21/7/2021

 Emissió i renovació de certificats digitals

​​​​​​ Un certificat digital és un document electrònic signat per una autoritat de certificació que garanteix a les terceres persones que el rebin o l’utilitzin una sèrie de manifestacions que s’hi contenen, com, per exemple, la identitat de la persona, les autoritzacions, la seva capacitat per realitzar un determinat acte, etc. Font de la informació: web de l’Agència Catalana de Certificació.

La signatura digital és un mecanisme de xifrat per autentificar informació digital. El mecanisme utilitzat és la criptografia de clau pública, per això aquest tipus de signatura també rep el nom de signatura digital de clau pública.

És una signatura que es pot aplicar a documents electrònics (fitxers, correus electrònics, etc.) i té els mateixos efectes que una de manuscrita. L’objectiu és associar la identitat del signant amb el document. Aquesta signatura ofereix més garanties que la manuscrita, ja que permet detectar qualsevol manipulació i està associada matemàticament al contingut del document signat i al signant. La signatura electrònica es genera amb la clau privada del signant (o emissor), i el receptor té la garantia de la identitat de l’emissor perquè pot comprovar la signatura de l’emissor amb la seva clau pública, registrada en un directori públic a l’abast de tothom.

Quin tipus de certificat digital em convé sol·licitar?

Dependrà de l’ús que li vulgueu donar: cada aplicació u organisme requereix un certificat o un altre, i són el propietaris d’aquestes aplicacions qui avaluen el risc de les transaccions i, en conseqüència, determinen quin certificat digital s’utilitza. Per tant, el més adient és adquirir el certificat acceptat per les entitats amb qui vulgueu gestionar documents en forma digital. El CAATEEB ha seleccionat dos tipus de certificats que poden ser útils per a les transaccions que soleu fer els arquitectes tècnics en la vostra activitat professional: Firmaprofesional i IdCAT.

Tràmits digitals relacionats amb la professió

En quins tràmits digitals relacionats amb la professió cal usar certificat digital?

 • Cèdules d'habitabilitat d'habitatge usat amb l'Agència de l'Habitatge

 • Etiqueta de la Certificació d'Eficiència Energètica amb l'ICAEN

 • Tramitació dels Plans d’Autoprotecció (PAU)

 • Visats als Col·legis de la resta d'Espanya. En la totalitat del Col·legis que disposen de visat digital es requereix verificació a través de certificat digital

 • Tràmits mitjançant la finestreta única de l'arquitectura tècnica. Es requereix la identificació mitjançant un certificat digital en la sol·licitud de tràmits

 • Hisenda: declaracions d'IVA i d'IRPF

Diferències entre Firmaprofesional i idCAT

És un certificat de persona física que identifica el subscriptor com a professional col·legiat per un col·legi oficial. Inclou l’atribut professional, és a dir, inclou la informació referent a la titulació, número de col·legiat i al col·legi de residència.

El certificat digital de Firmaprofesional és acceptat per fer tràmits amb les següents entitats:

 • Administració Central
 • Administració Autonòmica
 • Administració Local
 • Altres Entitats (per exemple Hisenda, DGT, etc)

Aquest certificat está disponible en tres versions:

 • Firmacloud: és una nova opció, que genera el certificat al núvol, accesible des de qualsevol PC amb sistema Windows, sense necessitat d’incorporar-lo al carnet i que no necesita cap tipus de hardware, com ara un lector de targetes.

 • Versió en Hardware (HW) existent fins ara, que incorpora el certificat al xip del carnet col·legial.

 • Versió en Software (SW), que cal descarregar en un ordinador.

Característiques de Firmacloud:

Aquesta versió permet a l’usuari una major disponibilitat, gestió i control d’accés i ús del seu certificat, que no tindria amb suports tradicionals com software, token o targeta.

 • Disponibilitat del certificat des de múltiples entorns i dispositius
 • Possibilitat de delegar l’ús del certificat a tercers sense comprometre la seguretat del certificat.
 • Definició de permisos d’accés a llocs web o aplicacions, podent establir horaris d’ús.
 • Control de l’ús del certificat mitjançant el registre d’activitat
 • Emmagatzematge centralitzat al núvol en un entorn d’alta seguretat que compleix amb tots els estàndards normatius vigents (eI eIDAS-UE).

L’IdCAT està emès per l’Agència Catalana de Certificació. Permet operar amb diferents administracions i assegura la integritat i la confidencialitat de les transaccions electròniques que envieu per internet. Amb l’identificador digital IdCAT podeu signar correus i documents electrònics, així com fer operacions. Així, els tràmits per aquestes vies poden tenir validesa oficial, cosa que sense l’IdCAT no seria possible. En el certificat de IdCAT no s’inclou cap atribut professional, només es certifica la identitat de la persona com a ciutadana, de la mateixa manera que el eDNI o d’altres certificats reconeguts.

L’Agència Catalana de Certificació, com a resultat del procés obert de proposta de millores del servei, ha creat un canal de vídeo a Youtube, en el que publicaran vídeos sobre aspectes relacionats amb l’IdCAT, tal com la sol·licitud de l’IdCAT des de casa, la descàrrega i instal·lació de l’IdCAT en programari, la instal·lació del programari de l’IdCAT en clauer, etc.

Trobareu més informació a www.idcat.net


Com dono d’alta un certificat digital?

 1. ​Heu de demanar cita prèvia trucant al telèfon 932 40 20 60 o bé al telèfon de la delegació a on vulgueu fer el tràmit, indicant quin certificat voleu donar d’alta: Firmaprofesional o IdCAT. Us citarem a la seu de Barcelona o a la delegació corresponent.

  Us facilitem les dades de les delegacions que el CAATEEB té a diferents ciutats de la província de Barcelona,​ perquè demaneu cita directament a la que us vagi millor.​
 2. ​​​​​​Heu de presentar-vos personalment a la seu de Barcelona ​o a la delegació en el dia i hora convinguts, amb el DNI vigent.
 3. L’operador validarà que sou la persona que s’acredita amb el que ens aportareu i en 10 minuts, aproximadament, tramitarem l'alta del certificat digital que hagueu escollit.

Si opteu per Firmaprofesional amb Firmacloud, rebreu un correu electrònic amb l’usuari i contrasenya per accedir al núvol.

Tarifa de preus i termes de renovació 


Signatures digitalsFirmaProfessional (amb atributs col·legials
​IdCat (sense atributs)
​Preu d'alta i renovació
​Gratuït​Gratuït
​Quan s'ha de renovar
​Cada 3 anys
​Cada 4 anys
​Manteniment Firmacloud
​25,75 € + IVA anuals​
​No s'escau
​Manteniment suports tradicionals (targeta o token)
​47,45 € + IVA anuals
​No s'escauManual Signatura Digital

Firmacloud : Signatura digital d’arquitecte tècnic col·legiat al núvol​

El CAATEEB va organitzar el passat 2 de març una sessió informativa sobre el servei de signaura digital al núvol Firmacloud