constructius, maquinària i equips auxiliars fets servir en la construcció de fonamentacions superficials, fonamentacions profundes, puntals, estructures de contenció de terres, murs, pantalles de formigó, caixes de fonamentació, palplanxes, ancoratges, apuntalaments i tablestacas. A més, d'incloure la bibliografia per ampliar coneixements, s'inclouen qüestions d'autoavaluació amb respostes i un tesaurus per a l'aprenentatge dels conceptes més importants d'aquests temes.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 07/05/2019
 • Evaluación para la implantación de medidas de ahorro y energía / [redactado por PLENUM ingenieros]
  Aquest Quadern Tècnic pretén definir què són les Mesures d'Estalvi Energètiques conegudes com MAEs, com s'apliquen i quins principals tipus existeixen al sector. Altre dels objectius és l'aprenentatge de la introducció de MAEs a l'eina CE3, disponible per a la Certificació Energètica d'edificis existents (mètode simplificat) així com l'esforç tècnic i també econòmic per aconseguir una alta qualificació energètica. S'analitzen també la introducció de MAEs en altres eines informàtiques.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 13/03/2018
 • BIM en edificios existentes / [redactado por José Miguel Morea Núñez y José Manuel Zaragoza Angulo]
  Aquest llibre explora la capacitat de la metodologia BIM, en el cas concret d'aquesta obra amb el modelador Revit de Autodesk, com a eina d'ajuda per al compliment de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEE) i la gestió, quantificació i pràctica del manteniment d'edificacions. La primera part tracta els objectius i usos, que mitjançant la metodologia BIM es pretén del model, bàsicament un model d'operació i manteniment de l'edifici, així com les característiques de modelatge que ha de complir aquest per assolir els objectius marcats. La segona part se centra a conèixer eines de modelatge d'informació per a operacions i manteniment, a partir d'un model ja existent, pel que no s'entra en el modelatge de geometria ni en la generació d'elements, sinó en l'enriquiment dels elements i vistes existents en el model, amb la inclusió de nova informació. En la tercera i quarta part es desenvolupen casos pràctics d'usos del model BIM.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 15/10/2018
 • Compendio visual de términos constructivo-arquitectónicos / Juan López Cantos
  Aquesta publicació és un breu compendi de termes constructius que ofereix definicions comprensibles tant per als tècnics intervinents a les obres, com per als professionals que sense ser tècnics en la matèria necessiten conèixer els esmentats termes per al desenvolupament òptim de la seva tasca professional. Les definicions es complementen amb una sèrie d'imatges que ajuden la comprensió del terme definit.
  Tipus de recurs: DICCIONARIS
  Darrera Visita: 17/09/2019
 • EUBIM 2016 : Congreso Internacional BIM : 5º encuentro de usuarios BIM / [Editores: Begoña Fuentes Giner, Inmaculada Oliver Faubel]
  Tipus de recurs: CONGRESSOS
  Darrera Visita: 15/06/2018
  Veure document
 • Abecé de las instalaciones de calefacción : ejercicios resueltos / Roberto Alonso González Lezcano ... [et al.]
  Aquest llibre s'ha redactat i escrit per a estudiants d'estudis afins a l'edificació i per al professional com un document auxiliar en el desenvolupament del seu exercici professional. El primer capítol constitueix una recopilació de conceptes bàsics i una introducció als materials aïllants. Al segon capítol s'aborden les estratègies per reduir el consum de calefacció mitjançant un disseny eficient. El tercer capítol inclou tant els sistemes de distribució i les seves diferents classificacions com la seva regulació. A continuació, es detallen els elements auxiliars d'una xarxa de calefacció, així com l'aplicació dels conceptes bàsics d'hidrodinàmica relatius a l'anàlisi de les pèrdues de pressió en una xarxa d'aigua. A l'últim capítol s'explica detalladament el disseny i càlcul d'instal·lacions de calefacció per mitjà de terra radiant. Acompanyen el llibre diverses taules, gràfics i dades pràctiques d'interès, que unit als exemples, exercicis, il·lustracions i qüestionaris representen una aportació significativa tant per a l'estudiant com per al professional.
  Tipus de recurs: OBRES I PROJECTES; CASOS PRACTICS; GUIES PRACTIQUES
  Darrera Visita: 04/10/2019
 • Abecé de las instalaciones de calefacción : ejercicios resueltos / Roberto Alonso González Lezcano ... [et al.]
  Aquest llibre s'ha redactat i escrit per a estudiants d'estudis afins a l'edificació i per al professional com un document auxiliar en el desenvolupament del seu exercici professional. El primer capítol constitueix una recopilació de conceptes bàsics i una introducció als materials aïllants. Al segon capítol s'aborden les estratègies per reduir el consum de calefacció mitjançant un disseny eficient. El tercer capítol inclou tant els sistemes de distribució i les seves diferents classificacions com la seva regulació. A continuació, es detallen els elements auxiliars d'una xarxa de calefacció, així com l'aplicació dels conceptes bàsics d'hidrodinàmica relatius a l'anàlisi de les pèrdues de pressió en una xarxa d'aigua. A l'últim capítol s'explica detalladament el disseny i càlcul d'instal·lacions de calefacció per mitjà de terra radiant. Acompanyen el llibre diverses taules, gràfics i dades pràctiques d'interès, que unit als exemples, exercicis, il·lustracions i qüestionaris representen una aportació significativa tant per a l'estudiant com per al professional.
  Tipus de recurs: OBRES I PROJECTES; CASOS PRACTICS; GUIES PRACTIQUES
  Darrera Visita: 06/02/2018
 • Arquitectura tradicional : tècniques constructives / [Olga Muñoz ... [et al.]]
  Hi ha tot un seguit de tècniques de la construcció tradicional carregades d'enginy que sovint són oblidades, tot i que són precisament les que aporten les solucions més harmòniques per a la restauració d'edificis. Aquest llibre fa una descripció pràctica de les tècniques de la construcció tradicional amb l?ànim de facilitar la comprensió i l?aplicació per part dels arquitectes, constructors o propietaris. Pretén donar uns criteris útils per dur a terme la rehabilitació responsable d?un vell edifici i preservar al mateix temps el seu caràcter.
  Tipus de recurs: GUIES PRACTIQUES; MANUALS
  Darrera Visita: 15/07/2016
 • ¿Qué es la arquitectura vernácula? : historia y concepto de un patrimonio cultural específico / Javier Pérez Gil
  Assaig teòric que comença per un recorregut per la historiografia de l'arquitectura vernacla, popular o tradicional, des de la cabana vitruviana fins a la seva incorporació a la legislació espanyola actual, a fi de descobrir el seu interès històric i els valors que van propiciar la seva progressiva identificació com a patrimoni cultural específic. A partir d'aquestes bases, proposa la seva explicació com a patrimoni des de les seves premisses antropològiques i defineix l'arquitectura vernacla per deslligar-la del monumental.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 17/09/2019
 • Arquitectura española contemporánea 1
  Tipus de recurs: OBRES I PROJECTES; DETALLS CONSTRUCTIUS
  Darrera Visita: 15/07/2016
 • Derecho de la edificación y renovación urbana / Marcos M. Fernando Pablo (director) ; Mª Ángeles González Bustos (coordinadora) ; autores: Marcos M. Fernando Pablo ... [et al.]
  Entre les novetats legislatives que es van produir a finals de 2015, el Text Refós de la Llei del Terra i Rehabilitació Urbana (Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre) va situar en lloc molt destacat la connexió entre el tradicional dret urbanístic i el més tècnic de dret de l'edificació, que havia modernitzat la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació. Aquella connexió es produeix en un context en el que ambdós sectors s'han omplert de preocupacions que van més lluny de la simple seguretat, higiene, salubritat, adorn o qualitat, i inclouen la preocupació per l'eficiència energètica, l'accessibilitat universal, la sostenibilitat del procés edificatori i els desenvolupaments urbans. En l'assumpció i pràctica dels nous valors, un paper no menor correspon als professionals, i per això l'exposició es dirigeix fonamentalment a la formació universitària dels qui intervenen en aquest àmbit, encara que altres decisions normatives (segurament influïdes per un potent lobby sectorial) semblin anar en direcció oposada: Així, el Reial Decret 900/2015, de 9 d'octubre, estableix un raquític règim per a l'autoconsum energètic. Decisió absolutament capital que condiciona, en no poca mesura, la manera que es dissenya l'edificació i com aquesta pot contribuir a la consecució d'aquells valors.
  Tipus de recurs: NORMATIVA I LEGISLACIO CONSTRUCCIO
  Darrera Visita: 14/02/2017
 • Tratamiento de soportes para revestimiento en construcción : contenidos formativos de certificados de profesionalidad / Francisco Herreruela García
  El terme ?revestiment? és un nom genèric amb què es designa a tota capa o coberta d'acabat de les parets, terres i sostres. A part de la funció estètica, els revestiments han d'exercir altres funcions: protecció, aïllament, impermeabilització, higiene, regularització, etc. Perquè el revestiment compleixi les funcions a què està destinat és necessari, abans d'iniciar la seva execució, revisar i preparar adequadament el suport sobre el qual s'aplicarà. El present manual desenvolupa els continguts tècnics (conceptes i procediments) requerits per aplicar les tècniques de sanejament, neteja|netedat, regularització i millora d'adherència a diversos suports, als que posteriorment es practicarà un revestiment.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 15/07/2016
 • Guia de tramitació d'expedients d'activitats i establiments / [edició i coordinació: Gabinet de Premsa i Comunicació de la Diputació de Barcelona]
  Aquesta guia és una eina de suport per als ajuntaments que gestionin la intervenció administrativa de les activitats mitjançant el Gestor d'informació d'activitats (GIA), de manera que el personal administratiu i tècnic que tramita els expedients disposarà d'un document que l'ajudarà a dur a terme la seva tasca. Aquesta edició incorpora els darrers canvis legislatius en matèria d'activitats i, especialment, els que es deriven de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. Alhora, s'han adaptat els quadres de classificació, s'han incorporat els de la Llei 16/2015 i s'han actualitzat els models d'instància.
  Tipus de recurs: GUIES PRACTIQUES; NORMATIVA I LEGISLACIO CONSTRUCCIO
  Darrera Visita: 04/07/2016
  Veure document
 • Guía informativa sobre reparación, refuerzo y protección del hormigón 2016
  Guia informativa que ofereix una visió general sobre les diferents tècniques de reparació, reforç i protecció del formigó, a través de les fases d'inspecció, projecte i execució. El contingut, basat en un llenguatge clar i comprensible, inclou des d'un esquema d'aplicació fins a l'exposició de normes tècniques i recomanacions del Ministeri de Foment.
  Tipus de recurs: MANUALS; GUIES PRACTIQUES
  Darrera Visita: 07/02/2018
  Veure document
 • Elements de la casa tradicional / Ramon Ripoll Masferrer
  La casa tradicional, sovint immersa en una situació entre el desconeixement i la idealització, té dificultats per donar a conèixer la lògica que va permetre el sorgiment d'unes construccions i uns espais de gran valor arquitectònic. L'autor proposa la relectura dels elements i detalls constructius concrets i dels ambients o espais generals d'aquesta mena de construccions. Això permet recórrer el món de la casa tradicional des d'una nova visió indispensable pels amants, usuaris i restauradors d'aquest patrimoni.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 08/05/2017
 • Reglas profesionales de construcción con paja : aislamiento y soporte de revestimiento : reglas CP 2012 / RFCP Réseau français de la construction en paille
  L'ús de la palla, utilitzada com a material aïllant i suport d'argamassa, no té per què limitar-se a la construcció d'habitatges unifamiliars; és sens dubte apte per a la construcció d'edificis públics, habitatge col·lectiu, etc. Les regles professionals cp 2012, estructurades com un dtu, han facilitat aquesta possibilitat reunint els professionals entorn de les bones pràctiques. Aquesta obra detalla en la seva primera part les propietats de les bales de palla, les tècniques constructives i les relacions entre els diversos apartats: subbases, fusteries, revestiments, equips tècnics, etc. La segona part conté nombrosos documents pràctics: un quadern de les càrregues per a la utilització de les bales de palla, un inventari de procediments i fitxes de control de qualitat, mètodes de càlcul, etc. Aquestes regles professionals es dirigeixen als paletes, constructors, arquitectes, contractistes i artesans interessats en les pràctiques de bioconstrucció. Són alhora un guia per als constructors, un suport per als formadors i una garantia per als asseguradors.
  Tipus de recurs: MANUALS; GUIES PRACTIQUES; DETALLS CONSTRUCTIUS
  Darrera Visita: 26/10/2017
 • CYPE 3D / Antonio Manuel Reyes Rodríguez
  CYPE 3D és un programa pensat per realitzar el càlcul d'estructures en tres dimensions de barres de formigó, d'acer, mixtes de formigó i acer, d'alumini, de fusta, o de qualsevol material, inclòs el dimensionament d'unions i el de la seva fonamentació amb plaques d'ancoratge, sabates, enceps, corretges de lligall i bigues centradoras. És capaç de calcular làmines, fet que completa les seves capacitats en ordre a resoldre tota l'estructura en un únic programa. Aquest és un manual pràctic per adquirir els coneixements i habilitats necessàries per dissenyar i calcular estructures metàl·liques. En ell trobarà trucs que afavoreixen el desenvolupament dels exemples de càlculs. Es desenvolupen continguts aplicant la normativa vigent en l'àmbit de la construcció i es presta especial atenció a la necessària concordança entre els criteris aportats al programa i el detall constructiu concret en cada cas. Trobarà íntegrament resoltes dos tipus d'estructures: una nau industrial i una marquesina muntada sobre un edifici de formigó, tipus estació de servei.
  Tipus de recurs: GUIES PRACTIQUES
  Darrera Visita: 09/11/2016
 • Taller de construcción gótica I = Workshop on building gothic methods I / José Carlos Palacios Gonzalo ... [et al.]
  Aquest text recopila l'experiència i coneixement adquirits durant els tallers de construcció de voltes de creueria gòtiques, realitzats per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la Universitat Politècnica de Madrid.
  Tipus de recurs: MANUALS; DETALLS CONSTRUCTIUS
  Darrera Visita: 26/10/2017
 • Claves para la redacción de informes periciales en edificación / por Eduardo García Sánchez, Antonio Martínez Munsuri
  Aquesta publicació pretén exposar, ordenar i classificar la majoria de les circumstàncies, fets i detalls que globalitzen la realització d'un peritatge i la seva defensa posterior en el judici. Introdueix el lector en els aspectes tant tècnics com jurídics que ha de reunir l'informe pericial a rendir a la seu judicial i pretén facilitar al pèrit, la comprensió del procediment judicial en el qual es veurà immers com a conseqüència de l'informe de part pel confeccionat, o de la designació judicial de la qual hagi estat objecte.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 19/09/2019
 • Arquitecturas de emergencia : cuestiones pendientes / [coordinación: Juan Manuel Ros García]
  El projecte Esfera es va iniciar el 1997, per part de la Creu Roja i un grup de ONGs, per desenvolupar el conjunt de normes mínimes universals que milloressin la qualitat de la resposta humanitària en situacions de conflicte i desastre. Aquest llibre procura donar una visió complementària a la filosofia del projecte des del punt de vista del disseny arquitectònic i de totes aquelles accions que hi intervenen. Des d'un enfocament arquitectònic, és important proporcionar un habitatge adequat que, tal com s'exposa en Esfera, compleixi amb les següents característiques: espai suficient i protector, disponibilitat de serveis i instal·lacions, assequibilitat, accessibilitat, accés sostenible a recursos naturals i comuns, accés segur a serveis d'atenció de salut, etc.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 01/07/2016
 • Técnicas de construcción con tierra : introducción / Miguel Rocha y Félix Jové
  La terra és un dels primers materials de construcció utilitzat pels éssers humans. L'experiència acumulada i el coneixement consolidat pel seu ús mil·lenari van permetre als edificis construïts amb terra crua assolir alts nivells de qualitat, confort i durabilitat davant de les condicions climàtiques. Aquest llibre proporciona una visió global de la història de l'arquitectura amb terra i una introducció als diferents processos i tècniques del seu ús en la construcció d'edificis. Una llista de fonts de referència completa el valor didàctic i documental de l'edició.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 22/05/2017
 • Organización práctica de obras : tomo I : nacimiento y desarrollo de una obra / Evelio Cartagena Ruiz, Nela Carbonell Lado
  Els objectius d'aquest llibre són: - Informar a l'estudiant, transmetent el fruit d'observacions recollides en una gran varietat d'obres durant molts anys d'experiència personal i de converses amb altres professionals. - Inculcar al futur tècnic una mentalitat especial: l'adquisició d'un mètode de reflexió i de decisió per abordar els problemes, amb una actitud interrogativa permanent, mitjançant l'observació, l'anàlisi i la síntesi. - Ensenyar-lo a organitzar obres, mitjançant el correcte encadenament de les operacions i la disposició a resoldre les dificultats que es presentin.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 01/07/2016
 • Organización práctica de obras : tomo II : los oficios en la construcción / Evelio Cartagena Ruiz, Nela Carbonell Lado
  Els objectius d'aquest llibre són: - Informar a l'estudiant, transmetent el fruit d'observacions recollides en una gran varietat d'obres durant molts anys d'experiència personal i de converses amb altres professionals. - Inculcar al futur tècnic una mentalitat especial: l'adquisició d'un mètode de reflexió i de decisió per abordar els problemes, amb una actitud interrogativa permanent, mitjançant l'observació, l'anàlisi i la síntesi. - Ensenyar-lo a organitzar obres, mitjançant el correcte encadenament de les operacions i la disposició a resoldre les dificultats que es presentin.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 01/07/2016
 • Organización práctica de obras : tomo III : el jefe de obra / Evelio Cartagena Ruiz, Nela Carbonell Lado
  Els objectius d'aquest llibre són: - Informar a l'estudiant, transmetent el fruit d'observacions recollides en una gran varietat d'obres durant molts anys d'experiència personal i de converses amb altres professionals. - Inculcar al futur tècnic una mentalitat especial: l'adquisició d'un mètode de reflexió i de decisió per abordar els problemes, amb una actitud interrogativa permanent, mitjançant l'observació, l'anàlisi i la síntesi. - Ensenyar-lo a organitzar obres, mitjançant el correcte encadenament de les operacions i la disposició a resoldre les dificultats que es presentin.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 01/07/2016
 • Cálculo de estructuras de cimentación / J. Calavera
  Aquesta cinquena edició presenta millores a tots els capítols i s'han inclòs més exemples. Al capítol 3 s'ha perfeccionat el predimensionament de sabates aïllades y s'ha inclòs un mètode per calcular el perímetre crític, acord amb l'Eurocodi 2. S'han afegit dos capítols nous. El capítol 16, referent a sabates circulars per a pilars i fustos buits. Avui aquest tipus de sabates és molt freqüent en cas de torres de senyalització i aerogeneradors. Les sabates circulars, ben armades amb engraellat o bé amb cèrcols i barres radials, havien caigut en desús per l'elevat cost de la ferralla. L'Eurocodi 2, presenta la solució de dos plafons ortogonals amb armadures de la mateixa longitud, que se suposa una solució simple pràctica d'armat de les sabates circulars. El segon capítol nou és el 18, dedicat a Patologia i Reforç d'Estructures de Fonamentació. En ell s'examinen sistemàticament els defectes que poden ocórrer en els diferents tipus d'estructures de fonamentacions i s'exposen els mètodes de reforç apropiats. S'han calculat de nou, d'acord amb la nova Normativa, les Taules de Sabates Corregudes i de Sabates Aïllades per a pressions admissibles de 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 i 0,5 N/mm2, per a acers B 400 i B 500, d'acord amb l'Eurocodi 2 i amb la Instrucció EHE i amb el Codi ACI 318.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 15/07/2016
 • Cálculo de estructuras de cimentación / J. Calavera
  Aquesta cinquena edició presenta millores a tots els capítols i s'han inclòs més exemples. Al capítol 3 s'ha perfeccionat el predimensionament de sabates aïllades y s'ha inclòs un mètode per calcular el perímetre crític, acord amb l'Eurocodi 2. S'han afegit dos capítols nous. El capítol 16, referent a sabates circulars per a pilars i fustos buits. Avui aquest tipus de sabates és molt freqüent en cas de torres de senyalització i aerogeneradors. Les sabates circulars, ben armades amb engraellat o bé amb cèrcols i barres radials, havien caigut en desús per l'elevat cost de la ferralla. L'Eurocodi 2, presenta la solució de dos plafons ortogonals amb armadures de la mateixa longitud, que se suposa una solució simple pràctica d'armat de les sabates circulars. El segon capítol nou és el 18, dedicat a Patologia i Reforç d'Estructures de Fonamentació. En ell s'examinen sistemàticament els defectes que poden ocórrer en els diferents tipus d'estructures de fonamentacions i s'exposen els mètodes de reforç apropiats. S'han calculat de nou, d'acord amb la nova Normativa, les Taules de Sabates Corregudes i de Sabates Aïllades per a pressions admissibles de 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 i 0,5 N/mm2, per a acers B 400 i B 500, d'acord amb l'Eurocodi 2 i amb la Instrucció EHE i amb el Codi ACI 318.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 22/05/2017
 • Guia de terrats vius i cobertes verdes / [redacció: Elisabeth Contreras, Isabel Castillo; coordinació: Margarita Parés, Coloma Rull]
  Els terrats poden esdevenir espais segurs a l?aire lliure, on és possible gaudir de vistes sobre la ciutat, hi ha més silenci, es pot prendre el sol, llegir, fer-hi una activitat física, cuidar un hort o trobar-se amb els veïns. Així mateix, són espais que poden actuar a favor de la qualitat ambiental, amb cobertes verdes que regulen el clima urbà i de l?edifici, ajuden a esmorteir la contaminació atmosfèrica, acullen una flora i una fauna valuoses i retenen l?aigua. Aquesta guia vol ser un instrument per la revalorització de les cobertes i terrats dels edificis de la ciutat promovent els usos mediambientals, energètics i comunitaris. El document explica diferentes tipologies de cobertes i ofereix també eines pel manteniment d?aquests espais en qualsevol de les funcions i els usos que se?ls hi doni.
  Tipus de recurs: GUIES PRACTIQUES; DETALLS CONSTRUCTIUS
  Darrera Visita: 09/02/2018
  Veure document
 • Emisión acústica : niveles I y II / Antolino Gallego Molina, Eva Martínez González
  Els assajos no destructius són mètodes que permeten assajar materials, peces i components sense destruir-los, de manera que determinen si aquests elements són utilitzables per a una determinada finalitat o no. Aquest manual es refereix al mètode d'assaig mitjançant emissions acústiques.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 17/05/2018
 • Estructuras de madera : uniones / Francisco Arriaga Martitegui ... [et al.]
  Aquest llibre constitueix el segon volum de l'obra dedicada a les estructures de fusta i es centra en l'estudi dels sistemes d'unió. Dirigit a l'estudiant i al professional dedicat al projecte i càlcul d'estructures de fusta, inclou exemples de càlcul de cada tema exposat. Al primer capítol s'exposen les consideracions generals que s'han de tenir en compte per al projecte i càlcul d'unions en estructures de fusta i després s'aborden els diferents tipus d'unions: fusteres, mecàniques i encolades. Un altre dels capítols tracta sobre el tema de les unions mitjançant barres encolades. L'últim capítol sota el títol de "Detalls constructius" reuneix una col·lecció de solucions característiques en les estructures de fusta, que s'exposen amb caràcter genèric per facilitar al lector la comprensió de la seva filosofia. A més, s'inclouen alguns exemples més propers a les solucions concretes de casos reals, a fi d'aportar dimensions concretes dels elements que poden servir d'ajuda en el disseny de les ferramentes. El conjunt dels annexos permet aprofundir en alguns aspectes més particulars i també inclouen taulesper al dimensionament aproximat d'alguns tipus d'unions.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 17/05/2018
 • Canon de Belloch : catálogo razonado de arbolado urbano / [autores: Josep M. Palau Garrabou ... [et al.]; ERF, Estudi Ramon Folch i Associats]
  El Cànon de Belloch s'ha formulat com un singular catàleg d'arbratge viari concebut per proporcionar una selecció d'espècies d'altes prestacions en termes d'idoneïtat i funcionalitat urbanes. Per a això s'han establert una sèrie de criteris i paràmetres que, una vegada ponderats, han permès la priorització d'una quarantena d'espècies d'especial interès. I no només per la seva adaptabilitat a la ciutat, sinó també pel seu valor afegit en aspectes com la regulació climàtica a petita escala, la captació de contaminants atmosfèrics o l'adaptació a escenaris de canvi climàtic. Les espècies incloses al catàleg uneixen una sèrie d'atributs contrastats que les fan particularment interessants pel conjunt de les seves capacitats, prestacions i tolerància davant el medi urbà.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 15/07/2016
 • Construcción con tierra : investigación y documentación / XI CIATTI 2014 : undécimo Congreso Internacional de Arquitectura de Tierra en Cuenca de Campos y Valladolid 2014 ; coordinadores: Félix Jové Sandoval y José Luis Sáinz Guerra
  Recull de les ponències realitzades en l'onzè Congrés Internacional d'Arquitectura de Terra a Cuenca de Campos i Valladolid, el 2014, sobre la construcció amb terra.
  Tipus de recurs: MANUALS; CASOS PRACTICS
  Darrera Visita: 24/07/2017
  Veure document
 • Guia de terrats vius i cobertes verdes / [redacció: Elisabeth Contreras, Isabel Castillo; coordinació: Margarita Parés, Coloma Rull]
  Els terrats poden esdevenir espais segurs a l?aire lliure, on és possible gaudir de vistes sobre la ciutat, hi ha més silenci, es pot prendre el sol, llegir, fer-hi una activitat física, cuidar un hort o trobar-se amb els veïns. Així mateix, són espais que poden actuar a favor de la qualitat ambiental, amb cobertes verdes que regulen el clima urbà i de l?edifici, ajuden a esmorteir la contaminació atmosfèrica, acullen una flora i una fauna valuoses i retenen l?aigua. Aquesta guia vol ser un instrument per la revalorització de les cobertes i terrats dels edificis de la ciutat promovent els usos mediambientals, energètics i comunitaris. El document explica diferentes tipologies de cobertes i ofereix també eines pel manteniment d?aquests espais en qualsevol de les funcions i els usos que se?ls hi doni.
  Tipus de recurs: GUIES PRACTIQUES; DETALLS CONSTRUCTIUS
  Darrera Visita: 17/05/2018
  Veure document
 • Restaurar o reconstruir : actuacions del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local en els monuments : Memòria SPAL 2002-2012 : volum 1 / Joan Closa, Raquel Lacuesta (ed.)
  Memòria del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (l'antic Servei de Monuments) de la Diputació de Barcelona, que surt a la llum amb motiu del centenari de la fundació del Servei, que es va crear el 9 de juny de 1914, dos mesos després que es constituís la Mancomunitat de Catalunya sota la presidència d'Enric Prat de la Riba. L'actual Servei de Patrimoni Arquitectònic Local ha realitzat una tasca de salvaguarda, protecció i actuació en el patrimoni arquitectònic des de l'any 1914 fins avui.
  Tipus de recurs: MEMORIES INSTITUCIONALS; CASOS PRACTICS
  Darrera Visita: 30/01/2020
  Veure document
 • Restaurar o reconstruir : actuacions del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local en els monuments : Memòria SPAL 2002-2012 : volum 2 / Joan Closa, Raquel Lacuesta (ed.)
  Memòria del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (l'antic Servei de Monuments) de la Diputació de Barcelona, que surt a la llum amb motiu del centenari de la fundació del Servei, que es va crear el 9 de juny de 1914, dos mesos després que es constituís la Mancomunitat de Catalunya sota la presidència d'Enric Prat de la Riba. L'actual Servei de Patrimoni Arquitectònic Local ha realitzat una tasca de salvaguarda, protecció i actuació en el patrimoni arquitectònic des de l'any 1914 fins avui.
  Tipus de recurs: MEMORIES INSTITUCIONALS; CASOS PRACTICS
  Darrera Visita: 30/01/2020
  Veure document
 • Abecé de los acabados interiores en arquitectura / Juan Monjo Carrió, Rosa Bustamante Montoro
  Els acabats interiors dels edificis participen de forma molt important en la imatge final de l'edifici, per la qual cosa la seva correcta execució resulta fonamental en el nivell de qualitat que li vulguem donar. Un bo acabat, de qualitat, exigeix una bona mà d'obra en la seva execució, mà d'obra experimentada i coneixedora del seu ofici que asseguri una bona execució. No obstant això, requereix també d'un bon projecte, i això comporta un bon disseny tècnic, amb unes especificacions adequades, una bona selecció de materials, amb una definició suficient de les seves característiques fisicoquímiques, i uns bons detalls constructius, amb una correcta disposició relativa dels diferents elements. Aquest volum procura esdevenir un suport per al projectista en aquest aspecte, analitzant els diferents tipus d'acabats i les seves solucions constructives, tenint en compte dos condicionants bàsics en els mateixos: la seva funcionalitat i les accions que els afectaran al llarg de la seva vida útil.
  Tipus de recurs: OBRES I PROJECTES; CASOS PRACTICS; GUIES PRACTIQUES
  Darrera Visita: 30/01/2020
 • Abecé de los acabados interiores en arquitectura / Juan Monjo Carrió, Rosa Bustamante Montoro
  Els acabats interiors dels edificis participen de forma molt important en la imatge final de l'edifici, per la qual cosa la seva correcta execució resulta fonamental en el nivell de qualitat que li vulguem donar. Un bo acabat, de qualitat, exigeix una bona mà d'obra en la seva execució, mà d'obra experimentada i coneixedora del seu ofici que asseguri una bona execució. No obstant això, requereix també d'un bon projecte, i això comporta un bon disseny tècnic, amb unes especificacions adequades, una bona selecció de materials, amb una definició suficient de les seves característiques fisicoquímiques, i uns bons detalls constructius, amb una correcta disposició relativa dels diferents elements. Aquest volum procura esdevenir un suport per al projectista en aquest aspecte, analitzant els diferents tipus d'acabats i les seves solucions constructives, tenint en compte dos condicionants bàsics en els mateixos: la seva funcionalitat i les accions que els afectaran al llarg de la seva vida útil.
  Tipus de recurs: OBRES I PROJECTES; CASOS PRACTICS; GUIES PRACTIQUES
  Darrera Visita: 30/01/2020
 • Certificación energética en edificios : elementos pasivos / Pilar Carrasco Martínez
  Aquest llibre examina les principals normatives en matèria de certificació energètica i tracta d'analitzar els elements passius utilitzats en la construcció d'edificis per diagnosticar les possibles pèrdues de calor a través dels mateixos. Al final de cada capítol es proposen un seguit d'exercicis i qüestions.
  Tipus de recurs: MANUALS; GUIES PRACTIQUES; DETALLS CONSTRUCTIUS
  Darrera Visita: 06/02/2018
 • Muros y fachadas verdes, jardines verticales : sistemas y plantas, funciones y aplicaciones / Gernot Minke
  Aquest llibre tracta sobre diferents sistemes de jardins verticals i les seves implicacions, mostrant, sobretot, solucions senzilles per a l'autoconstrucció en balcons, terrasses i petits patis. Descriu, per començar, les funcions dels murs i les façanes verdes; després il·lustra sobre el reverdiment de parets existents amb plantes terrestres, amb plantes en contenidors, coixins i bosses; així com sistemes de murs verds autoportants i columnes verdes. Com a complement, es mostra una gran varietat de plantes d'acord als diferents climes, amb les seves característiques i imatges. Així mateix, ofereix algunes pautes bàsiques en els temes de substrats, reg, manteniment i costos.
  Tipus de recurs: MANUALS; CASOS PRACTICS; DETALLS CONSTRUCTIUS
  Darrera Visita: 17/05/2018
 • BIM for construction health and safety / Stefan Mordue and Roland Finch
  El BIM tracta sobre la recollida, utilització, interpretació i transmissió de la informació relativa al disseny, la producció i la planificació. S'acostuma a parlar de BIM en relació al procés constructiu i al manteniment, o bé amb propòsits de pressupost. Però també es pot considerar l'ús de la informació en relació a aspectes de salut i seguretat en la construcció. Aquest llibre tracta com incorporar la salut i seguretat al BIM, i l'ús que en poden fer del BIM els professionals en salut i seguretat a la construcció.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 26/10/2017
 • Cerchas de madera : tipo a la española : fundamentos y bases de cálculo : apuntes prácticos (1965) / [Joaquín Pueyo Abós]
  El llibre consisteix en els apunts basats a la pràctica professional de l'autor, recollits l'any 1965, però amb continguts vàlids per al moment actual, que són revisats i recollits amb l'afany de proposar unes "bases" per a la normalització d'aquest tipus estructural tan conegut i utilitzat, que és l'encavallada. El llibre comença, estudiant els seus components, el seu comportament estructural i els seus detalls constructius característics. S'elegeix a continuació un tipus únic d'encavallada de senzilla construcció i freqüent i es mostra el càlcul de la mateixa, jugant amb cinc variables (la naturalesa de la coberta, la llum entre murs o suports puntuals, la inclinació del pendent i la separació entre encavallades) que proporcionen un ampli nombre de solucions. Es desenvolupen una sèrie de taules que defineixen els esforços màxims en els parells en funció de llums, separació, inclinació i càrregues, basant-se en la fórmula tradicional esmentada i una sèrie de taules que determinen les longituds dels parells. Una segona part se centra en aspectes constructius, en les diferents disposicions i tipus de cobertes, en la protecció de la fusta i el cost de la encavallada i de l'entramat. Inclou un annex sobre el serrat de la fusta segons l'estat de l'art del moment en què ens movem, 1965. El llibre està pensat per a prescriptors, especialment calculistes d'estructures. Cal fer, tanmateix, una anotació important. Ja que el llibre se situa el 1965 és precís recordar expressament que l'Autor fa servir per al càlcul estructural el mètode de les Tensions Admissibles, mètode que ha estat desplaçat en l'actualitat per mètodes d'Estats Límits i per l'ús de Coeficients Parcials de Seguretat, basats en conceptes estadístics.
  Tipus de recurs: MANUALS; DETALLS CONSTRUCTIUS
  Darrera Visita: 10/12/2018
 • El Mantenimiento de los edificios y sus instalaciones
  Aquest Quadern Tècnic perme gestionar i mantenir un edifici amb més eficàcia, donant una idea de la documentació bàsica que ha de ser lliurada al president de la Comunitat de Propietaris o, en el seu cas, a l'Administrador de finques; les recomanacions d'ús, conservació i manteniment i descripció dels elements comuns de la finca, i la informació referida a la planificació del seu manteniment.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 30/01/2020
 • Sistemas de protección individual contra caídas : legislación, definiciones y equipos / Elena Ángela Carrión Jackson, Pedro Ignacio Sáez Menchacatorre, Raúl Tomás Mora García
  Dins del sector de la construcció, el risc de caigudes a diferent nivell en feines en altura suposa un elevat nombre d'accidents mortals, que en molts casos són deguts al desconeixement dels sistemes de protecció o a una incorrecta elecció dels seus components. Des del punt de vista normatiu, la UNE-EN 363:2009 Sistemes de protecció individual contra caigudes, classifica, descriu i detalla cinc sistemes normalitzats en el camp dels treballs d'altura amb protecció individual: retenció, subjecció, accés mitjançant corda, anticaigudes i salvament. Amb aquesta publicació es pretén millorar la seguretat dels treballadors exposats a riscos per caiguda d'altura, establint els criteris de selecció i verificació dels requisits de cada component que forma un sistema de protecció individual contra caigudes.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 16/10/2018
 • Mantenimiento eficiente de las instalaciones de suministro de agua y saneamiento en edificios / Francisco Javier Pozuelo Díaz
  Manual didàctic dirigit a oferir una base teòrica i pràctica que permeti identificar les diferents intervencions de manteniment de la xarxa hidràulica de l'edifici i comprovar que es registren al manual d'ús i manteniment o, en el seu cas, al llibre de l'edifici. Té també per objectiu formar en la realització d'informes i memòries tècniques amb propostes de millora d'instal·lacions d'aigua des del punt de vista de l'eficiència i l'estalvi.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 16/10/2018
 • La Gestión ambiental en el proceso de edificación / [redactado por Alejandro Cruz Naimi]
  Aquest Quadern Tècnic pretén constituir una eina útil, de consulta i de treball integrant el vessant ambiental al conjunt de les diferents actuacions professionals dels agents implicats en el procés d'edificació. En la primera part es descriu una visió general de la problemàtica ambiental i els principals reptes del procés edificatiu. Al capítol 5 s'exposa una visió de com s'estructura la legislació ambiental a Espanya, incidint en aspectes de responsabilitat administrativa, penal i civil de la protecció ambiental. Al capítol 6 es tracta el marcatge i conjunt d'etiquetes utilitzats com a mecanismes d'informació ambiental. L'última part, de més extensió, descriu un conjunt de pautes i controls de gestió que es deriven de les principals normatives ambientals.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 13/03/2018
 • Eficiencia energética en las instalaciones de iluminación interior y exterior / Víctor García Márquez Robledillo, Juan González Jiménez, Joaquín González Pérez
  Aquest manual pretén contribuir en la formació del lector amb l'objectiu que aquest sigui capaç de: - Calcular l'eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació interior i enllumenat exterior i comprovar que compleixen les exigències d'eficiència energètica establertes en la normativa vigent. - Determinar l'exigència d'utilització d'energies renovables i de limitació de la utilització d'energia elèctrica a les instal·lacions d'il·luminació segons normativa vigent.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 13/03/2018
 • Estudio acústico para licencia de actividad
  Aquest Quadern tècnic té per objectiu servir de guia per a la realització d'un Estudi Acústic segons els procediments indicats en la normativa de l'Ajuntament de Madrid. Es divideix en tres fases, una primera fase analitzant les normatives vigents referents al soroll i les vibracions, una segona fase contemplant un exemple de la realització d'un Estudi Acústic complet d'acompanyament al projecte d'un bar-cafeteria i una tercera fase contemplant els procediments per a la correcta realització de les mesures "in situ" per comprovar l'eficàcia dels aïllaments projectats una vegada executades les obres, i procedir així a la certificació acústica final del local objecte d'estudi.
  Tipus de recurs: MANUALS; CASOS PRACTICS
  Darrera Visita: 16/10/2018
 • Instalación y puesta en marcha de aparatos de calefacción y climatización de uso doméstico / Francisco José Mola Morales
  Manual didàctic dirigit a oferir una base teòrica i pràctica que permeti realitzar una instal·lació d'aparells de calefacció i climatització.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 27/07/2017
 • Manual de bases para la gestión de la calidad en la dirección de la ejecución de la obra / [redactado por Javier Parras Simón]
  El Manual consta de quatre capítols tècnics i inclou un epíleg, un resum de normativa i una relació bibliogràfica, on es defineixen les bases necessàries perquè els professionals del sector gestionin de manera eficaç i partint de la normativa vigent, la qualitat durant l'execució de l'obra. El primer capítol aborda el marc legal que defineix les tasques i responsabilitat del director d'execució de l'obra quant a la gestió de la qualitat es refereix. Al segon capítol es descriuen les nocions de qualitat, ampliades i detallades en la bibliografia que s'adjunta al final del manual. Al tercer capítol s'exposa l'estructura de garantia de la qualitat, control d'assegurament, en els processos d'elaboració dels productes fabricats en la indústria i la verificació de caràcter documental que correspon a la recepció d'aquest tipus de productes. El quart capítol exposa l'estructura de la garantia de la qualitat, tant de control de producció com de recepció i de la seva acreditació documental, per a productes de construcció que es fabriquen durant la fase d'execució de l'obra.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 09/06/2016
 • Las Ayudas a la rehabilitación en Madrid / [redactado por José Manuel Boubeta Santomé y José Rodríguez Escobar]
  Aquest Quadern Tècnic es planteja com a objectiu informar tots els agents intervinents en el procés de Rehabilitació, dels ajuts que es concedeixen des de les diferents administracions. Alhora pretén aclarir alguns canvis en la regulació de l'ITE que van entrar en vigor a partir de l'1 de gener de 2012, que amplien els aspectes a revisar en l'esmentada inspecció tècnica, amb la inclusió d'exemple pràctic.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 07/10/2019
 • Manual : pavimentos continuos : industriales y urbanos
  Aquest manual pretén ser una guia que ofereixi solucions als diferents problemes de pavimentació industrial i urbana. El contingut del manual està estructurat de la següent forma: - Nocions bàsiques sobre paviments - Sistemes recomanats per camps d'aplicació - Memòries descriptives i detalls constructius de sistemes - Quadre de preus descompostos - Plecs de condicions
  Tipus de recurs: CATALEGS COMERCIALS
  Darrera Visita: 09/06/2016
  Veure document
 • Eficiencia energética en la rehabilitación de edificios / Ivan Capdevila, Elisa Linares, Ramon Folch
  A Espanya hi ha un important parc d'edificis d'una certa antiguitat i molt poc eficients des del punt de vista energètic. Aquest llibre avalua les principals mesures d'eficiència energètica que es poden realitzar en la rehabilitació d'edificis des del doble punt de vista de l'estalvi energètic i del cost econòmic (cost/benefici). Estima, així mateix, el període d'amortització de les inversions necessàries i la reducció d'emissions de CO2 obtinguda. En tots els casos es distingeix en funció de la zona climàtica analitzada i de l'ús de l'edifici (habitatge, oficines o hotels). Aquest estudi analitza en detall 27 mesures d'eficiència energètica a tres grans blocs: l'envoltant de l'edifici, les instal·lacions energètiques i la gestió.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 23/06/2016
  Veure document
 • 24 lecciones sobre conservación del patrimonio arquitectónico : su razón de ser / coordinación de la publicación: Liliana Palaia Pérez, Santiago Tormo i Esteve
  Recopilació de 24 de les lliçons més destacables impartides per diferents professors de la Universitat de València en les diferents edicions del Màster en Conservació del Patrimoni Arquitectònic realitzat entre 1989 i 2007.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 15/07/2016
 • BIM content development : standards, strategies, and best practices / Robert S. Weygant
  El programari BIM (Building Information Modeling) permet als professionals de la construcció produir models 3D amb gran quantitat de dades que superen de lluny les limitacions dels objectes 2D generats amb el CAD. Aquest llibre explora diferents aproximacions utilitzades en el disseny de models BIM i incorpora una estratègia unificadora que marca una guia per al futur.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 22/05/2017
 • Inspección visual : el arte de ver y mirar / Gabriel Delojo Morcillo
  Els assajos no destructius són mètodes que permeten assajar materials, peces i components sense destruir-los, de manera que determinen si aquests elements són utilitzables per a una determinada finalitat o no. Aquest manual es refereix al mètode d'inspecció visual. Inclou test d'autoavaluació i respostes.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 07/02/2018
 • Gestión documental : coordinación en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra / Sergio Buendía Gálvez
  La prevenció de riscos laborals en la fase de projecte requereix comunicació directa i oberta del coordinador amb el promotor, amb els projectistes i amb els contractistes. Aquesta publicació constitueix una eina per als qui exerceixen tasques conduents a la integració de la seguretat i salut des de la fase del projecte, oferint un model, en forma de fitxes independents, dels principals documents que facilitaran la tasca d'intercanvi d'informació.
  Tipus de recurs: GUIES PRACTIQUES; FORMULARIS I IMPRESSOS; CHECKLISTS
  Darrera Visita: 16/02/2017
 • Casos prácticos de eficiencia energética en España / Aleksandar Ivancciicc, Joan A. Pérez Rodríguez
  El llibre descriu 32 casos pràctics d'eficiència energètica realitzats en diferents sectors: habitatges, oficines, hotels, comerços, hospitals, indústria, transport, institucions culturals i iniciatives d'urbanització de tot el territori espanyol. Es destaca l'estalvi energètic i econòmic obtingut i la reducció dels impactes negatius sobre el medi ambient.
  Tipus de recurs: MANUALS; CASOS PRACTICS
  Darrera Visita: 28/06/2016
  Veure document
 • The complete loft conversion book : planning, managing and completing your conversion / Julian Owen
  Les conversions de sostremort són un dels tipus més populars de reforma que es poden fer a una casa i, com aquest llibre mostra, poden ser una addició enormement útil i elegant a aquesta. Aquest llibre serveix de guia en el procés sencer de conversió d'un sostremort amb capítols que segueixen la seqüència d'esdeveniments pròpia d'un projecte real. Mostra com identificar si l'espai de teulada és apropiat per a conversió i com esbrinen els dissenyadors maneres de fer el millor ús d'espai disponible. Utilitzant esquemes tridimensionals i fotografies en color de projectes reals, l'autor il·lustra les opcions per construir una escala, considera alguns requisits que demanen els planificadors de les entitats locals, proporciona consell sobre com preparar un contracte encertat o com tractar amb les qüestions legals que poden sorgir.
  Tipus de recurs: MANUALS; DETALLS CONSTRUCTIUS
  Darrera Visita: 17/05/2018
  Veure document
 • Ensayos no destructivos : líquidos penetrantes : nivel II / AEND Asociación Española de Ensayos No Destructivos
  Els assajos no destructius són mètodes que permeten assajar materials, peces i components sense destruir-los, de manera que determinen si aquests elements són utilitzables per a una determinada finalitat o no. Aquest manual es refereix al mètode d'assaig mitjançant líquids penetrants. Cada tema disposa d'exercicis, les respostes dels quals es troben al final del llibre.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 06/02/2018
 • BIG BIM little bim : the practical approach to building information modeling : integrated practice done the right way / Finith E. Jernigan
  Aquest llibre intenta proveir claredat a la practica integrada del BIM. És una aproximació pràctica al desenvolupament de BIM per a arquitectes, enginyers, educadors, estudiants i constructors, basada en vint anys de projectes, que pretén constituir un recurs per a esdevenir més eficient i productiu.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 27/07/2017
 • Gestión ambiental en la ejecución de obras / redacción: Joaquín Bordoy Colomer ... [et al.]
  En aquest llibre el lector pot trobar informació d'utilitat per poder gestionar ambientalment cada una de les activitats que comporta l'execució d'una obra, de manera que el seu responsable o qualsevol operari pugui donar solució als problemes ambientals que pot generar la tasca que té assignada.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 02/09/2016
 • El Modernisme d'estiueig al Vallès Oriental = Art Nouveau summer residences in the Vallès Oriental / [textos: Lluís Cuspinera, Carme Clusellas]
  Tipus de recurs: LLIBRES
  Darrera Visita: 18/10/2016